Landelijke Ketenaanpak Valpreventie

Opties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft, met ondersteuning van VeiligheidNL, een Landelijke Ketenaanpak Valpreventie opgesteld om valpreventie in de praktijk te implementeren. In de aanpak wordt ook de nieuwe Wereldrichtlijn Valpreventie (met doorvertaling naar de Nederlandse richtlijn) en het OVAST-project (Optimalisatie, implementatie en evaluatie van de ‘Valanalyse’ screening en assessment tool) meegenomen.
 

Vanuit de Landelijke Ketenaanpak Valpreventie komen tools beschikbaar. Zo komt er een toolkit voor de gemeente, Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en uitvoerende professionals. Om de besparende maatregel van het Coalitieakkkoord te implementeren heeft VWS een Landelijke Ketenaanpak Valpreventie opgesteld met ondersteuning van VeiligheidNL (projectleider). Eerder opgehaalde knelpunten en oplossingsrichtingen uit het werkveld, ervaringen uit enkele proefregio’s, de doelstellingen uit het Coalitieakkoord en de duiding valpreventie van ZIN geven hieraan richting. Een brede groep van 28 stakeholders is hierbij betrokken, waaronder de KNMP.

In het programma wordt ook de nieuwe Wereldrichtlijn Valpreventie (met doorvertaling naar de Nederlandse richtlijn) en het OVAST-project (Optimalisatie, implementatie en evaluatie van de ‘Valanalyse’ screening en assessment tool) meegenomen. De doorontwikkeling van de (digitale) ondersteuningstools voor de multifactoriële valrisicobeoordeling (Valanalyse) en V&VN beslisboom zijn daar onderdeel van. Trazag is een signaleringsinstrument voor kwetsbaarheid en wordt hier niet in meegenomen.

Gemeenten gaan aan de slag met de ketenaanpak rondom valpreventie. Door valongelukken belanden er iedere dag 282 65-plussers op de Spoedeisende Hulp. Het letsel dat deze ouderen oplopen, heeft veel impact op hun zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven. Gemeenten gaan de komende tijd op basis van het GALA hun domeinoverstijgende activiteiten rondom preventie uitbreiden en daarbij ook op zoek gaan naar partners in de uitvoering ervan. Apotheekteams en regionale apothekersorganisaties die bij deze erkende ketenaanpakken een bijdrage willen leveren, doen er goed aan kennis te nemen van deze ontwikkelingen en tijdig het gesprek aan te gaan.

Bekijk de VeiligheidNL infographic
Pagina laatst bijgewerkt op 17 juli 2023