Multidisciplinaire richtlijnen

De KNMP is betrokken bij de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken over onderwerpen die voor apothekers van belang zijn.

Deze betrokkenheid kan bijvoorbeeld bestaan uit: een actieve rol in de werkgroep die de richtlijn opstelt, een adviserende rol tijdens de ontwikkeling, het becommentariëren van de richtlijn in een refereerproces en/of het autoriseren van de richtlijn. De 'Procedure multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden' beschrijft wanneer de KNMP participeert bij deze documenten en waaraan een verzoek tot participatie moet voldoen.

De volgende multidisciplinaire richtlijnen zijn relevant voor apothekers:

Richtlijn

datum

status

Elektronisch voorschrijven september 2013 geautoriseerd
Polyfarmacie bij ouderen 2012 geautoriseerd

Overdracht medicatiegegevens in de keten

Nadere toelichting bij deze richtlijn (november 2014)

Herziene leidraad

april 2008

 

november 2017

geautoriseerd

 

 definitief

Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding augustus 2012 geautoriseerd
KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 geautoriseerd

Een multidisciplinaire richtlijn is geautoriseerd als deze positief is beoordeeld door het KNMP-bestuur.

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard beschrijft vanuit patiëntenperspectief waaraan kwalitatief goede zorg voor een chronisch zieke moet voldoen. Deze standaard is een hulpmiddel voor zorgverlener, patiënt en verzekeraar en bevat geen aanbevelingen voor specifieke zorgverleners.

Samenwerkingsafspraken

De KNMP neemt ook deel aan de ontwikkeling van Landelijke Eerstelijns SamenswerkingsAfspraken (LESA's). Dit zijn samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn.