KNMP vraagt aandacht voor kennislacunes in nieuw afwegingskader Zorginstituut

28 september 2023
Opties

De KNMP vraagt bij het Zorginstituut aandacht voor de kennislacunes die er zijn rondom de effecten van uitstroom van “geneesmiddelen met een zelfzorgvariant” uit het basispakket. Dat doet de apothekersorganisatie in de consultatieronde van het concept-afwegingskader “Noodzakelijk te verzekeren zorg”. Dit nieuwe kader is in eerste instantie bedoeld voor de uitstroom. De apothekersorganisatie wijst het Zorginstituut op lacunes in kennis over de effecten van een dergelijke uitstroom in de vorm van uitstel van zorg, therapie-ontrouw en mogelijk fout gebruik van deze geneesmiddelen.

"Zeker als op basis van dit afwegingskader een omvangrijke pakketingreep wordt overwogen, moet worden afgewogen hoe met deze kennislacunes wordt omgegaan', aldus de KNMP in een brief richting het Zorginstituut. Hoogleraar farmaco-economie Maarten Postma stelde in opdracht van de apothekers-organisatie een literatuuronderzoek op. Daarin komt de hoogleraar tot de conclusie dat veel doelmatigheidsonderzoek eenzijdig is, waarbij de nadruk vooral ligt op positieve economische consequenties. Voordat wordt overgegaan tot een overstap naar zelfzorg is het belangrijk om inzicht te krijgen in de potentieel negatieve effecten, zowel economisch als op de gezondheid. De KNMP neemt die conclusie in haar reactie aan het Zorginstituut over. Naast dat de KNMP op de kennislacunes wijst, vraagt de apothekersorganisatie ook om een duidelijke definitie, inclusief afbakening van de middelen waarvoor het afwegingskader wordt ontwikkeld.

Voorts ziet de KNMP graag dat het Zorginstituut ingaat op een aantal specifieke aandachtspunten. Zo komt in het concept-afwegingskader naar voren dat alles wat (verplicht) wordt verzekerd, en niet aan bepaalde criteria voldoet, duurder uitpakt voor de samenleving. De KNMP brengt het punt in dat het collectief organiseren en inkopen van geneesmiddelen ook goedkoper kan zijn dan het - ieder voor zich - inregelen daarvan. Dit kan verschillen per casus. Ook vraagt de KNMP het Zorginstituut om het vraagstuk te behandelen of het verstandig is om naast het geneesmiddel ook de zorg daaromheen niet meer te vergoeden.

Eind dit jaar wordt het afwegingskader verwacht. De minister van VWS heeft het Zorginstituut al gevraagd om daarna aan de hand van het kader “gefaseerd advies uit te brengen over de wenselijkheid van collectieve vergoeding van andere geneesmiddelen die ook zonder recept te koop zijn of waarvoor (nagenoeg) gelijkwaardige alternatieven zonder recept bestaan en waarvoor de kosten mogelijk voor eigen rekening van de burger kunnen komen.” In de bijlagen bij de Miljoenenota 2024 wordt reeds rekening gehouden met een nieuwe pakketuitstroom naar aanleiding van het afwegingskader.

Bekijk de KNMP-inbreng

  • KNMP-Inbreng afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg (ZiN).pdf Downloaden

Bekijk de literatuurstudie van hoogleraar Postma