Rekenformules

Creatinineklaring:
Berekening volgens MDRD, Cockroft Gault en CKD-EPI
Berekening volgens Schwartz
Absolute GFR
Lichaamsoppervlak:
Berekening volgens Mosteller, DuBois en Haycock
Body Mass Index (BMI):
Berekening volgens Quetelet
Benzodiazepinen afbouwschema:
Berekening met behulp van gelijkwaardige doseringen diazepam