Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Onderdeel van deze wet is de klachten- en geschillenregeling waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. De KNMP zorgt voor de implementatie van deze klachten- en geschillenregeling.

KNMP Klachtenregeling (vanaf januari 2017)

Lopende zaken worden nog afgehandeld in 2017 volgens de oude klachtenregeling.

Meer informatie over de nieuwe KNMP-klachtenregeling

KNMP Klachten- en geschillenregeling per 1 januari 2017

De KNMP past de huidige KNMP-klachtenregeling openbare apotheken aan op de nieuwe wet. Naast deze klachtenregeling ontwikkelt de KNMP voor haar leden een geschillenregeling. Deze regelingen bevat de verplichtingen uit de nieuwe wet. Apotheken die Zakelijk Contributie afnemen bij de KNMP, zijn per 1 januari 2017 automatisch aangesloten op de nieuwe klachten- en geschillen regeling conform de Wkkgz.

Wat is er nieuw in de KNMP Klachten- en geschillenregeling?

Apothekers zijn vanaf januari 2017 verplicht om:

 • binnen 6 weken na melding klachten van patiënten een oordeel te geven;
 • een klachtenfunctionaris/bemiddelaar aan te stellen;
 • aan te sluiten bij een erkende geschillencommissie, die bevoegd is om te beoordelen of een patiënt een schadevergoeding (van maximaal € 25.000,-) dient te ontvangen van een zorgaanbieder.

De verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten bij een klachtencommissie vervalt. De huidige klachtencommissie openbare apotheken behandelt in 2017 alleen nog de lopende zaken. De verplichting tot aansluiting bij een geschillencommissie is nieuw. De KNMP is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE) en blijft klachtenfunctionarissen en -bemiddelaars aanbieden.

Tips voor apothekers

 1. Pas de informatie op de apotheekwebsite aan en link naar apotheek.nl/klachten-over-apotheek
  De KNMP zorgt voor actuele informatie.
 2. Haal oude klachtenfolders weg.
 3. Check de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering, vanwege een mogelijke claim van max. € 25.000,-.
 4. Denk aan 6-weken termijn (binnen 6 weken oordeel geven over klacht van patiënt).

Folder VWS met meestgestelde vragen Wkkgz

VWS bracht een folder uit met veelgestelde vragen over de nieuwe verplichtingen vanuit de Wkkgz.

Meestgestelde vragen over de Wkkgz

Handreiking VWS voor ZZP-ers

ZZP-ers die werkzaam zijn als zorgaanbieder dienen ook te voldoen aan de Wkkgz. ZZP-apothekers zijn vaak werkzaam in verschillende apotheken als bijvoorbeeld invaller of medicatiebeoordelaar. Zij vallen in het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de apotheek en de gevestigd apotheker. In principe regelt de apotheek waar de ZZP-apotheker werkzaam is dan ook de aansluiting bij de KNMP klachten- en geschillenregeling, één van de vereisten uit de Wkkgz. VWS heeft speciaal voor ZZP-ers een handreiking ontwikkeld.

Geschilleninstantie SKGE

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit verschillende geschillencommissies, waaronder de geschillencommissie openbare apotheken. Deze geschillencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties, een onafhankelijk voorzitter/rechter en een vertegenwoordiger van de openbare farmacie voorgedragen door KNMP. De commissie beoordeelt klachten én claims van patiënten tegen hun apotheker. Bij de SKGE zijn naast de KNMP ook het LHV, InEen en Patiëntenfederatie Nederland aangesloten.

De SKGE werkt volgens het breed gedragen kaderstellend programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz en sluit daarmee aan op het uitgangspunt van de Wkkgz. Zorgaanbieders en patiëntenorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties.

Andere gevolgen Wkkgz voor apothekers

Door de inwerkingtreding van de Wkkgz in januari 2016 moeten apothekers aan een aantal nieuwe verplichtingen voldoen.

 • Per januari 2016 geldt de vergewisplicht voor zorgaanbieders die zorgverleners in dienst nemen. Dit houdt onder meer in dat de apotheker onderzoek moet doen naar in dienst te nemen zorgverleners (nagaan van BIG-registratie) en een verklaring van goed gedrag moet opvragen.
 • Per januari 2016 moet de apotheker patiënten informeren over incidenten en ontslag bij disfunctioneren melden bij de IGJ.
  Lees de brief van IGJ over wijzigingen bij melden calamiteiten.
 • Per juli 2016 is het verplicht om een systeem te hebben dat veilig incidenten meldt. Apotheken die HKZ-gecertificeerd zijn voldoen in ieder geval aan de interne procedure. De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) verzamelt incidenten.
 • Op grond van de Wkkgz dient de apotheker een meldcode vast te stellen waarin stapsgewijs terugkomt hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan, zodat patiënten snel en adequaat hulp kunnen krijgen. Lees meer informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
E-learning Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode voor apothekers

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl