Ministerie van VWS stelt begroting voor apotheekzorg bij

25 april 2024
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de begroting voor apotheekzorg bij. Omdat prijzen van geneesmiddelen achterblijven bij de verwachte inflatie is de begroting voor apotheekzorg voor 2024 van € 5,7 miljard met 220 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast worden twee maatregelen aangekondigd om dekking te vinden voor de afgestelde bezuiniging op het GVS. De WGP wordt aangescherpt en codeïne wordt uit het verzekerde pakket geschrapt.

De minister van Financiën stuurde de Voorjaarsnota 2024 recent naar de Tweede Kamer. Daarin staat een actualisatie van de begroting voor 2024 en een vooruitblik op de begrotingen voor komende jaren. Binnen de apotheekzorg zijn een aantal aanpassingen van de begroting doorgevoerd.  

De begroting voor 2024 is met 220 miljoen euro naar beneden bijgesteld omdat ’de doorwerking van de inflatie in de prijsontwikkeling trager verloopt dan eerder is verondersteld’. Dit komt doordat VWS niet verwacht dat de door het CPB geraamde loon- en prijsbijstellingen worden gerealiseerd. De KNMP ziet dat de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP), het preferentiebeleid en de GVS-limieten maar beperkt ruimte geven voor het doorvoeren van prijsstijgingen vanwege inflatie. Daarnaast is verondersteld dat de ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling voor zorgpersoneel niet volledig zal worden doorgegeven in de loon- en tariefonderhandelingen, aansluitend bij de realisatie in vorige jaren. De KNMP maakt zich zorgen over het risico dat dit door verzekeraars als taakstellend zal worden gezien, waardoor er opnieuw via de contractering niet genoeg ruimte komt voor een marktconforme loonstijging voor het apotheekpersoneel. 

Verder is met een tweetal bezuinigingen dekking gevonden voor de niet gerealiseerde bezuiniging van140 miljoen euro door afstel van de modernisering van het GVS. De eerste bezuiniging is een aanpassing van de WGP en de tweede is het schrappen van codeïne uit het verzekerde pakket. De aanpassing van de WGP gaat over de bescherming van de geneesmiddelen aan de onderkant van de markt. Een fabrikant kan nu vragen om een verlaging van de maximumprijs terug te draaien omdat de omzet van het geneesmiddel lager is dan 1 miljoen euro. Vanwege beleidsmatige aanpassingen zullen er vanaf 1 oktober minder geneesmiddelen zijn waarvoor een verhoogde maximumprijs zal gelden. Op jaarbasis levert dit een structurele besparing op van 165 miljoen euro. De KNMP maakt zich zorgen over de effecten van deze maatregel in relatie tot beschikbaarheid van goede en goedkope middelen. De maatregel maakt het onaantrekkelijker voor fabrikanten om deze middelen voor vaak kleine en kwetsbare groepen patiënten op de markt te houden.  

Met de ingeboekte bezuiniging van 13 miljoen euro op codeïne, loopt VWS vooruit op een nog te verschijnen pakketadvies van het Zorginstituut. In deze 13 miljoen euro zitten ook de kosten voor de zorgverlening door de apotheek in de vorm van de receptregelvergoeding. De KNMP vindt dat de een bezuiniging op middelen niet automatisch mag leiden tot een bezuiniging op de dienstverlening in de apotheek en dat zorgvuldiger moet worden gekeken naar werk dat vrijvalt en ontstaat bij deze en eventueel toekomstige pakketmaatregelen. 

Voorts wordt het budget apotheekzorg met 8 miljoen euro verlaagd vanwege de opname van het RS vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit gaat om de vooral kosten van palivizumab die bij vaccinatie weg zullen vallen.

Lees de toelichting op 'rijksfinancien.nl'