VWS wil regeldruk verminderen door inkoop- en verantwoordingseisen te uniformeren

10 november 2022
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil onnodige regeldruk verminderen door het uniformeren van inkoop- en verantwoordingseisen binnen zorgsectoren die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat schrijft minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. Aan deze uniformering koppelt het kabinet in de VWS-begroting een besparing van € 130 miljoen euro per jaar vanaf 2024 en € 50 miljoen in ‘aanloopjaar’ 2023. Voor de farmacie is een te verwachten budgettaire impact opgenomen van € 8 miljoen. De KNMP kan zich daar niet in vinden en heeft daarom haar bezwaren geuit.

Minister Helder heeft door PWC onderzoek laten uitvoeren om concreet te maken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de inkoop- en verantwoordingseisen te uniformeren. Op basis van dit onderzoek, waaraan de KNMP haar medewerking heeft verleend, is een ‘menukaart’ opgesteld met maatregelen per sector, inclusief analyse van de praktische en juridische haalbaarheid. Voorafgaand aan dit onderzoek hebben heeft het ministerie van VWS aangegeven dat van de sector farmacie geen bijdrage aan de invulling van de budgettaire besparing wordt verwacht. Dit gezien de grote wijzigingen die in de nabije toekomst worden doorgevoerd in de farmacie (bijvoorbeeld GDV en vitamine D). In het eindrapport heeft PWC echter een te verwachten budgettaire impact voor de farmacie opgenomen van € 8 miljoen. De KNMP heeft daarop de volgende inhoudelijke bezwaren:

  • De beredenering van de budgettaire impact is gebaseerd op kwalitatieve informatie die zich onvoldoende leent voor een kwantitatieve benadering.
  • De budgettaire impact is gebaseerd op aannames afkomstig van een te kleine vertegenwoordiging (steekproef) vanuit de sector. Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden met de diversiteit in de sector (ketens versus zelfstandig ondernemers, centrale administratie, central filling etc.). Bij de in dit onderzoek gehanteerde extrapolatie van kwalitatieve data van een enkel individu naar kwantitatief inzicht voor de gehele sector is de foutmarge in de budgettaire impact per maatregel te groot.
  • Per maatregel wordt onvoldoende aandacht besteed aan de mate waarin deze in de praktijk daadwerkelijk is te implementeren en aan de mate van incasseerbaarheid van de ingeschatte budgettaire impact.

Op basis deze bezwaren heeft de KNMP met klem aan PWC verzocht om deze tekortkomingen in het onderzoekstraject te adresseren en op te lossen. Daarnaast heeft de KNMP aan PWC verzocht om in het rapport te benoemen dat van de farmacie niet wordt verwacht dat zij bijdraagt aan de invulling van de voorgenomen taakstelling, conform de toezegging van VWS. KNMP-bestuurder Reinier Bax: “Dat heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Onze inzet is er daarom nu op gericht dat de afgesproken maatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Mochten de maatregelen in de praktijk niet worden doorgevoerd en/of mocht er sprake zijn van een lagere besparing, dan zal de KNMP de ingeboekte besparing opnieuw ter discussie stellen.”

Lees hier de Kamerbrief