Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

27 mei 2021
Opties

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over bijvoorbeeld dementie.

De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg.

Breed draagvlak

De Handreiking Kwetsbare ouderen thuis is samengesteld door dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein. Samen zetten zij zich in voor een brede implementatie van integrale zorg aan kwetsbare ouderen zoals beschreven in de handreiking. Dit doen zij door het vergroten van de bekendheid, het bieden van praktische tools én het realiseren van benodigde randvoorwaarden, denk aan: adequate financiering voor alle betrokken professionals (ook over de zorgdomeinen heen) en gegevensuitwisseling. De deelnemende partijen, naast de KNMP, zijn: Actiz, InEen, KNGF, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, V&VN, VNG, VWS, ZN.

Download de nieuwe versie van de Handreiking Kwetsbare ouderen thuis