KNMP-privacyverklaring

De KNMP legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

De KNMP bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.  

De KNMP verwerkt gegevens wanneer iemand lid wordt van de KNMP, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een congres bezoekt of anderszins bij een congres betrokken bent, gebruikmaakt van haar diensten, of anderszins contact opneemt met de KNMP. Ook verwerkt de KNMP gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen, en naar aanleiding van de KNMP Zorginnovatieprijs en wetenschappelijke onderzoeken.

De KNMP-medewerkers raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de KNMP dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten 

Heeft de KNMP persoonsgegevens van u vastgelegd? 

Als de KNMP de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van de KNMP. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door de KNMP te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 

Klachten 

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop de KNMP uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van de KNMP. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Dhr. F. Moss via

 

Contact

Data Protection Officer

(070) 373 71 19 dpo@knmp.nl