Wetenschap

Farmaceutisch praktijkonderzoek maakt het praktisch handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze inzichtelijk. En onderzoek zorgt voor verbetering en vernieuwing. Daarom stelt de KNMP jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar en wordt er een Onderzoeksagenda 2025 samengesteld. U vindt hier ook een overzicht van actuele promotieonderzoeken en onderzoeksnetwerken.

Onderwerpen binnen Wetenschap

Actueel promotieonderzoek

Actueel promotieonderzoek geeft een overzicht van de lopende promotieonderzoeken van apothekers. Deze zijn geïnventariseerd bij de verschillende onderzoeksgroepen in het land. De lijst maakt inzichtelijk wie er met welk onderwerp bezig is, aangegeven per universiteit. De KNMP wil deze lijst jaarlijks actualiseren.

Lees verder

KNMP Onderzoeksagenda 2025

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 heeft als doel de farmaceutische zorg voor de patiënt verder te brengen, met de openbare farmacie als speerpunt. Het maakt vraagstukken inzichtelijk uit de farmaceutische praktijk waarop de wetenschap de komende jaren een antwoord moet geven.

Lees verder

KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk al het recente onderzoek en zie hoe je subsidie aanvraagt. Een bijdrage leveren aan het werk van de stichting? Dat kan ook.

Lees verder

Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO)

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De artikelen zijn te vinden op NPFO.nl.

Lees verder

KNMP-onderzoeksprogramma 2020

Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op de KNMP Onderzoeksagenda 2025 met speerpunt openbare farmacie. Deze biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen voor de farmaceutische patiëntenzorg in de komende vijf jaar. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) heeft behoefte aan praktijkonderzoek dat direct een concrete bijdrage oplevert voor de patiënt en de openbare farmacie.

Lees verder

PRISMA

Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA) is een onafhankelijke stichting die zich inzet om farmaceutisch praktijkonderzoek te coördineren, stimuleren en faciliteren. Dit doet zij door onderzoekers in de openbare, poliklinische en ziekenhuisfarmacie en apothekers uit de praktijk bijeen te brengen.

Lees verder

Stipendiafonds

Het Stipendiafonds KNMP verleent in 3 rondes per jaar bijdragen aan de kosten voor een buitenlandse studiereis. Studenten farmacie van de universiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden, en studenten biofarmaceutische wetenschappen van de universiteit Leiden kunnen een aanvraag doen. Jaarlijks is in totaal een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar.

Lees verder

Toegekende onderzoeken

Dit is het overzicht van onderzoeken die budget kregen toegekend vanuit het KNMP-onderzoeksprogramma. De onderzoeksvoorstellen gaan onder andere over de onderwerpen therapietrouw, verminderde gezondheidsvaardigheden, medicatiebeoordeling en medisch farmaceutische beslisregels (MFB's).

Lees verder

Wetenschappelijke Advies Raad

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) stimuleert het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor de speerpunten voor farmaceutisch praktijkonderzoek, vastgesteld door de Wetenschappelijke Sectie Openbare Farmacie, WSO. De WAR adviseert het Management Team van de KNMP bij het toekennen van KNMP onderzoekssubsidies.

Lees verder