Overzicht toegekende onderzoeken

Deze onderzoeken kregen budget toegekend vanuit het KNMP-onderzoeksprogramma. De onderzoeksvoorstellen gaan onder andere over de onderwerpen therapietrouw, verminderde gezondheidsvaardigheden, medicatiebeoordeling en medisch farmaceutische beslisregels (MFB's). Bij de onderzoeken staat vermeld of ze wel of niet zijn afgerond.

Bedenktijd bij de start van een nieuw geneesmiddel

Ingediend door Ingediend door prof. dr. Marcel Bouvy van Apotheek Stevenshof en SIR institute for Pharmacy Practice and Policy; dr. Rob Heerdink, Universiteit Utrecht; dr. Henk-Frans Kwint, Apotheek Stevenshof; drs. Marcel Kooy, Service Apotheek Koning; dr. Liset van Dijk, NIVEL; dr. Marcia Vervloet, NIVEL

Lees meer
 • Een pilot-onderzoek naar de haalbaarheid om de patiënt ´bedenktijd´ te geven, voordat hij start met een nieuw geneesmiddel
 • De hier gewonnen inzichten worden gebruikt voor de opzet van een groter vervolgproject
 • Eerste inzichten vergaren in de effecten van bedenktijd bij de start van een nieuw geneesmiddel op verspilling en therapietrouw
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 15 juli 2015
Verwachtte einddatum: 15 juli 2016

De Drug Burden Index als instrument voor medicatiebeoordeling bij ouderen

Ingediend door Ingediend door prof. dr. Katja Taxis van Rijksuniversiteit Groningen; drs Ebian Brill, Apotheek de Wijles; dr Niesko Pras, Rijksuniversiteit Groningen; dr. Rolf van Hulten, Rijksuniversiteit Groningen; drs. Edgard Weening, Service-apotheek Oostermoer; dr. Hans Wouters, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Verkenning in hoeverre de Drug Burden Index leidt tot een betere afbakening van hoog-risico patiënten die baat zou kunnen hebben bij medicatiebeoordeling. Deze index is een instrument dat de belasting met anticholinerge en sedatieve geneesmiddelen berekent.

Onderwerp: Medicatiebeoordeling
Status: Afgerond
Startdatum: 1 augustus 2014
Verwachtte einddatum: 30 augustus 2015

De oudere migrant als klant in de openbare apotheek

Ingediend door Ingediend door Bas Steunenberg, Hogeschool Utrecht, Karen Hosper, Pharos; Resi Voorwinden, Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Lees meer
 • Wat zijn de ervaringen van oudere migranten met polyfarmacie omtrent de zorgverlening en bejegening in de openbare apotheek?
 • Hoe kijken oudere migranten naar hun therapietrouw en gezondheidsvaardigheden?
 • Welke behoeften hebben zij aan de ondersteuning door de apotheek?
 • Hoe ervaren oudere migranten en apothekers de inzet van een sleutelfiguur, en draagt deze bij aan de therapietrouw en de gezondheidsvaardigheden van de oudere migrant?
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 1 augustus 2015
Verwachtte einddatum: 1 augustus 2016

Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk

Ingediend door Ingediend door prof. dr. Marcel Bouvy van Sir Institute for Pharmacy Practice and Policy; dr. Henk-Frans Kwint, SIR; drs. Sanne Verdoorn, SIR; drs Petra Hoogland, Service Apotheken

Lees meer
 • Prevalentie potentieel ongewenste medicatie binnen medicatiebeoordelingen
 • Geschiktheid MFB's voor de selectie van patiënten voor medicatiebeoordeling
 • Intra-individuele variatie tussen apotheken in de prevalentie van MFB's
 • Aandeel MFB's bij de identificatie van farmcotherapie-gerelateerde problemen
 • Aanvullende criteria voor selectie van kwetsbare patienten voor medicatiebeoordelingen
 • Validatie van een alternatieve klinische uitkomstmaat op gebied van kwaliteit van leven voor effectmeting medicatiebeoordeling
Onderwerp: Medicatiebeoordeling
Status: Afgerond
Startdatum: 1 mei 2014
Verwachtte einddatum: 30 augustus 2015

Een gerandomiseerde gecontroleerde trial voor (kosten)effectiviteit van een op de patiënt toegesneden interventieprogramma om therapietrouw bij cardiovasculaire medicatie te verhogen (CATI-studie)

Ingediend door Ingediend door Jacqueline Hugtenburg van VU Medisch Centrum; dr. Liset van Dijk, NIVEL; dr. Petra Elders, VUmc; MSc Christel Boons, VUmc; drs. Danielle van der Laan, VUmc

Lees meer
 • Evaluatie van de gerandomiseerde trial over de effectiviteit van de therapietrouw interventie op de bloeddruk, de lipidespiegel en de kwaliteit van leven
 • Bepaling van de kosteneffectiviteit van deze interventie
Onderwerp: Therapietrouw
Status: Afgerond
Startdatum: 1 juli 2015
Verwachtte einddatum: 1 juli 2016

Efficient Selection of Older patients for Medication Review (ESOM)

Ingediend door Ingediend door Prof. dr. P. Denig, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. C. Hollenga, Groninger Apotheker Vereniging; Prof. dr. K. Taxis, RijksUniversiteit Groningen; J. Fritsma, Zorgbelang Groningen; Dr. J. Hugtenburg, VUmedisch centrum; Dr J Schuling, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. M. Teichert Leids Universitair Medisch Centrum / KNMP; M. Verduijn, Nederlands Huisartsen Genootschap.

Lees meer
 • Met dit onderzoek wordt een screeningsalgoritme ontwikkeld en gevalideerd om een onderscheid te maken tussen ouderen met een eenvoudige medicatieproblematiek voor een kort consult in de apotheek en ouderen met complexe medicatieproblematiek, bij wie ene multidisciplinaire medicatiebeoordeling zinvol is.
 • Voor het algoritme worden naast apotheekgegevens gebruik gemaakt van patiënt gerapporteerde gegevens.
 • De haalbaarheid en de mogelijke besparing van deze aanpak worden in een pilot studie onderzocht.
Onderwerp: Risicostratificatie
Status: Lopend
Startdatum: 1 januari 2017
Verwachtte einddatum: 31 december 2017

Farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek voor patiënten met adjuvante endocriene therapie van borstkanker

Ingediend door Ingediend door Dr. J. Hugtenburg, Apotheek Westwijk en VUmc; Dr. L. Timmers, VUmc; C. Boons, VUmc.

Lees meer

Het voorbereidend kwalitatief onderzoek en een haalbaarheidsonderzoek zijn verdeeld in de volgende punten:

 • Verkrijgen van inzichten in de behoeften van patiënten aan farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek bij de behandeling van een hormoonpositieve borstkanker met endocriene of hormonale therapie;
 • Verkrijgen in inzichten over de zorg van en de afstemming tussen diverse zorgverleners;
 • Het vaststellen van randvoorwaarden voor een transmurale, multidisciplinaire samenwerking,
 • Ontwikkeling van een protocol voor de openbare apotheek voor de zorg en een plan van aanpak voor de implementatie ervan.
Onderwerp: Behoeften van de patiënt
Status: Lopend
Startdatum: 1 januari 2017
Verwachtte einddatum: 31 december 2017

Gebruik van nierfunctiewaarden bij farmaceutische patiëntenzorg

Ingediend door Ingediend door dr. Ron Herings van het Pharmo Instituut, dr. Martina Teichert Radboudumc; prof. dr. Michel Wensing, Radboudumc; prof. dr. Peter de Smet, Radboudumc

Lees meer
 • Beschikbaarheid van nierfunctiewaarden in openbare apotheken door de jaren heen
 • Samenhang tussen dosering en gebruiksduur van geneesmiddelen en nierfunctiewaarden
 • Impact van verminderde nierfunctie op zorggebruik
 • Implementatieaanpak op maat voor apotheken voor efficiënt gebruik van nierfunctiewaarden in de dagelijkse praktijk
Onderwerp: MFB's
Status: Lopend
Startdatum: 1 juli 2014
Verwachtte einddatum: 1 juli 2017

Het herkennen en adresseren van verminderde farmaceutische geletterdheid

Ingediend door Ingediend door dr. Ellen Koster van het UPPER instituut aan de Universiteit Utrecht Pharmo en dr. Jany Rademakers van het NIVEL; prof. dr. Marcel Bouvy, Universiteit Utrecht; dr. Liset van Dijk, NIVEL; prof. dr. Peter de Smet, KNMP

Lees meer
 • Ontwikkelen en valideren van een betrouwbaar instrument om farmaceutische laaggeletterdheid te meten
 • Analyse van de associatie tussen farmaceutische laaggeletterdheid en geneesmiddel gerelateerde problemen
 • Aanbevelingen (tool box) voor de praktijk voor het herkennen en de omgang van farmaceutische laaggeletterdheid in de praktijk
Onderwerp: Verminderde gezondheidsvaardigheden
Status: Afgerond
Startdatum: 1 juli 2015
Verwachtte einddatum: 1 december 2016

Implementatie van MFB’s op basis van Ephor-adviezen in de openbare apotheek: inteventies, opbrengsten en ervaringen

Ingediend door Ingediend door Dr. A. Floor-Schreudering, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; P. Hoogland, Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.; Dr. P. Jansen, Ephor; M. Heringa, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; S. Verdoorn, Universiteit Utrecht / SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; Dr. H.F. Kwint, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; M. Moree, Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.; Prof. dr. M. Bouvy, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy, Upper Universiteit Utrecht.

Lees meer

Met dit onderzoek worden de volgende vragen onderzocht:

 • Tot welke interventies leiden therapie-gerichte MFB’s?
 • Welke farmacotherapie-wijzigingenzijn persistent?
 • Wat zijn op individueel niveau de knelpunten en succesfactoren van een interventie?
 • Wat is de bereikbare farmacotherapieverandering op populatieniveau?
Onderwerp: Risicostratificatie
Status: Lopend
Startdatum: 1 januari 2017
Verwachtte einddatum: 31 december 2017

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl