VWS verwacht in zomer afstemming over versterking rol apotheekteam in eerstelijnszorg

08 juni 2023
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stemt in de zomer op bestuurlijk niveau met onder meer de KNMP de uitkomst af van een traject om de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken. Deze gesprekken lopen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in september 2022 is gesloten. In een ander traject, dat ook voortkomt uit het IZA, is de KNMP betrokken bij het opstellen van een gezamenlijke visie over de eerstelijnszorg in den brede. Het ministerie streeft ernaar om deze visie eind dit jaar af te ronden. Vooruitlopend daarop wordt een concept van deze visie voorgelegd. 

Bij de bestuurlijke gesprekken over het versterken van de rol van het apotheekteam zitten ook FMS, IGJ, LHV, NapCo, NHG, NZa, Optima Farma, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan tafel. De verschillende partijen bespreken daar verschillende thema’s. Zo wordt er onder meer gesproken over het geven van meer impuls aan farmaceutische zorg (denk aan meer begeleiding bij gepast gebruik en therapietrouw), een mogelijke taakherschikking tussen eerstelijnszorgverleners onderling (apotheker-huisarts-wijkverpleging) en de rol van de apotheker in het voorschrijfproces. Ook de relatie tussen zorg en logistiek/distributie, bijvoorbeeld door logistiek centraler te regelen en zorg decentraler (in de wijk), en de mogelijke effecten van een toename van het principe “digitaal, tenzij” in de eerstelijnszorg liggen als thema's op tafel. De inbreng van de KNMP op deze thema's is gebaseerd op de in de toekomstvisie openbare farmacie 2025 en het SiRM-rapport Passende Farmaceutische Zorg vastgelegde doelen en voorwaarden.

In een ander, parallel lopend bestuurlijk traject dat voortkomt uit het IZA, ligt een gezamenlijke, brede visie over het versterken van de eerstelijnszorg op tafel. Ook daaraan werkt de KNMP mee. De visie gaat in op de rol en positie van de eerstelijnszorg binnen de gehele gezondheidszorg, wat de eerste lijn in 2030 zal bieden en hoe de beschikbare capaciteit binnen de eerste lijn optimaal wordt benut. Voorts gaan de opstellers van deze visie dieper in op hoe verbindingen tussen de eerstelijnszorg en aanpalende (zorg)domeinen kunnen worden verstevigd. Denk daarbij aan het sociaal domein, de ggz, de verblijfszorg en de medisch specialistische zorg. In de visie wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de eisen aan de minimale vorm van organisatie en samenwerking in de regio en in de wijk én de daarvoor benodigde randvoorwaarden. De ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg) streven ernaar om deze visie in december 2023 af te ronden. 

Als direct betrokken partij heeft de KNMP invloed op de totstandkoming van deze gezamenlijke visie. De apothekersorganisatie ziet ook in deze visie kansen om de rol van het apotheekteam in de eerste lijn te versterken.  Naast de KNMP werken aan deze visie mee: Patiëntenfederatie Nederland, InEen, NHG, LHV, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNGF, Paramedisch Platform Nederland (PPN), Verenso, Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

In aanloop naar deze gezamenlijke eerstelijnszorgvisie is een discussiedocument opgesteld. Daarop kunnen deelnemende partijen, zoals de KNMP, tot 1 juli 2023 reageren. Dat doet de KNMP op basis van input vanuit de eigen achterban. KNMP-leden kunnen reageren op een door betrokken bestuurders en dossierhouders in het bureau opgesteld concept voor een formele reactie. Deze voorzet is hier te bekijken. KNMP-leden kunnen opmerkingen en aanvullingen daarop delen via het e-mailadres iza@knmp.nl.

Niet alleen op landelijk niveau wordt het IZA uitgewerkt. Ook op regionaal niveau vinden ontwikkelingen plaats. Zo kunnen apothekers via hun regionale apothekersorganisatie(s) betrokken zijn bij het opstellen van IZA-regiobeelden en -plannen. In het IZA is afgesproken dat elke regio aan het einde van het tweede kwartaal 2023 het regiobeeld heeft herijkt of opgesteld. Verder kunnen apothekers in hun regio sinds maart 2023 aanspraak maken op IZA-transformatiemiddelen om in hun regio impactvolle veranderingen in de zorg te realiseren.