Onderhandelingsakkoord cao SBA 2023-2025 bereikt

Opties

De werkgeversorganisaties ASKA en WZOA en de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor de Cao Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (hierna: cao SBA). De nieuwe cao SBA heeft een looptijd van 1 november 2023 tot 1 maart 2025. De hoogte de werkgeversbijdrage blijft ongewijzigd door de duur van deze cao.

De werkgeversbijdrage is momenteel vastgesteld op 0,35% van de som van de maandsalarissen van alle werknemers die in dienst zijn.  

De cao-partijen hebben daarnaast ingestemd met het voorstel van het SBA Bestuur om de doelstellingen in de cao SBA te herzien. Tezamen met de wijziging in doelstellingen, wordt het aantal leden in het bestuur van de SBA teruggebracht van zes naar vier leden, te weten één aangewezen lid uit iedere cao-partij.  

Voor genoemde wijzingen zullen de statuten en reglementen van de SBA worden aangepast en zal voor de cao SBA een algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderhandelingsakkoord cao SBA
Pagina laatst bijgewerkt op 09 november 2023