Verzameling nieuws declaratiestandaard

Speciale website gelanceerd over nieuwe openbare verantwoordingsplicht
De website www.toetredingzorgaanbieders.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is live. Daarop kunnen apothekers en andere zorgaanbieders terecht voor informatie over de openbare jaarverantwoording. Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger
Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de beroepsvereniging op haar website. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat de toezichthouder geen signalen heeft van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De beroepsorganisatie verzamelt ervaringen om praktijkproblemen aan te kaarten, denk daarbij aan administratieve lasten, geneesmiddelentekorten en het afleveren van hulpmiddelen.
KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar
De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening in de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd. KNMP-leden en wetenschappelijke zorgkoepels kunnen tot 6 september 2021 hun commentaar geven.
Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij Parkinson voor ontwikkeling richtlijnmodule
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijnmodule. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 29 augustus en neemt maximaal 10 minuten in beslag.
ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor verbetering farmacotherapeutische zorg
Onderzoeksfinancier ZonMw stelt in een open ronde opnieuw subsidie beschikbaar voor het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dat schrijft ZonMw op haar website. Een apotheek die een subsidie wil aanvragen, wordt gevraagd om een relevante vraag of probleem uit de praktijk te formuleren met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Het indienen van projectideeën in deze subsidieronde kan tot 21 september 2021, 14.00 uur.
Ministeries IenW en VWS verzoeken apotheken plastic rietjes in te kopen voor mensen met medisch noodzakelijk gebruik
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verzoeken apotheken en drogisterijen om plastic rietjes in te kopen voor mensen voor wie het gebruik medisch noodzakelijk is.
Recall irbesartan, losartan en valsartan op patiëntniveau (update 2)
De (parallel-)registratiehouders van producten met irbesartan, losartan en valsartan hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang een aantal charges van deze producten uit de markt terug te roepen bij de patiënt. De aanleiding is dat de onzuiverheid AZBT in sommige batches boven de limiet ligt.
Webinar ‘Iedereen gevaccineerd; hoe nu verder? Over vaccins, mutanten en de nabije toekomst’ terugkijken
Apothekers kunnen het webinar ‘Iedereen gevaccineerd; hoe nu verder? Over vaccins, mutanten en de nabije toekomst’ terugkijken. Prof. dr. Marjolein van Egmond, immunoloog van het Amsterdam UMC sprak over COVID-19-vaccins en mutanten. Dr. Marcel van Raaij, programmadirecteur COVID-19-vaccinatieprogramma bij het RIVM sprak over de huidige situatie en de nabije toekomst. Daarbij kwamen vragen aan de orde als welke rol bij het vaccineren voor apothekers is weggelegd op de langere termijn en of er voor de COVID-19-vaccinatie een regulier vaccinatieprogramma komt.
Bent u apotheker geneesmiddel & maatschappij met verbindend vermogen? Word lid van het KNMP-bestuur, tevens voorzitter Sectie AGM
De KNMP is per december 2021 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur, tevens voorzitter van de Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het gaat om een apotheker geneesmiddel & maatschappij met meerdere jaren bestuurlijke ervaring en draagvlak binnen het AGM-werkveld. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 28 september 2021 reageren.
Sectie AGM zoekt nieuw commissielid
De Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) is per december op zoek naar een nieuw commissielid. Vanwege het aflopen van een termijn van een huidig commissielid is een vacature ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 28 september 2021 reageren.
Tweede Kamer wil maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen houden
De Tweede Kamer wil de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen op 250 euro houden. Een motie die daartoe oproept werd op 9 juli 2021 unaniem aangenomen. De maximering van de eigen bijdrage komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, en loopt 1 januari 2022 af. De Tweede Kamer heeft aan demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) gevraagd om die maximering te verlengen tot 1 januari 2023. De minister heeft in een eerste reactie laten weten de zorgen van patiënten te herkennen, en ‘het een heel mooie opdracht’ te vinden om de maximering eigen bijdrage te verlengen.
Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar registratie eigen bereidingen door ziekenhuizen
De Tweede Kamer vraagt de regering om te onderzoeken op welke manier ziekenhuizen kunnen worden ondersteund om hun eigen bereidingen zelf te registreren. Daartoe heeft de Tweede Kamer op 9 juli 2021 in een motie opgeroepen. Alle fracties stemden voor. Mogelijk zal een nieuw kabinet in een Kamerbrief terugkomen op deze aangenomen motie.
Campagnepagina Apotheek.nl/opreis ruim 14.000 keer bekeken
De campagnepagina Apotheek.nl/opreis is ruim 14.000 keer bekeken. De campagnepagina staat sinds twee weken live, en attendeert het Nederlands publiek op het belang van het tijdig aanvragen van een Schengenverklaring. De pagina biedt bovendien andere relevante tips namens alle apothekers van Nederland, zodat Nederlandse medicijngebruikers zonder zorgen op reis kunnen. De campagnepagina staat hiermee in korte tijd in de top 20 best bezochte pagina’s op de Apotheek.nl, die maandelijks zo’n 1.6 miljoen bezoekers telt.
KNMP verzoekt contracteerpartijen met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over vergoeding FMD
De KNMP verzoekt contracteerpartijen om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over een vergoeding voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Daarvoor heeft de apothekersorganisatie een modelbrief voor contracteerpartijen opgesteld. De Europese verordening verplicht sinds begin 2019 tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Dit vraagt van apotheekhoudenden een investering in tijd en geld. Onlangs heeft het onderzoeksbureau SIRA, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), deze kosten in kaart gebracht. Volgens het ministerie moet dit rapport als input dienen voor gesprekken tussen contracteerpartijen en zorgverzekeraars.
Rapport richting formatie: farmaceutische zorg voorkomt kosten elders in de zorg
Onderzoeksbureau SiRM ziet mogelijkheden voor het meer inzetten op farmaceutische zorg om kosten elders in de zorg te voorkomen. Dat beeld komt naar voren in een rapport ten behoeve van de voorbereiding op de formatie van een nieuw kabinet. In het rapport ‘Substantieel potentieel’ brengt SiRM het besparingspotentieel van substitutie van zorg in kaart. Denk daarbij aan overhevelingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg, zoals naar farmaceutische patiëntenzorg. ‘Deze potentie is waarschijnlijk het beste te realiseren door de bekostiging te veranderen van bekostiging per verstrekt geneesmiddel naar bekostiging voor farmaceutische zorg’, aldus het SiRM-rapport.
NZa: ‘Geen signalen van acute problemen in toegankelijkheid apotheekzorg’
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt dat er geen signalen zijn van acute problemen in de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. In sommige regio’s zou volgens de toezichthouder wel sprake zijn een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat concludeert de NZa op basis van het ‘Verkennend onderzoek Toegankelijkheid openbare apotheekzorg’, dat ingaat op de toegankelijkheid, contractering en de arbeidsmarkt. Dat onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een brief waarin cao-partijen de toezichthouder wijzen op de oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk. Volgens hen bieden gecontracteerde tarieven onvoldoende ruimte voor marktconforme loonontwikkelingen in de sector, en zou er sprake zijn van een uitstroom van personeel. Daardoor staat de apotheekzorg onder druk, aldus de cao-partijen.
KNMP-richtlijn Consultvoering geautoriseerd
De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent. Naast de aanbevelingen voor de opbouw en uitvoering van een consult gaat de richtlijn in op specifieke situaties, zoals:
KNMP: belangrijk om vroegtijdig te investeren in preconceptionele gezondheid
Het is belangrijk om vroegtijdig te investeren in de preconceptionele gezondheid van (toekomstige) ouders. Dat hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de KNMP en vijftien andere zorgpartijen omarmd tijdens een recente kick-off bijeenkomst van VWS in het kader van het programma Kansrijke Start. Om preconceptionele gezondheid op de agenda te zetten en te houden, werken partijen in de vorm van werkgroepen mee aan de uitwerking van een zestal thema’s.
Webinar ‘Iedereen gevaccineerd; hoe nu verder? Over vaccins, mutanten en de nabije toekomst’
De KNMP houdt vrijdag 9 juli van 11.00 tot 12.00 uur het webinar ‘Iedereen gevaccineerd; hoe nu verder? Over vaccins, mutanten en de nabije toekomst’. Daarin komen de COVID-19-vaccins en mutanten aan de orde. Ook komt aan bod hoe we in de nabije toekomst omgaan met COVID-19.
KNMP opent meldpunt voor knelpunten in contracten en het contracteerproces
De KNMP opent een meldpunt voor haar leden om knelpunten in contracten en het contracteerproces te melden. Apothekers kunnen in situaties waarbij contracten met zorgverzekeraars de (kwaliteit van) farmaceutische zorg belemmeren terecht bij het meldpunt. De KNMP kaart deze zaken vervolgens aan in gesprek met andere partijen en organisaties. Voorts gebruikt de KNMP deze meldingen om nog meer praktijkcasuïstiek te betrekken bij beleid.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl