Praktische hulpmiddelen AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per mei 2018 in werking is getreden, brengt een aantal veranderingen met zich mee. Dit staat beschreven in de AVG-brochure. Ter ondersteuning is een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld.

Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst dient afgesloten te worden met partijen die op instructie van de apotheek persoonsgegevens verwerken. De beslisboom helpt beoordelen met welke partijen dit nodig is. 

Bekijk de beslisboom verwerkersovereenkomst

De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft een model-verwerkersovereenkomst opgesteld die apotheken hiervoor kunnen gebruiken. De overeenkomst is juridisch getoetst voor gebruik in de eerste lijn en wordt ook gebruikt door ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ- en thuiszorginstellingen. De verwerkersovereenkomst gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens. Andere afspraken met de leverancier of dienstverlener moeten separaat vastgelegd worden, bijvoorbeeld in een dienstverleningsovereenkomst.

Download de verwerkersovereenkomst (variant 1)

NedXIS, NHG en KNMP stellen in navolging op bovenstaande verwerkingsovereenkomst een tweede variant beschikbaar. De verschillen tussen beide verwerkingsovereenkomsten (specifiek voor de eerstelijn) zijn opgenomen in bijlage 4 (pagina 14) van onderstaande overeenkomst. 
Let goed op: de verwerkersovereenkomst verwijst bijna altijd naar de hoofdovereenkomst die u met de verwerker - bijvoorbeeld een AIS leverancier - heeft gesloten. Dat is van belang bij bepalingen over beperking van de aansprakelijkheid. Zorg altijd voor voldoende dekking.

Download de verwerkersovereenkomst (variant 2)

Privacyverklaring

Een privacyverklaring maakt voor patiënten duidelijk hoe de apotheker omgaat met hun rechten, bijvoorbeeld de inzage, correctie en verwijdering van informatie. Maar ook hoe de apotheker persoonsgegevens beveiligt, wat er met persoonsgegevens gebeurt en op welke gronden dit gedaan wordt. Apothekers kunnen het document op hun website plaatsen.

Download het voorbeeld privacyverklaring

Privacy Impact Assessment

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) adviseert over het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). Een handreiking voor het uitvoeren van een PIA is door InEen ontwikkeld.

Download de handreiking PIA Download de Handreiking Risicobeoordeling van InEen (beschikbaar na inloggen)

Register datalekken

Het register datalekken helpt bij het documenteren van een datalek. Het doel van documenteren is om in de toekomst zo veel mogelijk datalekken te voorkomen. Een ander doel is om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan te tonen dat datalekken daadwerkelijk worden gemonitord en opgevolgd.

De AVG verplicht alle datalekken te documenteren, ook wanneer er geen meldingsplicht is aan de AP en/of de patiënt. Het documenteren van een datalek kan vaak ook in een bestaand kwaliteits- of incidentmeldsysteem. Indien deze niet beschikbaar zijn, kunnen apothekers dit register gebruiken. Daarbij helpt de Handreiking Meldplicht Datalekken apothekers bij het omgaan met een datalek.

Download het register datalekken

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een campagne gestart om organisaties te ondersteunen met het toepassen van de nieuwe privacywetgeving. Daarvoor is een digitale 'regelhulp' ingericht die de status van implementatie van de AVG inzichtelijk maakt. Daarnaast heeft de AP een pagina voor zorgaanbieders ingericht op hulpbijprivacy.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl