KNMP-richtlijn Astma geautoriseerd

10 maart 2022
Opties

De KNMP-richtlijn Astma is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het verlenen van farmaceutische zorg aan patiënten met astma in de eerstelijns ketenzorg.

In de nieuwe KNMP-richtlijn Astma komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Consultvoering toegespitst op de patiënt met astma;
  • Geneesmiddelenbeleid bij astma met aandacht voor de herziening van de internationale GINA guidelines en de impact op het astmabeleid in Nederland. Zo heeft monotherapie met een kortwerkende luchtwegverwijder een beperkte plek in de astmabehandeling bij volwassenen. Daarnaast heeft de combinatie-inhalator inhalatiecorticosteroïd-formoterol, alsook tiotropium, een prominentere plek in de eerstelijns astmazorg;
  • Medicatiebewaking met aandacht voor signalering en afhandeling van farmacotherapeutische problemen omtrent astmageneesmiddelen;
  • Aanbevelingen voor samenwerkingsafspraken met de huisarts en andere zorgverleners in de keten;
  • Implementatiebevorderende en -belemmerende factoren;
  • Patiëntenaanbevelingen (patiëntenperspectiefonderzoek KNMP, Longfonds, astmaVereniging Nederland en Davos).

Ondersteuning voor dagelijkse praktijkvoering

De KNMP-richtlijn Astma is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Steven Verhagen-Smits, voorzitter van de WSO en KNMP-bestuurder: ‘De KNMP-richtlijn Astma biedt adequate ondersteuning voor de dagelijkse praktijkvoering van openbaar apothekers. De farmaceutische zorg die relevant is voor de behandeling en begeleiding van astmapatiënten is belicht in de richtlijn en sluit aan bij bestaande zorgprogramma’s. De openbaar apotheker kan hiermee een herkenbare rol in de zorgketen en in de samenwerking met andere ketenzorgpartners vervullen en laten zien.’ De WSO besteedt aandacht aan de implementatie van de KNMP-richtlijn Astma tijdens een webinar op 16 juni 2022.

De KNMP heeft in samenwerking met de SIG Long de richtlijn ontwikkeld. Job van Boven, voorzitter SIG Long: ‘Astmamedicatie wordt veelal via inhalatie ingenomen. Circa 70% van de patiënten heeft echter moeite met het juiste gebruik van inhalatoren en de therapietrouw. De apotheker kan hen daarbij ondersteunen. Daarnaast heeft de apotheker een belangrijke rol bij de proactieve signalering van ongecontroleerd astma (overgebruik van kortwerkende luchtwegverwijders, meerdere prednisonkuren). Deze richtlijn biedt daar waardevolle handvatten voor.’

Volwassenen en kinderen

Patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties, waaronder NHG/CAHAG, NVALT en NVK, zijn tijdens de richtlijnontwikkeling geconsulteerd. De doelgroepen voor deze richtlijn zijn zowel volwassenen als kinderen met astma of met een vermoeden van astma. De submodule ‘Geneesmiddelenbeleid bij kinderen’ is echter nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

Download de KNMP-richtlijn Astma