Nederlandse Apotheek Norm (NAN)

In de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) staat wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De KNMP werkt momenteel aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze vervangt op termijn de NAN. Tot die tijd geldt de NAN 2006.

Juridisch kader

De KNMP heeft een nieuw juridisch kader voor de NAN en de richtlijnen opgesteld. Dit kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg beschreven.

Juridisch kader NAN en richtlijnen

Download

Huidige NAN 2006

In de Algemene Vergadering (AV) van 23 mei 2006 is de NAN 2006 door de leden van de KNMP vastgesteld.

Nederlandse Apotheeknorm 2006

Download

De NAN ten opzichte van nieuwe richtlijnen

Inmiddels is een aantal nieuwe richtlijnen rond farmaceutische zorg geautoriseerd. Omdat de NAN ook regels over farmaceutische zorg bevat, met name over de inrichting van de organisatie van de apotheek, kan er een overlap zijn. Dit geldt vooral voor de eerste 3 NAN-richtlijnen. In geval van twijfel geldt de meest actuele en uitgewerkte regel of richtlijn.

Kort overzicht NAN-richtlijnen

De NAN is uitgewerkt in verschillende richtlijnen:

Richtlijn 1: Behandelingsovereenkomst

Download

Richtlijn 2: Farmaceutische zorg- en dienstverlening

Download

Richtlijn 3: Evaluatie en nazorg

Download

Richtlijn 4: Beleid en organisatie

Download

Richtlijn 5: Apotheekteam

Download

Richtlijn 6: Onderzoek en ontwikkeling

Download

Richtlijn 7: Ruimten en faciliteiten

Download

Richtlijn 8: Goederen en diensten van derden

Download

Richtlijn 9: Documenten

Download

Verantwoorde zorg in de openbare apotheek is zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. De NAN vormt de basis voor een toetsbaar kwaliteitssysteem in de openbare apotheek. Het is complementair aan de Beroepscode en de Gedragsregels van de KNMP (2001), die betrekking hebben op de persoon van de apotheker. De NAN gaat over de processen die goede kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van apotheek aan cliënt realiseren en aantoonbaar maken. En over die aspecten van de apotheekorganisatie die hier de juiste voorwaarden voor scheppen.