Partijen van de eerstelijnszorg stellen ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ vast

31 januari 2024
Opties

Partijen van de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, hebben de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ vastgesteld. Voor apothekers is met name de positionering van de apotheker in de ‘basisopstelling’ in de wijk van belang. Uiteraard samen met de huisarts, wijkverpleegkundige en het sociaal domein. 

De vaststelling en publicatie van de visie eerstelijnszorg 2030 is een belangrijke mijlpaal. Daaraan heeft de KNMP actieve bijdrages geleverd waardoor de apothekers in een ‘basisopstelling’ staan. Die bestaat uit minimaal één of enkele afgevaardigde aanspreekpunten van de huisartsenzorg, wijkverpleging, apothekers en het sociaal domein en vormen de zogenaamde ‘hechte wijkverbanden’. Vanuit dit hechte wijkverband kunnen professionals op populatieniveau inspelen op de specifieke behoefte van burgers in de wijk/het dorp en samen werken aan vernieuwing en verminderen van knelpunten. 

Over de visie

Met de visie nemen de betrokken partijen samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen. Centraal staat het samenwerken aan het vernieuwen van de eerstelijnszorg en het versterken van de organisatie ervan. Dat moet ervoor zorgen dat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste manier worden ingezet. 

Tegelijkertijd zijn er bij de implementatie van de visie nog een flink aantal uitdagingen. Die heeft de KNMP onder meer naar voren gebracht tijdens de consultatie. Dat betreft de randvoorwaarden (passende bekostiging en contractering) en de bereidheid van zorgaanbieders om de zorg in de eerste lijn -in gezamenlijkheid- anders in te richten.  

Transformatiemiddelen

De met de visie beoogde beweging wordt ondersteund door het ZonMw-programma versterking organisatie eerstelijnszorg en de IZA-transformatiegelden. In beide gevallen wordt ook gevolgd of dit in de praktijk voldoende werkt. Zo monitort het Nivel de visie op de eerstelijnszorg 2030. Daarbij neemt de KNMP deel in een klankbordgroep. Dat biedt een goede basis om met elkaar het gesprek over de voortgang te voeren en waar nodig bij te sturen. 

Tegelijkertijd wordt in het traject Extramurale Farmaceutische Zorg gewerkt aan bouwstenen die zorgen dat de noodzakelijke transformaties ook structureel kunnen worden gerealiseerd. Voor de openbare farmacie zijn daarbij in de bekostiging en contractering belangrijke veranderingen noodzakelijk, waarover we in dat kader met een groot aantal betrokken partijen in gesprek zijn. Over de voortgang houdt de KNMP haar leden op de hoogte.