Overzicht toegekende onderzoeken

Deze onderzoeken kregen budget toegekend vanuit het KNMP-onderzoeksprogramma. De onderzoeksvoorstellen gaan onder andere over de onderwerpen therapietrouw, verminderde gezondheidsvaardigheden, medicatiebeoordeling en medisch farmaceutische beslisregels (MFB's). Bij de onderzoeken staat vermeld of ze wel of niet zijn afgerond.

Bedenktijd bij de start van een nieuw geneesmiddel

Ingediend door prof. dr. Marcel Bouvy van Apotheek Stevenshof en SIR institute for Pharmacy Practice and Policy; dr. Rob Heerdink, Universiteit Utrecht; dr. Henk-Frans Kwint, Apotheek Stevenshof; drs. Marcel Kooy, Service Apotheek Koning; dr. Liset van Dijk, NIVEL; dr. Marcia Vervloet, NIVEL

Lees meer
 • Een pilot-onderzoek naar de haalbaarheid om de patiënt ´bedenktijd´ te geven, voordat hij start met een nieuw geneesmiddel
 • De hier gewonnen inzichten worden gebruikt voor de opzet van een groter vervolgproject
 • Eerste inzichten vergaren in de effecten van bedenktijd bij de start van een nieuw geneesmiddel op verspilling en therapietrouw
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 15 juli 2015
Verwachtte einddatum: 15 juli 2016

De Drug Burden Index als instrument voor medicatiebeoordeling bij ouderen

Ingediend door prof. dr. Katja Taxis van Rijksuniversiteit Groningen; drs Ebian Brill, Apotheek de Wijles; dr Niesko Pras, Rijksuniversiteit Groningen; dr. Rolf van Hulten, Rijksuniversiteit Groningen; drs. Edgard Weening, Service-apotheek Oostermoer; dr. Hans Wouters, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Verkenning in hoeverre de Drug Burden Index leidt tot een betere afbakening van hoog-risico patiënten die baat zou kunnen hebben bij medicatiebeoordeling. Deze index is een instrument dat de belasting met anticholinerge en sedatieve geneesmiddelen berekent.

Onderwerp: Medicatiebeoordeling
Status: Afgerond
Startdatum: 1 augustus 2014
Verwachtte einddatum: 30 augustus 2015

De oudere migrant als klant in de openbare apotheek

Ingediend door Bas Steunenberg, Hogeschool Utrecht, Karen Hosper, Pharos; Resi Voorwinden, Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Lees meer
 • Wat zijn de ervaringen van oudere migranten met polyfarmacie omtrent de zorgverlening en bejegening in de openbare apotheek?
 • Hoe kijken oudere migranten naar hun therapietrouw en gezondheidsvaardigheden?
 • Welke behoeften hebben zij aan de ondersteuning door de apotheek?
 • Hoe ervaren oudere migranten en apothekers de inzet van een sleutelfiguur, en draagt deze bij aan de therapietrouw en de gezondheidsvaardigheden van de oudere migrant?
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 1 augustus 2015
Verwachtte einddatum: 1 augustus 2016

Deprescribing in older patients with type 2 diabetes and/or cardiovascular risks (DEPRESCRIB-NL)

Ingediend door onderzoeksgroep VUmc et al: Dr. Jacqueline Hugtenburg (VUmc en Apotheek Westwijk), onderzoeksgroep SIR et al: Dr. Mette Heringa (SIR), onderzoeksgroep UMCG/RUG et al: Prof. dr. Petra Denig (UMCG), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG)

Lees meer
 1. Onderzoeksgroep VUmc et al: Dr. Jacqueline Hugtenburg (VUmc en Apotheek Westwijk),
  betrokken onderzoekers:  Prof. Dr. Patricia van den Bemt (ErasmusMC), Dr. P. Elders (VUmc), dr. Ron Herings (Pharmo), Dr. M. Muller (VUmc), dr. M. Nelissen-Vrancken (IVM), Prof. Dr. R. van Marum (VUmc en Jeroen Bosch Ziekenhuis), dr. E. Heerdink (UU), dr. W. Knol (UMCU)
 2. Onderzoeksgroep SIR et al: Dr. Mette Heringa (SIR),
  betrokken onderzoekers: MSc Halima el Messlaki (Stadsapotheek Zaltbommel, Nederlandse Service Apotheek Beheer), Drs. Antine van Kuilenburg (Huisartsenpraktijk Worden-Oost), Margo Nekeman (Huisartsenpraktijk Woerden-oost), Drs. Nicole Oostrom (Service Apotheek Woerden), Dr. Jos van der Meer (DVN), Prof. dr. Marcel Bouvy (UPPER UU), Drs. Willem Janse (NControl), Dr. Caroline van de Steek-van Gompel (SIR), Drs. Anne-Margreeth Krijger –Dijkema (Apotheek Stevenshof, SIR), Drs. Petra Hoogland (Nederlandse Service Apotheek Beheer)
 3. Onderzoeksgroep UMCG/RUG et al: Prof. dr. Petra Denig (UMCG), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG),
  betrokken onderzoekers: Ebian Brill (Groninger Apotheken Vereniging (GAV), Dr. Martina Teichert (LUMC, KNMP), Dr. Hans van Hateren (Langerhans)

