Rekenformules

Creatinineklaring:
Berekening gebaseerd op 24-uurs urine verzameling
Absolute GFR
Schatting volgens MDRD, Cockcroft Gault en CKD-EPI
Schatting volgens Schwartz
Lichaamsoppervlak:
Berekening volgens Mosteller, DuBois en Haycock
Body Mass Index (BMI):
Berekening volgens Quetelet
Benzodiazepinen afbouwschema:
Berekening met behulp van gelijkwaardige doseringen diazepam