VWS-begrotingsbehandeling: aandacht voor medicatiebeoordelingen, agressie in apotheek en IZA

20 oktober 2022
Opties

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor medicijnbeoordelingen, agressie in de apotheek,  de rol van apothekers bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de uitstroom van vitamine D uit het basispakket. Daarnaast stonden Kamerleden tijdens het debat stil bij een aantal innovaties op geneesmiddelengebied, waaronder de inzet van biomarkers en farmacogenetische profielen.

Komend half jaar gaat minister Kuipers (VWS) aan de slag met een gezamenlijke toekomstagenda openbare farmaceutische zorg, waarin de bewindspersoon medicatiebeoordelingen – en ook andere vormen van medicatie-evaluaties – meeneemt. Daarmee beantwoordde minister Kuipers vragen van het Tweede Kamerlid Liane Den Haan (gelijknamige fractie) over het stimuleren van medicatiebeoordelingen. “Ik vind het belangrijk dat mensen met polyfarmacie, zeker ouderen, goede farmaceutische zorg krijgen. Daarom start binnen enkele weken een onderzoek naar het geneesmiddelgebruik bij ouderen”, aldus minister Kuipers. “De resultaten verwacht ik eind 2023.”

In het Kamerdebat over de begroting wees het Kamerlid Judith Tielen (VVD) op de fysieke en verbale agressie in de eerstelijnszorg, zoals in apotheken. De VVD en de PVV stelden eerder Kamervragen over de resultaten van een enquête die de NOS in samenwerking met de KNMP uitzette. Daaruit bleek dat in 2021 veertig procent van de apotheekteams wekelijks last had van verbale en/of fysieke agressie. Twintig procent maakte deze vormen van agressie zelfs dagelijks mee. Samen met de PvdA ziet de VVD graag dat minister Kuipers (VWS) geld vrijmaakt om agressie in de eerstelijnszorg nader te onderzoeken.

Over de uitstroom van vitamine D uit het basispakket per 1 januari 2023 uitte de PvdA opnieuw haar zorgen. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken haalde de pakketwijziging aan in haar bijdrage over de tweedeling in de zorg door toenemende sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Volgens Kuiken jaagt de uitstroom van vitamine D kwetsbare groepen op extra kosten. De KNMP heeft in politiek Den Haag afgelopen jaar samen opgetrokken met senioren- en patiëntenorganisaties om de Kamer op andere gedachten te brengen. Eerder dit jaar dienden de sociaaldemocraten al een motie in om dit geneesmiddel in het basispakket te behouden. Een krappe meerderheid verwierp die motie begin juli.

Verder stipten de PVV en het CDA diverse innovaties aan op het gebied van geneesmiddelen. Zo vroeg PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema meer weten over de inzet van biomarkers. Minister Kuipers (VWS) gaf aan dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de voorspellende waarde hiervan. Daarvoor wordt vanuit het ministerie budget voor vrijgemaakt. CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg ziet graag meer onderzoek naar ‘geneesmiddelpaspoorten’, ofwel het uitwerken van farmacogenetische profielen, voor patiënten. De bewindspersoon komt hierop volgend jaar terug in een beleidsbrief.

Voorafgaand aan het begrotingsdebat stelden Kamerleden schriftelijke vragen over de – begrootte - teruglopende uitgaven aan apotheekzorg. De Kamer wilde weten hoe die dalende uitgaven zich verhouden met de bijdrage die apothekers kunnen leveren aan betere samenwerking in de eerstelijnszorg. De minister wees in de beantwoording de Tweede Kamer erop dat dit onderwerp van gesprek is bij de nadere uitwerking van het IZA. De KNMP is als landelijke koepel daarbij betrokken. De daling in het financieel kader valt volgens de minister te wijten aan de uitstroom van vitamine D uit het basispakket, en de – uitgestelde – herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.