Medicatiebeoordeling

Door het uitvoeren van een medicatiebeoordeling optimaliseren apothekers met de (huis)arts de farmacotherapie van de patiënt en verminderen zij de mogelijke risico’s van polyfarmacie. De richtlijnen rond medicatiebeoordelingen zijn hierbij leidend. Daarnaast zijn er aanvullende adviezen over bijvoorbeeld de samenwerking met de (huis)arts en patiëntselectie.

Richtlijnen medicatiebeoordeling

De multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ bevat belangrijke aanbevelingen en is leidend voor het verlenen van deze zorg. Bij de multidisciplinaire richtlijn is een stappenplan opgenomen voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling: de STRIP-methode.

Multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen'

Open link

Stappenplan STRIP-methode

Open link

Samenwerking met de (huis)arts

Medicatiebeoordeling is multidisciplinaire zorg. Apotheker en arts zijn samen verantwoordelijk voor de medicatiebeoordeling. Het is daarom belangrijk om voor het starten van elke medicatiebeoordeling heldere afspraken met elkaar te maken over de taakverdeling en de vergoeding. Onderzoek naar de effectiviteit van medicatiebeoordelingen wijst uit dat een intensievere samenwerking tussen apotheker en arts de implementatie van de voorstelde wijzigingen verhoogt.

In de praktijk voeren apothekers een medicatiebeoordeling meestal uit in samenwerking met de huisarts. Als de patiënt ook onder behandeling is van een specialist is het aan te raden om met de huisarts af te spreken wie met de betreffende specialist contact opneemt.

Het moet voor een patiënt duidelijk zijn dat een medicatiebeoordeling een samenwerking is van de apotheker en de (huis)arts. Dit kunnen apothekers bijvoorbeeld benadrukken door gezamenlijk een uitnodiging aan de patiënt te ondertekenen.

Checklist Samenwerkingsafspraken Medicatiebeoordeling

Download

Tijdsbesteding betrokken zorgverleners

Het Significant-rapport ‘Generieke kosten medicatiebeoordeling’ schetst de tijdsbesteding van betrokken zorgverleners bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling in de huidige praktijk. Onderstaand rapport biedt handvatten voor het maken van afspraken met huisartsen en zorgverzekeraars over de hoogte van het tarief voor medicatiebeoordeling. Ook geeft het rapport aanknopingspunten die verzekeraars, apothekers en huisartsen kunnen gebruiken in de contractbesprekingen.

Significant-rapport ‘Generieke kosten medicatiebeoordeling’

Open link

Patiëntselectie

De richtlijnen bieden heldere criteria voor welke patiënten een medicatiebeoordeling zinvol kan zijn. Binnen deze criteria kiezen apotheker en (huis)arts welke patiënten zij uitnodigen voor een medicatiebeoordeling. Ook komt het voor dat de patiënt zelf om een medicatiebeoordeling vraagt. Apotheker en (huis)arts schatten in of een medicatiebeoordeling bij deze patiënt inderdaad zinvol is. 

Voorlichtingsmaterialen voor patiënten:

Medicatiebeoordeling op Apotheek.nl

Open link

Kaart met adviezen voor een patiënt als voorbereiding op een medicatiebeoordeling

Patiëntenfederatie.nl

Open link

Informeer de patiënt vooraf over het doel en eventuele kosten. Het is van belang dat u hierbij ook expliciet de medewerking van de patiënt vraagt en toestemming voor het uitwisselen van informatie met de (huis)arts.

Behoeften achterhalen met PROMISE-vragenlijst

Apothekers kunnen de PROMISE-vragenlijst gebruiken tijdens medicatiebeoordelingen om patiëntgerapporteerde klachten en individuele behoeften te achterhalen. De vragenlijst is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek van Tim Schoenmakers onder begeleiding van Martina Teichert, Peter de Smet en Michel Wensing (2019). Het onderzoek heeft aangetoond dat de vragenlijst door zowel patiënten als apothekers zeer gewaardeerd wordt bij de anamnese van medicatiebeoordelingen.

Download de PROMISE-vragenlijst Bekijk de toelichting op de vragenlijst

Frequentie medicatiebeoordelingen

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen geeft aan dat minimaal 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling moet plaatsvinden. De KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling vult hierop aan dat de frequentie afhangt van de stabiliteit van de situatie van de patiënt. Bij een verandering van deze situatie, bijvoorbeeld bij een nieuwe aandoening of een ziekenhuisopname, kan een nieuwe medicatiebeoordeling zinvol zijn. Apothekers beoordelen op basis van hun professionaliteit de frequentie van medicatiebeoordelingen.

Rolverdeling binnen apotheekteam

Het afnemen van de farmaceutische anamnese (het patiëntgesprek) en het uitvoeren van de farmacotherapeutische analyse (aanzet tot het behandelplan) zijn binnen het apotheekteam voorbehouden aan apothekers. Ook stelt de apotheker zelf, in samenwerking met de arts, het behandelplan op. Overige onderdelen van het proces kunnen worden uitgevoerd door een apothekersassistent of farmaceutisch consulent. Voorbeelden zijn het plannen van afspraken en het opvragen van informatie bij de huisarts. Ook bij de uitvoering van het behandelplan en het monitoren van de patiënt gedurende de follow-up spelen assistenten en consulenten een actieve rol. Het is aan te raden om als voorbereiding op een medicatiebeoordeling goede afspraken te maken over de taakverdeling en een haalbare planning op te stellen.

Vergoeding medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordeling is onderdeel van de basisverzekering. De kosten van een medicatiebeoordeling die onder regie van een apotheker plaatsvindt, vallen onder het eigen risico van de patiënt. Er zijn verzekeraars die medicatiebeoordeling buiten het eigen risico laten vallen. Patiënten kunnen dit nalezen in de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar.

Wanneer apothekers willen nagaan of bij een patiënt al een medicatiebeoordeling is gedeclareerd, kunnen zij dit navragen bij de patiënt zelf. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft, is navraag bij de zorgverzekeraar mogelijk.