Visie eerstelijnszorg 2030 in consultatie

19 december 2023
Opties

De visie eerstelijnszorg 2030 staat open voor consultatie. Apothekers kunnen via de consultatie een reactie geven op de visie. Ook kunnen apothekers aangeven wat er nodig is om van de visie naar uitvoering in de praktijk te gaan. 

Om de eerstelijnszorg in 2030 toegankelijk te houden voor alle burgers die zorg nodig hebben stelden 14 partijen, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een gezamenlijke visie op. Die moet bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.   

De visie vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin is afgesproken dat VWS samen met partijen uit de eerste lijn komt tot een visie op de eerstelijnszorg in 2030. In het IZA is ook beschreven aan welke eisen deze visie moet voldoen. In de visie wordt dit onder meer vertaald in kernwaarden van innovatieve en passende eerstelijnszorg: laagdrempelig, generalistisch, integraal, continu en persoonsgericht. 

In de visie staat dat er op wijkniveau een eerstelijnskernteam komt. Dat team gaat aan de slag om een herkenbaar en aanspreekbaar punt in de wijk te zijn. Zodat er proactief kan worden ingespeeld op de gezondheidsproblemen en knelpunten in het aanbod van zorg en welzijn in de wijk. 

Ook zou er op regioniveau één gemandateerd aanspreekpunt van de eerstelijnszorg moeten ontstaan. Dit moet leiden tot het verminderen van ongewenste druk op de eerstelijnszorg en betere afstemming en samenwerking in de eerste lijn. Ook moet het leiden tot betere afspraken over doorstroom, terugstroom en uitstroom vanuit andere zorgsectoren. 

De visie, de bijbehorende veranderstrategie en routekaart zijn in concept afgerond. Die liggen nu voor bij de achterbannen van de betrokken partijen. Na deze achterbanconsultatie worden begin volgend jaar de documenten definitief vastgesteld in de zogenaamde Bestuurlijk Overleggen Eerstelijnszorg en IZA. Daarna start de uitvoering.