Bekostiging

De 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg van de NZa dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners. De KNMP informeert u over deze en andere vormen van bekostiging, zoals populatiebekostiging. Ook biedt de KNMP materialen waarmee u patiënten kunt informeren over medicijnprijzen en vergoedingen.

Onderwerpen binnen Bekostiging

Terhandstelling met Begeleidingsgesprek

Voordat een geneesmiddel aan een patiënt wordt verstrekt, controleert het apotheekteam of het geneesmiddel bij de patiënt past, of de dosering klopt, of er geen wisselwerkingen optreden met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt. Bij de start van het gebruik van een geneesmiddel zijn risico’s hoger en is er extra aandacht nodig voor de patiënt. De begeleiding bij een eerste terhandstelling omvat een gesprek met de patiënt waarin besproken wordt wat hij mag verwachten van het geneesmiddel.

Lees verder

Preferentiebeleid

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant hij vergoedt. Dit is het preferentiebeleid. Een uitzondering geldt bij medische noodzaak.

Lees verder

Prestatiebekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners.

Lees verder

Transparantie vergoedingen

Apothekers moeten informatie verstrekken over prijzen, vergoedingen en klachten aan hun patiënten (transparantie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichtingen van apotheken ten aanzien van deze informatievoorziening vast. Op basis van de NZa-documenten ontwikkelden de KNMP en NZa ondersteuningsmaterialen voor het apotheekteam.

Lees verder

Vastleggen gegevens voorschrijvers: AGB-codes

Apothekers leggen bij elektronische declaratie van recepten van medisch specialisten 2 AGB-codes vast: de code van de specialist en die van de instelling waar de specialist werkt. Soms wordt het specialisme van de voorschrijver vastgelegd.

Lees verder

Organisatie en infrastructuur (O&I)

Organisatie en infrastructuur (O&I) is een betaaltitel voor prestaties in de eerstelijnszorg die als doel hebben om (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en te organiseren. O&I vervangt onder andere de betaaltitels voor geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) en ketenzorg. Goede farmaceutische zorg vereist een structurele en intensieve samenwerking van apothekers met andere zorgverleners. De O&I-prestaties zijn een hulpmiddel om dit te realiseren.

Lees verder

Aanvraagroutes en besluitvorming medicijnrol

De aanvraag van een medicijnrol kan langs verschillende routes lopen. De besluitvorming die vervolgens plaatsvindt, is aan dezelfde voorwaarden van zorgvuldigheid verbonden.

Lees verder