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van interventie strategieën, waarmee apothekers kunnen bijdragen om overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen. Daarbij worden hulpmiddelen ontwikkeld om ‘deprescribing’ bij deze groep patiënten in het algemeen te implementeren en om dit proces voor diabetespatiënten in samenspraak met patiënt en huisarts/ praktijkondersteuner uit te voeren en specifieke risico’s te verminderen.

Op de volgende vragen zal dit onderzoek antwoord geven:

 1. Hoe kunnen oudere patiënten, overbehandeld met cardiovasculaire medicatie,  geïdentificeerd worden?
 2. Welke patiënt en medicatie gerelateerde factoren zijn voorspellend voor een risico van bijwerkingen zoals hypoglykemie bij diabetes type 2 patiënten?
 3. Wat zijn de ‘barriers’ en ‘facilitators’ bij patiënten en zorgverleners om cardiometabole medicatie af te zetten?
 4. Welke instrumenten en scholingen hebben apothekers nodig om een multidisciplinaire interventie voor ‘deprescribing’ van cardiometabole medicatie bij oudere patiënten uit te voeren?
 5. Welk effect hebben de ontwikkelde strategieën, instrumenten en scholingen op het verminderen van overbehandeling en bijwerkingen door cardiometabole medicatie?
 6. Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners omtrent de ontwikkelde strategieën, instrumenten en scholingen op het verminderen van overbehandeling en bijwerkingen door cardiometabole medicatie?
 7. Hoe kunnen de effectief gebleken strategieën, instrumenten en scholingen breed geïmplementeerd worden?
Onderwerp: Deprescribing
Status: Lopend
Startdatum: 1 januari 2018
Verwachtte einddatum: 1 juli 2020

Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk

Ingediend door prof. dr. Marcel Bouvy van Sir Institute for Pharmacy Practice and Policy; dr. Henk-Frans Kwint, SIR; drs. Sanne Verdoorn, SIR; drs Petra Hoogland, Service Apotheken

Lees meer
 • Prevalentie potentieel ongewenste medicatie binnen medicatiebeoordelingen
 • Geschiktheid MFB's voor de selectie van patiënten voor medicatiebeoordeling
 • Intra-individuele variatie tussen apotheken in de prevalentie van MFB's
 • Aandeel MFB's bij de identificatie van farmcotherapie-gerelateerde problemen
 • Aanvullende criteria voor selectie van kwetsbare patienten voor medicatiebeoordelingen
 • Validatie van een alternatieve klinische uitkomstmaat op gebied van kwaliteit van leven voor effectmeting medicatiebeoordeling
Onderwerp: Medicatiebeoordeling
Status: Afgerond
Startdatum: 1 mei 2014
Verwachtte einddatum: 30 augustus 2015

Een gerandomiseerde gecontroleerde trial voor (kosten)effectiviteit van een op de patiënt toegesneden interventieprogramma om therapietrouw bij cardiovasculaire medicatie te verhogen (CATI-studie)

Ingediend door Jacqueline Hugtenburg van VU Medisch Centrum; dr. Liset van Dijk, NIVEL; dr. Petra Elders, VUmc; MSc Christel Boons, VUmc; drs. Danielle van der Laan, VUmc

Lees meer
 • Evaluatie van de gerandomiseerde trial over de effectiviteit van de therapietrouw interventie op de bloeddruk, de lipidespiegel en de kwaliteit van leven
 • Bepaling van de kosteneffectiviteit van deze interventie
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 1 juli 2015
Verwachtte einddatum: 1 juli 2016

Efficient Selection of Older patients for Medication Review (ESOM)

Ingediend door prof. dr. P. Denig, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. C. Hollenga, Groninger Apotheker Vereniging; Prof. dr. K. Taxis, RijksUniversiteit Groningen; J. Fritsma, Zorgbelang Groningen; Dr. J. Hugtenburg, VUmedisch centrum; Dr J Schuling, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. M. Teichert Leids Universitair Medisch Centrum / KNMP; M. Verduijn, Nederlands Huisartsen Genootschap.

