Creatinineklaring

Berekening volgens MDRD, Cockroft Gault en CKD-EPI

Labwaarde

umol/L mg/dL

Gegevens patiënt

Man Vrouw

jaar

kg (nodig bij Cockcroft Gault)

(nodig bij MDRD en CKD-EPI)

Toelichting

Zie de achtergrond informatie op knmp.nl