Meting kwaliteitsindicatoren farmacie

Apothekers dienen jaarlijks de landelijke enquête met kwaliteitsindicatoren voor hun apotheek in te vullen. Na afloop van de uitvraag ontvangen zij een individueel benchmarkrapport waarmee ze de kwaliteit van hun zorg kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Na een machtiging door de apotheker worden diens scores beschikbaar gesteld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op advies van de werkgroepen met openbare apothekers en na besluit van de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren worden valide scores in een openbare dataset herleidbaar tot de apotheek beschikbaar gesteld. Hiermee voldoen apothekers aan hun wettelijke verplichting om jaarlijks transparante informatie over de kwaliteit van hun zorgverlening beschikbaar te stellen.

Benchmarkverslagen verstuurd

Nadat de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren farmacie in mei is afgesloten zijn de benchmarkgegevens uit de verkregen scores bepaald. Apothekers kunnen hun eigen scores terugzien binnen de landelijke gegevens met de benchmarkverslagen. Deze zijn op 7 juli verstuurd naar apothekers door onze partner Desan. Mocht u vragen of opmerkingen hierbij hebben, laat dit weten via .

Indicatoren openbare apotheken 2020

De kwaliteitsindicatoren voor openbare apotheken over 2020 werd uitgevraagd van 6 april tot en met 17 mei 2021.

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren richt zich nadrukkelijk op de Professionele Standaard. De indicatoren zijn verder ontwikkeld door de werkgroepen per KNMP-richtlijn: ‘Medicatiebewaking’, ‘Diabetes’ en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’.

Aparte indicatoren instellings- en dienstapotheken

Voor dienst- en instellingsapotheken of openbare apotheken met deze functie zijn aparte vragen beschikbaar. Deze nieuwe sets zijn in het afgelopen jaar met werkgroepen van dienst- en instellingsapothekers ontwikkeld. 

Indicatorgidsen

Indicatorgids openbare apotheken 2020

Download

Indicatorgids dienstapotheken 2020

Download

Indicatorgids instellingsapotheken 2020

Download

Kosten jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 141,- excl. btw voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de openbare dataset en weergave van het kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) organiseert de landelijke uitvraag van kwaliteitsindicatoren voor openbare apotheken, dienstapotheken, instellingsapotheken, apotheekhoudende huisartsen en poliklinische apotheken, die zich hiervoor zelf aanmelden. De indicatorensets voor de landelijke uitvraag zijn vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie.

In de stuurgroep zijn naast de branches van apotheekhoudenden de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download

HARM-wrestling-rapport 2009

Voor de onderbouwing van de kwaliteitsindicatoren wordt gebruikgemaakt van het HARM-wrestling-rapport uit 2009.

Download