Specialisten Registratie Commissie - openbare farmacie

De taken van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) staan beschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.
Regeling Specialismen Farmacie

Samenstelling 2022

 • Mentink, dhr. drs. J.R. (voorzitter)
 • Goemans, dhr. drs. W.P.J.
 • Wessels, dhr. drs. A.J.
 • Zuidberg MSc, mevr. C.F. (plv. voorzitter)
 • Lie-Kwie MSc, dhr. M.O
 • Elmi MSC, dhr. K.
 • Jong MSc, mevr. I.R de 
 • Bes, mevr. drs. J.L.M. (adviserend lid)
 • Tjioe MSc, mevr. M.A. (namens ApIOS)
 • Frijlink, dhr. mr. D. (secretaris a.i.)

Voor de nevenfuncties van de leden van de SRC-OF wordt verwezen naar dit document.

Jaarverslag 2020

Download

Jaarverslag 2019

Download

Jaarverslag 2018

Download

Jaarverslag 2017

Download

Wilt u ouder jaarverslag inzien? Neem dan contact op met .

Vergaderdata 2021

 • 2 februari 2021
 • 22 maart 2021
 • 11 mei 2021
 • 5 juli 2021
 • 7 september 2021
 • 1 november 2021
 • 14 december 2021

Vergaderdata 2022

 • 25 januari 2022                                                                      
 • 14 maart 2022                                                                        
 • 10 mei 2022                                                                             
 • 20 juni 2022                                                                             
 • 6 september 2022                                                                
 • 31 oktober 2022                                                                    
 • 13 december 2022

Visitatiecommissie van de SRC

De visitatiecommissie toetst het opleidingsklimaat in opleidingsapotheken. Zij doet dit door gericht te visiteren. De samenstelling van de visitatiecommissie is als volgt:

 • Brummer, mevr. drs. M.J.
 • Brunink, dhr. drs. R.
 • Brussel MSc, Mevr. M.
 • Emmer MSc, dhr. L.
 • Gopie MSc, dhr. V.
 • Kaaij MSc, mevr. A.D.M. van der
 • Keyser, mevr. drs. E.J.
 • Posthoorn MSc, dhr. W.    
 • Sonsbeek, mevr. drs.  J. van
 • Van der Borg, dhr. drs. E.H.R.
 • Van Gennip-van Zantvoort, mevr. drs. C.A.
 • Van Vessem MSc, mevr. D.J.
 • Vis, dhr. drs. P.J.M.
 • Werf-van der Graaf, mevr. drs. T.W.M.
 • Wessels, dhr. drs.  A.J.

Contact SRC-OF

Secretariaat: Miranda de Kievit | (070) 373 71 69 | m.de.kievit@knmp.nl
Secretaris a.i. Dick Frijlink | (070) 373 7198 |

Oneens met besluit SRC-OF?

Als u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de SRC-OF, kunt u dit binnen zes weken na bekendmaking van het besluit kenbaar maken aan de SRC-OF. Je kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting om uw standpunt kenbaar toe te lichten. De SRC-OF kan het besluit herzien of bij haar standpunt blijven. Blijft u het oneens met de SRC-OF dan kunt u schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Ook dit dient binnen zes weken na bekendmaking van het besluit te gebeuren. Zie artikel 35 van de Regeling specialismen farmacie. Het bezwaarschrift bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Het is zaak dat u alle feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het besluit in uw bezwaarschrift noemt. De secretaris van de SRC-OF stelt het bezwaarschrift ter hand aan de adviescommissie en laat degene die bezwaar maakt weten dat de commissie advies zal uitbrengen. De adviescommissie beslist over de ontvankelijkheid van het bezwaar. Vervolgens plant de adviescommissie een hoorzitting. Tot tien dagen voor de hoorzitting kan de indiener nog stukken indienen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Eventueel kan de adviescommissie na de hoorzitting nader onderzoek doen en informatie inwinnen. De adviescommissie beraadslaagt en brengt advies aan de SRC-OF uit. De SRC-OF neemt vervolgens een beslissing. Het gaat hier om alle besluiten van de commissie die betrekking hebben op (art. 14 lid 2 e Wet BIG): de inschrijving van specialisten, de erkenning van opleidingsinstellingen, onderscheidenlijk de opleiders.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl