Kwaliteitsprofiel Apotheek.nl

Op Apotheek.nl kunnen patiënten snel en overzichtelijk de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van 'hun' apotheek zien. Dit is aangegeven in het Kwaliteitsprofiel. 8 duidelijke kenmerken geven een overzicht van de zorg- en dienstverlening van apotheken. Apothekers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte weergave van het Kwaliteitsprofiel van hun apotheek.
Bekijk uw apotheek via Apotheek.nl 

Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl aanpassen

Wilt u iets aanpassen in het Kwaliteitsprofiel van uw apotheek op Apotheek.nl, of heeft u onjuiste of onvolledige Kwaliteitsprofielen ontdekt? Geef dat dan door via .

Kenmerken Kwaliteitsprofiel

 1. De gevestigd apotheker is opgenomen in het Specialistenregister Openbaar Apothekers.
 2. De apotheker neemt deel in lokale of regionale avond-, nacht- en weekenddienst.
 3. De apotheek heeft een spreekkamer.
 4. De apotheker voert structureel overleg met voorschrijvers.
 5. De apotheker onderzoekt de ervaringen van zijn of haar patiënten.
 6. De apotheek heeft een HKZ-certificaat.
 7. De apotheker meldt incidenten bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR).
 8. De apotheek heeft een klachtenregeling.

De Algemene Vergadering van de KNMP heeft bij bovenstaande kenmerken een technische omschrijving vastgesteld.

Spelregels kwaliteitsprofiel

Het Kwaliteitsprofiel staat open voor alle apotheken in Nederland, ongeacht of de gevestigd apotheker lid is van de KNMP. Wel gaat men met deelname aan het profiel akkoord met de spelregelsdie bij het profiel horen.

 1. De KNMP onderzoekt, gevraagd en ongevraagd, kwaliteitsprofielen van apotheken. De KNMP vraagt aan de gevestigd apotheker om binnen drie weken schriftelijk aan te tonen dat de apotheek aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet.
 2. Als de gevestigd apotheker niet of onvoldoende aan bovenstaand verzoek voldoet, verzoekt de KNMP de gevestigd apotheker om het profiel aan te passen. De KNMP meldt hierbij dat als de apotheek niet binnen drie weken reageert of het kwaliteitsprofiel onvoldoende aanpast, de zaak wordt voorgelegd aan de kwaliteitsvisitatiecommissie.
 3. Na verloop van de drie weken legt de KNMP de zaak voor aan de kwaliteitsvisitatiecommissie.
 4. De kwaliteitsvisitatiecommissie besluit op basis van schriftelijke hoor en wederhoor binnen twaalf weken het profiel wel of niet te sluiten.
 5. De apotheker kan binnen zes weken in beroep tegen het besluit van de kwaliteitsvisitatiecommissie bij de Raad van Beroep van de KNMP.
 6. De Raad van Beroep behandelt het beroep volgens het reglement van de Raad van Beroep.

Werken aan een juist Kwaliteitsprofiel

De correcte weergave van de inhoud van het profiel is de verantwoordelijkheid van de gevestigd apotheker. De KNMP past het profiel niet aan, maar neemt wel maatregelen als de door de apotheker aangeleverde gegevens onjuist of onvolledig zijn. Van de kenmerken ‘HKZ-certificatie’, ‘gevestigd apotheker opgenomen in het specialistenregister Openbaar Apotheker’, ‘deelname CMR’ en ‘klachtenregeling’ zijn de gegevens bekend bij de KNMP. Deze worden regelmatig gecontroleerd.

Komen de gegevens in het Kwaliteitsprofiel niet overeen met de bij de KNMP bekende gegevens? Dan ontvangt de gevestigd apotheker een e-mail met het dringende verzoek om aan te tonen dat hij of zij aan het kenmerk voldoet of om het Kwaliteitsprofiel aan te passen. De apotheker geeft tijdens het aanpassen aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld, accordeert ze en maakt ze openbaar. Ook geeft de apotheker aan akkoord te zijn met de spelregels die bij het Kwaliteitsprofiel horen. De gewijzigde gegevens zijn de volgende dag zichtbaar op Apotheek.nl. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor een volledig en juist profiel geheel bij de apotheker.

Onjuistheden van de kenmerken ‘deelname ANW’, ‘structureel overleg met voorschrijver’, ‘patiënt ervaringsonderzoek’ en ‘spreekkamer’ worden bij de KNMP door oplettende apothekers of patiënten gemeld.

Maatregelen bij onjuiste gegevens

Bij vermoedens en meldingen van onjuiste en onvolledige gegevens vragen wij de betreffende apotheek om binnen drie weken schriftelijk aan te tonen dat aan het betreffende kenmerk voldaan wordt. Reageert de apotheker niet of geeft deze onvoldoende onderbouwing, dan vragen wij de apotheker om het profiel binnen drie weken aan te passen. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, worden de door ons verzamelde feiten voorgelegd aan de door de leden gemandateerde kwaliteitsvisitatiecommissie. Deze commissie besluit over het al dan niet sluiten van het Kwaliteitsprofiel. De betrokken apotheker kan binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de visitatiecommissie bij de Raad van Beroep van de KNMP. Dit alles is vastgelegd in de spelregels van het Kwaliteitsprofiel en in het reglement van de Raad van Beroep der KNMP.

Reglement Raad van Beroep der KNMP

Download

Contact

Kwaliteitsprofiel

(070) 373 71 23 kwaliteit@knmp.nl