Introductie IZA

Opties

Minister Kuipers (VWS) streeft ernaar om half september 2022 een Integraal Zorgakkoord (IZA) af te sluiten met het zorgveld. Het IZA komt voort uit het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV, en wordt gezien als een vervolg op de Hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) die eerdere kabinetten sloten met individuele zorgsectoren. Het kabinet beoogt in het IZA afspraken te maken over de gehele keten van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het IZA heeft als doel de gezondheidszorg uit de ZVW te komende jaren toegankelijk, betaalbaar en doelmatig te houden.  

In tegenstelling tot eerdere HLA's is de KNMP nu betrokken geweest bij de totstandkoming van het IZA. De apothekersorganisatie maakt onderdeel van de zogeheten buitenring. De KNMP heeft input geleverd voor een aantal onderhandelingstafels: over ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg', en ‘Digitalisering en gegevensuitwisseling’. Daarin heeft de KNMP aangegeven te willen worden betrokken bij de uitwerking van het akkoord. De KNMP heeft als zorgkoepel een constructieve houding ten aanzien van het IZA. Het IZA biedt volgens de KNMP kansen om de toegevoegde waarde van farmaceutische zorg in toekomstig beleid te benadrukken. De KNMP heeft er niet alleen op gewezen dat het IZA een perspectief voor de langere termijn mogelijk moet maken, maar ook dat maatregelen die op een korte termijn worden genomen dit lange termijn perspectief moeten ondersteunen. Denk hierbij aan korte termijn maatregelen met betrekking tot de herijking van het GVS en het verwijderen van vitamine D preparaten uit het basispakket. 

Pagina laatst bijgewerkt op 26 augustus 2022