Lees meer
 • Met dit onderzoek wordt een screeningsalgoritme ontwikkeld en gevalideerd om een onderscheid te maken tussen ouderen met een eenvoudige medicatieproblematiek voor een kort consult in de apotheek en ouderen met complexe medicatieproblematiek, bij wie ene multidisciplinaire medicatiebeoordeling zinvol is.
 • Voor het algoritme worden naast apotheekgegevens gebruik gemaakt van patiënt gerapporteerde gegevens.
 • De haalbaarheid en de mogelijke besparing van deze aanpak worden in een pilot studie onderzocht.
Onderwerp: Risicostratificatie
Status: Afgerond
Startdatum: 1 januari 2017
Verwachtte einddatum: 31 december 2017

Falls-related Medication use in Older Patients (FARM-OP): development of a risk stratification tool and targeted interventions

Ingediend door dr. Ellen Koster (UPPER, UU), Prof. dr. Marcel Bouvy (UPPER, UU), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG), betrokken onderzoekers; Dr. Annemieke Floor-Schreudering (SIR), Prof. Dr. Rob van Marum (Jeroen Bosch ziekenhuis, VUMC), Prof. dr. Niek de Wit (Juliuscentrum UMCU), Drs. Joost van Roosmalen (Apotheek Cleij Den Bosch).

Lees meer

Doel van dit onderzoek is om een risicostratificatie-instrument voor gebruik in de eerste lijn te ontwikkelen om oudere patiënten met een hoog valrisico als gevolg van geneesmiddelgebruik vroegtijdig te identificeren. Daarnaast wordt een overzicht met passende vervolgacties opgesteld, zodat indien nodig acties ondernomen kunnen worden om het valrisico te minimaliseren.

Op de volgende vragen zal dit onderzoek antwoord geven:

 1. Welke factoren droegen bij aan het valrisico van patiënten, die hiervoor in het ziekenhuis terecht zijn gekomen?
 2. Welke factoren verhogen in het algemeen het risico op vallen?
 3. Is er een verband tussen de factoren bij 1. en bij 2.?
 4. Welke risicofactoren uit 1. en 2. kunnen gebruikt worden voor een instrument in de apotheek om het valrisico in kaart te brengen?
 5. Welke interventies (uit de apotheek) zijn effectief gebleken om het valrisico te verminderen?
 6. Welke interventies voor het verminderen van valrisico kunnen in de openbare apotheek geïmplementeerd worden en wat levert dat dan op?

Hierbij wordt samengewerkt met de onderzoekers van de MARCH studie.

Onderwerp: Risicostratificatie
Status: Lopend
Startdatum: 1 januari 2018
Verwachtte einddatum: 31 december 2020

Farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek voor patiënten met adjuvante endocriene therapie van borstkanker

Ingediend door dr. J. Hugtenburg, Apotheek Westwijk en VUmc; Dr. L. Timmers, VUmc; C. Boons, VUmc.

Lees meer

Het voorbereidend kwalitatief onderzoek en een haalbaarheidsonderzoek zijn verdeeld in de volgende punten:

 • Verkrijgen van inzichten in de behoeften van patiënten aan farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek bij de behandeling van een hormoonpositieve borstkanker met endocriene of hormonale therapie;
 • Verkrijgen in inzichten over de zorg van en de afstemming tussen diverse zorgverleners;
 • Het vaststellen van randvoorwaarden voor een transmurale, multidisciplinaire samenwerking,
 • Ontwikkeling van een protocol voor de openbare apotheek voor de zorg en een plan van aanpak voor de implementatie ervan.
Onderwerp: Behoeften van de patiënt
Status: Afgerond
Startdatum: 1 januari 2017
Verwachtte einddatum: 31 december 2017

Gebruik van nierfunctiewaarden bij farmaceutische patiëntenzorg

Ingediend door dr. Ron Herings van het Pharmo Instituut, dr. Martina Teichert Radboudumc; prof. dr. Michel Wensing, Radboudumc; prof. dr. Peter de Smet, Radboudumc

Lees meer
 • Beschikbaarheid van nierfunctiewaarden in openbare apotheken door de jaren heen
 • Samenhang tussen dosering en gebruiksduur van geneesmiddelen en nierfunctiewaarden
 • Impact van verminderde nierfunctie op zorggebruik
 • Implementatieaanpak op maat voor apotheken voor efficiënt gebruik van nierfunctiewaarden in de dagelijkse praktijk
Onderwerp: MFB's
Status: Afgerond
Startdatum: 1 juli 2014
Verwachtte einddatum: 1 juli 2017

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl