Verzameling nieuws declaratiestandaard

Minister opnieuw in gesprek met zorgveld over openbare jaarverantwoordingsplicht
De Tweede Kamer roept minister Van Ark (Medische Zorg) op om opnieuw in gesprek te gaan met eerstelijnspartijen over de openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. De motie, waarin wordt verzocht om alternatieven voor deze jaarverantwoording, werd op dinsdag 29 juni 2021 door vrijwel de gehele Tweede Kamer aangenomen. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Eerstelijnspartijen maken zich zorgen over de extra administratieve lasten.
Nieuw in het IM: Productenoverzicht
In het Informatorium Medicamentorum (IM) is op 1 juli 2021 een nieuwe rubriek geïntroduceerd: Productenoverzicht (PO.). Hiermee zijn alle producten in één overzicht te raadplegen onderaan een stoftekst en is het per product mogelijk door te klikken naar de productinformatie in de G-Standaard. Met de introductie van het PO. is productinformatie sneller en makkelijker vindbaar.
KNMP geeft aanzet richting formatietafel voor uitwerking aanpak tekorten en vaccinaties
De KNMP geeft richting de formatietafel een aanzet voor de uitwerking van de aanpak om geneesmiddelentekorten te verminderen. Ook doet de apothekersorganisatie suggesties voor de rol van apothekers in een mogelijk toekomstig vaccinatiebeleid. Dat valt te lezen in een brief richting partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). In het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer worden deze twee thema’s gezien als onderwerpen voor de agenda bij het opstellen van een regeerakkoord. De KNMP vroeg in eerdere brieven richting de formatietafel ook al aandacht voor de tekortenproblematiek en het vaccinatiebeleid.
Rookruimtes in zorgstellingen en ziekenhuizen per 1 juli verboden
Rookruimtes in openbare gebouwen zoals zorginstellingen zijn per 1 juli 2021 verboden. Dat schrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de website van de Rijksoverheid. Ook ziekenhuizen zullen vanaf die datum rookvrij zijn. Eerder was het voornemen om het verbod per 1 januari 2022 in te laten gaan; dat is vervroegd naar 1 juli.
Medicatiebewaking bij overgevoeligheid gluten/tarwezetmeel per 1 juli in de G-Standaard
Medicatiebewaking bij overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel is per 1 juli 2021 mogelijk in de G-Standaard. De bewaking via de contra-indicatieaard coeliakie wordt uitgefaseerd. Op termijn vindt er alleen nog bewaking plaats via een overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten (‘ongewenste groep’ in G-Standaard termen).
Zomerse radiospot onderstreept belang tijdig aanvragen Schengenverklaring
Sky Radio, Radio 10 en diverse regionale radiozenders zenden van 1 juli t/m 14 juli een radiospot uit namens alle apothekers van Nederland. De radiospot attendeert het Nederlandse publiek op het tijdig aanvragen van een Schengenverklaring en verwijst de luisteraar naar Apotheek.nl/opreis voor meer praktische reistips.
KNMP-advies preventief dragen mondneusmasker in de openbare apotheek vervalt
Het advies van het KNMP-bestuur aan apothekers en hun medewerkers om preventief een mondneusmasker te dragen in de apotheek vervalt, mits aan de basismaatregelen wordt voldaan. De KNMP volgt daarmee de landelijke versoepelingen die recent zijn ingegaan.
CBG: Geen AstraZeneca-vaccin voor patiënten met systemisch capillair leksyndroom
Mensen met de zeer zeldzame ziekte systemisch capillair leksyndroom (SCLS) mogen niet gevaccineerd worden met het coronavaccin van AstraZeneca (Vaxzevria). Dat schrijft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website. Er zijn zeer zeldzame gevallen van SCLS gemeld in de eerste dagen na vaccinatie. In sommige gevallen was er sprake van een bekende voorgeschiedenis van SCLS. Naast de voorgeschiedenis als contra-indicatie wordt ook de zeer zeldzame ziekte als bijwerking opgenomen in de productinformatie.
Nieuw Besluit Registratie en Herregistratie per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers van kracht. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen voor herregistratie van beide specialismen zijn opgenomen in één regeling.
Regeling PBM en mondneusmaskers via apotheek verlengd op verzoek van Tweede Kamer
De regelingen voor de verstrekkingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en mondneusmaskers voor preventief gebruik via de apotheek worden verlengd tot 1 september 2021. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief. Eerder zouden deze regelingen per 1 juli 2021 aflopen. Op verzoek van het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) worden deze regelingen nu - onder bestaande voorwaarden - met twee maanden verlengd.
