Apothekers aan zet bij opstellen IZA-regiobeelden en -plannen

25 januari 2023
Opties

Apothekers zijn aan zet bij de (door)ontwikkeling van regiobeelden om de zorgbehoefte en het zorgaanbod in kaart te brengen. Deze regiobeelden worden, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruikt voor nieuwe plannen over de inrichting van regionale zorg. Het initiatief voor het opstellen van het regiobeeld is of wordt genomen door de marktleider zorgverzekeraar samen met de (centrum-)gemeente. Zij betrekken regionale zorgpartijen, zoals apothekers. De KNMP ziet kansen voor regionale apothekers om zo de farmaceutische patiëntenzorg in deze beelden en plannen onder de aandacht te brengen.

In het IZA is afgesproken dat elke regio aan het einde van het tweede kwartaal 2023 het regiobeeld heeft herijkt of opgesteld. In dit regiobeeld wordt aandacht geschonken aan (te verwachten) zorggebruik, -vraag en aanbod. Maar ook regionale samenwerking wordt in het regiobeeld beschreven. Apothekers kunnen gebruikmaken van een tool van de SFK om regionale ontwikkelingen in beeld te brengen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van het aantal diabetespatiënten. Op basis van deze beelden worden nieuwe plannen gemaakt. Voor specifiek de acute zorg worden ook aparte regiobeelden en -plannen opgesteld. Bij deze beelden en plannen ligt het initiatief bij de marktleider zorgverzekeraar, en de regionale Regionaal Overleggen Acute Zorg (ROAZ)-voorzitter. In deze ROAZ-beelden en -plannen kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan farmaceutische spoedzorg in de eigen regio.

Om “impactvolle zorgtransformaties” te realiseren, is er in het IZA een bedrag van 2,8 miljard euro beschikbaar gesteld. Deze financiële middelen, beschikbaar van 2023 tot 2027, zijn bedoeld voor het faciliteren van impactvolle transformaties in de zorg. De transformatieplannen zullen voor een groot deel aansluiten bij de regiobeelden en -plannen. Volgens de criteria kunnen transformatieplannen ook los worden ingediend van het regioplan.

Eind 2022 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met branche- en beroepsorganisaties uit de zorg een Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. Daarin is afgesproken dat zorgpartijen intensiever met elkaar gaan samenwerken, de eerstelijnszorg versterken en meer aan preventieve zorg gaan doen. In het akkoord staat dat zorgpartijen gaan uitzoeken hoe de expertise van het apothekersteam beter kan worden ingezet, en hoe de farmaceutische zorgfunctie verder kan worden geoptimaliseerd.

Bekijk alle achterliggende documenten