Verzameling nieuws BIG-register

Herregistratie nog steeds uitgesteld
In verband met de coronacrisis heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.
Nieuw Besluit Registratie en Herregistratie per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers van kracht. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen voor herregistratie van beide specialismen zijn opgenomen in één regeling.
CIBG: stand van zaken vermelden BIG-nummer
Het CIBG stelt in een stand van zaken over het vermelden van het BIG-nummer dat de verplichting per 1 januari 2021 in werking treedt. Dat staat in een nieuwsbericht op de website van het CIBG. Het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden is op 2 april officieel bekendgemaakt. Voorts stelt het CIBG dat door de coronacrisis BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers wellicht niet voldoende tijd hebben om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: men hoeft voorlopig nog niets te doen.
Minister werkt met het veld aan toekomstvisie Wet BIG
Minister Bruins (VWS) werkt aan de toekomstvisie op de Wet BIG. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Om te komen tot de toekomstvisie stelt de minister een stuurgroep in. De KNMP wordt in deze stuurgroep vertegenwoordigd door de KNMG. Het doel van deze stuurgroep is om op basis van input uit themasessies en de klankbordgroep, waarin de KNMP zitting neemt, te sturen op de contouren van de toekomstvisie.
Start als apotheker tijdig met herregistratietraject
Apothekers dienen tijdig voorbereidingen voor de BIG-herregistratie te treffen, wanneer zij verwachten niet aan de werkervaringseis voor herregistratie te kunnen voldoen. De alternatieve route via scholing en toetsing kan tot één jaar duren en moet voor de uiterste herregistratiedatum afgerond zijn.
Nieuw voorstel vermelden BIG-nummer op tafel
Zorgverleners moeten hun BIG-nummer vermelden wanneer iemand daarom vraagt, bij het gebruik van de naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als de naam daar wordt weergegeven. Dat staat in het aangepaste ontwerpbesluit dat minister Bruins (VWS) ter consultatie voorlegt.
Minister Bruins: niet handhaven op zichtbaar voeren BIG-nummer
Minister Bruins heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. Eerst dient het overleg en de nadere besluitvorming plaats te vinden over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.
KNMP: stel vermelding BIG-nummer uit
De uitvoering van de wijziging in de Wet BIG dient te worden uitgesteld. Dat stellen KNMP en een tiental partijen in een gezamenlijke brief aan minister De Jonge (VWS). Door een wijziging in de Wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht om hun BIG-nummer actief bekend te maken. De KNMP pleit er samen met KNMG, KNMT, KNOV, KNGF, V&VN, ANT, NAPA, de BoZ-partijen en OVAL voor om de inwerkingtreding te verdagen.
Nieuwe intervisiebegeleiders zijn klaar om te coachen
Negen apothekers staan klaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. Hun profielen zijn nu in te zien voor leden op KNMP.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl