NZa publiceert rapportages over regionale knelpunten gezondheidszorg

03 november 2022
Opties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert 42 regiorapportages die inzicht geven in regionale zorgnetwerken en mogelijke knelpunten. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Volgens de NZa moet dit de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden, zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Voor regionale apothekersorganisaties is van belang om tijdig coalities bouwen. Dat kan zijn door samen met anderen de huidige regiobeelden aan te vullen, waar die nog onvoldoende aandacht geven aan farmaceutische zorg. Regionale apothekersorganisaties kunnen de regioanalyses verrijken met specifieke kenmerken van hun regio en aanvullende informatie over de vraag en het aanbod van zorg. Op basis daarvan kunnen zij hun regiobeelden en -plannen actualiseren om zo knelpunten op te lossen.  Overheidspartijen bundelen alle beschikbare data op de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar staan verwijzingen naar regioanalyses van verschillende zorgverzekeraars en overheidsorganisaties zoals de NZa en het RIVM. 

Tegelijkertijd is het regioplan geen doel op zich. Als zorgpartijen in de regio liever specifieke transformatieplannen maken die de daadwerkelijke zorgtransformatie moeten realiseren, kan dat ook, zo is in het IZA afgesproken. Deze transformatieplannen kunnen verschillen per doelstelling, ziektebeeld, doelgroep en/of (deel van de) regio. Daarbij wordt de juiste balans gezocht tussen wat lokaal en regionaal en landelijk moet worden georganiseerd. Het opstellen van transformatieplannen is dus maatwerk, waarbij wordt voortgeborduurd op de bestaande plannen, initiatieven en natuurlijke samenwerkingsverbanden.

Specifieke transformatieplannen kunnen ook los van het regiobeeld en regioplan tot stand komen, of al gemaakt zijn voordat er een regioplan is. Urgentie is leidend; er is dus niet altijd sprake van een vaste volgordelijkheid. Uiteraard dient daarbij te worden geborgd dat dergelijke transformatieplannen niet in tegenspraak zijn met de afspraken die in de regioplannen of elders zijn gemaakt.

Belangrijk is dat regionale apothekersorganisaties niet wachten op verdere landelijke uitwerking van het IZA, maar dat tussen landelijk en regionaal een interactief proces ontstaat waarbij KNMP en regionale apothekersorganisaties in wisselwerking met andere zorgpartijen de gewenste veranderingen in de geïntegreerde eerstelijnszorg vooruit brengen.

Bekijk het bericht van de NZa

Bekijk het dossier Regionalisering