Nieuwe regelgeving versterkt betrokkenheid (dienst)apotheken bij acute zorg
In het Staatsblad is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) gepubliceerd die de betrokkenheid van (dienst)apotheken bij acute zorg versterkt. Zo moet er vooraf overleg plaatsvinden, waarbij dienstapotheken zijn betrokken, als acute zorg in de regio wordt beëindigd of opgeschort. Deze AMvB bevat verder voornamelijk wettelijke regels over regionale samenwerking met betrekking tot de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Deze regels gelden voor alle ketenpartners in de acute zorg, zoals (dienst)apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen met een afdeling spoedeisende hulp. Hoewel de AMvB pas per 1 januari 2022 formeel in werking treedt, werd eerder door voormalig minister Bruins (Medische Zorg) gevraagd om alvast naar deze (concept-)regelgeving te handelen.
Regelingen PBM en mondneusmaskers via apotheek vervallen per 1 juli 2021
De regelingen voor de verstrekkingen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en mondneusmaskers voor preventief gebruik via de apotheek vervallen per 1 juli 2021. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de website van de Rijksoverheid. De voorraden die nog bij de groothandels zijn, kunnen ook na 1 juli 2021 nog worden uitgeleverd via de apotheken. De groothandels kunnen echter geen nieuwe voorraad meer bestellen bij het Landelijk Centrum Hulpmiddelen.
KNMP zoekt apothekers voor nieuwe medicijnvideo’s op Apotheek.nl (inschrijving gesloten)
De KNMP zoekt enthousiaste apothekers die voor de camera uitleg willen geven over medicijnen: van de werking tot en met waarschuwingen. De video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op Apotheek.nl, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand. Apothekers kunnen zich aanmelden voor de komende opnamedagen in juli, of alvast kenbaar maken later dit jaar mee te willen werken.
Campagne ‘Goed voorbereid op reis’ officieel van start
De campagne ‘Goed voorbereid op reis’ is officieel van start gegaan met online promotie en een persbericht. Online uitingen met een zeer breed bereik attenderen Nederlandse medicijngebruikers twee maanden lang op het belang van het tijdig aanvragen van een Schengenverklaring of andersoortige officiële verklaring. De online campagne onderstreept bovendien de rol die de apotheker speelt bij een verdere goede reisvoorbereiding.
1,5 miljoen medicijngebruikers moeten verklaring aanvragen bij reis naar het buitenland
Persbericht | Ruim 1,5 miljoen medicijngebruikers in Nederland moeten een officiële verklaring aanvragen als zij het land verlaten voor hun vakantie. Dit stelt de apothekersorganisatie KNMP op basis van een inventarisatie van cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).
Geen beleidswijzigingen in bekostiging extramurale farmacie in 2022
Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2022. Dat blijkt uit de publicatie van de beleidsregel, regeling en prestatiebeschrijvingbeschikking op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regelgeving treedt per 1 januari 2022 in werking.
Kabinet positief over grotere rol EMA in toezicht op geneesmiddelentekorten
Het kabinet staat positief tegenover een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat beeld komt naar voren in een brief van minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Eerder was het kabinet ‘in zijn algemeenheid’ ook al positief over het voorstel van de Europese Commissie om het mandaat van het EMA uit te breiden, maar plaatste daarbij nog wel een aantal kanttekeningen. Het kabinet concludeert nu dat – na onderhandelingen - op deze kanttekeningen een bevredigend resultaat is behaald. Het voorstel moet nog onder meer langs het Europees parlement.
Minister van Ark herkent zorgen van apothekers over gevolgen van GVS-modernisering
Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) herkent de zorgen van apothekers over de negatieve gevolgen van de mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat gaf de bewindsvrouw aan tijdens een Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid. Eerder had de minister het plan om de vergoedingslimieten te verlagen al tijdelijk opgeschort. Onder meer omdat er volgens haar draagvlak voor deze modernisering ontbrak. De KNMP vroeg richting dit debat opnieuw aandacht voor de vele wisselingen als de GVS-modernisering op een later moment alsnog wordt doorgevoerd. De apothekersorganisatie ziet het als een grote last voor zorgverleners om wisselingen in goede banen te leiden.
Geen accountantsverklaring bij openbare jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022
Apotheken met een netto omzet onder de 12 miljoen euro hoeven geen accountantsverklaring mee te sturen bij de indiening van hun openbare jaarverantwoording vanaf het boekjaar 2022. Dat schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 een openbare jaarverantwoording aanleveren. Dat gaat via het portaal van uitvoeringsorganisatie CIBG.
KNMP vraagt aandacht voor geneesmiddelwisselingen door mogelijke GVS-modernisering
De KNMP vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor wisselingen van geneesmiddelen ten gevolge van een mogelijke modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat doet de apothekersorganisatie in aanloop naar een debat over het geneesmiddelenbeleid op 16 juni 2021. De KNMP ziet het als een grote last voor zorgverleners om deze wisselingen in goede banen te leiden. Naast de financiële besparing moet er volgens de apothekersorganisatie ook oog zijn voor de medische en maatschappelijke gevolgen van de modernisering van het GVS.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl