Opleiding

De postacademische vervolgopleiding tot ziekenhuisapotheker duurt 4 jaar en is gebaseerd op een concentrisch model.

Dit houdt in, dat alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) gedurende de gehele opleiding meerdere keren gedurende langere tijd aan bod komen. Hierdoor vindt meer verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats.

Invulling opleiding

De filosofie achter de opleiding is dat het grootste leereffect wordt verkregen wanneer kennis en ervaring in de praktijk worden toepast. De leerdoelen en eindtermen van de opleiding worden geformuleerd in een persoonlijk opleidingsplan dat de leidraad van de opleiding vormt. Dit opleidingsplan wordt aan de hand van het landelijk opleidingsplan (ELOZ, Eindtermen en Leerdoelen Opleidingsprogramma tot Ziekenhuisapotheker) opgesteld door de opleider en de ziekenhuisapotheker in opleiding (AIOS Ziekenhuisfarmacie). Onder eindtermen worden de competenties van de AIOS tijdens en aan het eind van de opleiding verstaan. Onder leerdoelen vallen de te vormen kennis, vaardigheden en attitude van de AIOS

Aanmelden

De opleiding tot ziekenhuisapotheker moet voor goedkeuring worden aangemeld bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC), kamer Ziekenhuisfarmacie.

De SRC toetst of de AIOS-Ziekenhuisfarmacie voldoet aan de gestelde opleidingseisen en beoordeelt het opleidingsplan. Indien de AIOS een promotie-onderzoek succesvol heeft uitgevoerd op een voor de ziekenhuisfarmacie relevant terrein, kunnen de AIOS en de opleider gedeeltelijke vrijstelling van het wetenschappelijk onderzoek van de opleiding aanvragen bij de SRC, conform de daartoe opgestelde regelgeving.

Voor de inschrijving in het opleidingsregister wordt een tarief in rekening gebracht, conform artikel 25 van de Regeling Specialismen Farmacie. Dit tarief is vastgesteld op € 750 excl. btw en is van toepassing op opleidingen met een aanvangsdatum van 1 januari 2017 of later.

Gedurende de opleiding

Gedurende de opleiding vinden er regelmatig evaluatiemomenten plaats. Jaarlijks beoordeelt de SRC aan de hand van diverse documenten de voortgang.

Documenten

Onder Formulieren is een overzicht van de in te sturen documenten te vinden, evenals de te gebruiken formats.

Verdieping/differentiatie en wetenschappelijk onderzoek

In de tweede helft van de opleiding is plaats voor differentiatie. Dit houdt in dat verdere verdieping plaats vindt van een aandachtsgebied binnen de ziekenhuisfarmacie. Tevens is in het vierde jaar tijd gereserveerd voor een wetenschappelijk onderzoek.

De tijd die hier voor staat bedraagt zes maanden. Het onderwerp van het onderzoek moet worden aangemeld bij de CWZO, de Commissie Wetenschappelijke Zaken en Onderzoek van de NVZA (met een kopie naar de SRC). Deze commissie beoordeelt vooraf het onderzoeksonderwerp en achteraf het uitgevoerde onderzoek. Over het onderzoek moet de AIOS een voordracht houden tijdens de Wetenschappelijke vergadering van de NVZA. Hierbij wordt de presentatie beoordeeld door de CWZO. Aan het einde van de opleiding vindt een eindbeoordeling plaats. Deze beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd en verstuurd naar de SRC. Hierna besluit de SRC of deregistratie tot ziekenhuisapotheker kan plaatsvinden.

De opleiding in combinatie met promotie-onderzoek

De afkorting ZAPIKO staat voor ziekenhuisapotheker in opleiding – klinisch onderzoeker. Naast de reguliere opleiding bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot ziekenhuisapotheker te combineren met het uitvoeren van promotieonderzoek. De duur van deze combinatie bedraagt maximaal 7 jaar. Ten minste 1 jaar van het onderzoek moet tijdens de opleiding worden uitgevoerd.

Achtergrondinformatie opleiding

Nadere informatie over de achtergrond en inhoud van de opleiding is te vinden in het rapport ELOZ III.

Bij de invoering van ELOZ is afgesproken de leerdoelen en eindtermen periodiek te evalueren. De eerste evaluatie (EVOP) heeft in 2007 plaatsgevonden met als conclusie dat de geformuleerde doelen goed voldeden en slechts op details aangepast hoefden te worden. Dit heeft geleid tot een aangepaste set leerdoelen en eindtermen ELOZ II, die op 1 januari 2009 van kracht is geworden. De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van ELOZ I zijn meer aandacht voor medicatieveiligheid en voor poliklinische farmacie in de opleiding.

In ELOZ III, van kracht met ingang van mei 2016, zijn o.a. de taakgebieden van de ziekenhuisapotheker aangepast aan de ontwikkelingen, zijn de competenties beschreven volgens het CanMEDs-model en worden differentiaties binnen de opleiding geïntroduceerd.

Rapport ELOZ I

Download

Rapport ELOZ II

Download

Rapport ELOZ III

Download

Contact

Helpdesk Opleiding en (her)registratie ZF
Marlies Koelewijn
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 15.30 uur

(070) 373 71 64 registratiezf@knmp.nl