Introductie regionalisering

Opties

Het inrichten van de zorg wordt in toenemende mate toegespitst op de behoeften en mogelijkheden binnen de regio, aangemoedigd door de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), Langer Thuis en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het belang van de regio als bestuurlijke en organisatorische eenheid neemt daardoor toe.

Daarbij is het streven om patiënten zo veel mogelijk en zo lang mogelijk in de thuissituatie van zorg te kunnen voorzien. Ook de farmacie heeft een belangrijke bijdrage aan deze grote maatschappelijke opgave te leveren. Om dat goed te kunnen doen, wordt ingezet op meer en betere samenwerking, betere vertegenwoordiging en adequate organisatievorming in de regio.

De farmacie is een onmisbaar onderdeel van de regionale zorg. Apothekers spelen een prominente rol bij het inrichten van de farmaceutische zorg in de regio. Dit doen zij door zich  in monodisciplinair verband te organiseren in regionale apothekersorganisaties. Met een duidelijke missie en visie op de regionale farmaceutische zorg en het mandaat van de leden om hun doelstellingen na te jagen. Het is hierbij aan de regionale apothekersorganisaties zelf om een duidelijke positie en rol binnen de regionale multidisciplinaire zorgnetwerken te verwerven.

De KNMP ondersteunt haar leden door materialen beschikbaar te stellen. Voorts stimuleert en faciliteert de KNMP het uitwisselen van kennis en informatie tussen de regio’s. Op landelijk niveau is de KNMP in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De KNMP pleit daarin voor een passende bekostiging, randvoorwaarden om te komen tot goede contractering en voor een versterkte positie van de apotheker binnen een multidisciplinaire behandelteam.

Logo programma regionalisering
Pagina laatst bijgewerkt op 08 maart 2023