Professioneel handelen

Wat mogen patiënten en de maatschappij van apothekers verwachten? Hoe gaat u als apotheker om met de ethische aspecten van het beroep? De Beroepscode en het Handvest van de Apotheker, maar ook de SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie, verduidelijken de unieke rol van de apotheker en geven richting aan zijn professie.

Onderwerpen binnen Professioneel handelen

Beroepscode

De KNMP stelde onderstaande beroepscode voor de openbare en ziekenhuisapotheker vast.

Lees verder

Handvest van de apotheker

De KNMP stelde het 'Handvest van de apotheker’ op, omdat apothekers aangaven behoefte te hebben aan een grondslag op basis waarvan zij hun professie uitoefenen. Dit document geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is de professionele grondslag waaraan de apotheker zijn identiteit ontleent en waarop hij zijn professionele handelen baseert?’

Lees verder

Vertrouwelijke hulp bij verminderd functioneren apotheker

De KNMP biedt een steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt: de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA). Deze biedt de apotheker een luisterend oor, helpen om het probleem te analyseren en begeleidt de apotheker, zodat goede en verantwoorde zorg aan patiënten gewaarborgd blijft.

Lees verder