Meting kwaliteitsindicatoren

Apothekers vullen jaarlijks de kwaliteitsindicatoren in. Apothekers die de indicatoren invullen, ontvangen een individueel benchmarkrapport.

Indicatoren voor richtlijn Diabetes

De landelijke uitvraag bestaat naast indicatoren voor generieke richtlijnen uit indicatoren voor de richtlijn Diabetes. Deze richtlijn is nog niet geautoriseerd, maar wel ver ontwikkeld. Alle partijen bekijken na de uitvraag of de indicatoren valide zijn. Zij beoordelen dan of de apotheek invloed heeft op de uitkomst of dat de apotheek afhankelijk is van de voorschrijver. Ook kijken zij of de score niet afhankelijk is van de populatieopbouw van de apotheek, en of de registraties voor die indicator vergelijkbaar zijn. Wanneer een indicator aan deze punten voldoet, is de indicator valide en wordt deze opgenomen in de openbare dataset. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de richtlijn nog niet geautoriseerd en geïmplementeerd is. Alle betrokken partijen ontvangen de openbare dataset.

Indicatoren openbare apotheken 2018

De uitvraagperiode van de kwaliteitsindicatoren 2018 is afgesloten op 15 april 2019. De vragenlijst heeft een aantal veranderingen doorgemaakt ten opzichte van vorig jaar. De indicatoren van de landelijke uitvraag zijn gekoppeld aan de Professionele Standaard en er is nu geen apart WSO-tabblad meer.

Indicatorgids uitvraag voor openbare apotheken 2018 Samenvatting uitvraag voor openbare apotheken 2018

Persoonlijk e-mailadres

LET OP: Desan verstuurt de inlogcode graag aan een persoonlijk e-mailadres. Dus geen adres dat begint met info@. Wijziging van een e-mailadres kan doorgegeven worden via: .

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met de KNMP via: .

Automatisch inlezen indicatoruitkomsten SFK

Apotheken die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kunnen de indicatorenuitkomsten die de SFK berekent, automatisch inladen in de online enquête. Hiervoor is expliciet toestemming nodig die de deelnemer aan de SFK kan geven via de webrapportage KISS Basisset.

Deelnemers kunnen gedurende de hele uitvraag toestemming geven om hun gegevens uit de KISS Basisset door te sturen naar de online enquête. De gegevens zijn dan de volgende dag beschikbaar in de online enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunnen deelnemers de uitkomsten altijd bekijken en aanpassen.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 131,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op Apotheek.nl.

Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA, en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de 4 branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond.

Dataprotocol 2.0 kwaliteitsindicatoren farmacie

Download

HARM-wrestling-rapport 2009

Voor de onderbouwing van de kwaliteitsindicatoren wordt gebruikgemaakt van het HARM-wrestling-rapport uit 2009.

Download