Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De regelingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gelden ook voor openbaar apothekers. Via onderstaande links treft u meer informatie over de WGBO.

Meestgestelde vragen over toepassing WGBO-bepalingen in de openbare apotheek

Download

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wetten.nl)

Open link

Rechten en plichten patiënten bij een medische behandeling

Open link

Wijzigingen WGBO per 2020

Per 1 januari 2020 zijn de bepalingen over de WGBO gewijzigd. Deze zijn onderdeel van het burgerlijk wetboek.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Samen met de patiënt beslissen. Uitbreiding informatieplicht van de hulpverlener, waaronder ook de apotheker.
  • Aanpassing van de bewaartermijn van het dossier.
  • Inzagerecht van nabestaanden.

Samen met patiënt beslissen

De nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van de hulpverlener is aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt, waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door overige hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan. Deze benadering komt terug in farmaceutische consultvoering.

Bewaartermijn naar 20 jaar

De bewaartermijn van dossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar. Ook het moment waarop de bewaartermijn begint, wijzigt. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Hierdoor geldt één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard blijven dan tot dusver.

Inzagerecht van nabestaanden

Nabestaanden krijgen per 2020 een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Redenen op grond waarvan nabestaanden inzage kunnen krijgen:

  • wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  • ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  • voor de ouders en voogd van een overleden kind jonger dan 16 jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.
Meer informatie

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl