Onderzoeksagenda 2025

De Onderzoeksagenda 2025 heeft als doel de farmaceutische zorg in de apotheek verder te brengen. Het maakt vraagstukken uit de farmaceutische praktijk inzichtelijk, waarop de wetenschap de komende jaren een antwoord moet geven. Ook geeft de agenda aan waar welke onderzoeksvragen worden belegd, de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg is hiervoor het fundament.

De Onderzoeksagenda laat zien welke vragen apothekers voor 2025 opgelost willen zien. Dit geeft richting aan het KNMP-onderzoeksbeleid en een signaal aan externe partijen. De agenda wordt op het KNMP Voorjaarscongres van 12 maart 2019 gepresenteerd

Tijdens het afgelopen KNMP Najaarscongres is de aftrap gedaan voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025. Congresdeelnemers konden onderzoeksthema’s aangeven waarop zij antwoord willen voor hun praktijk. Momenteel worden onderwerpen bij stakeholders opgehaald. Eind 2018 beschikken we over een breed overzicht van mogelijke thema’s en onderzoeksvragen ten behoeve van de Onderzoeksagenda. 

Onderzoeksvragen

Al bijna 430 reacties zijn binnengekomen naar aanleiding van de oproep om thema’s aan te dragen uit de apotheekpraktijk voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025. Apothekers kunnen concrete onderzoeksvragen aandragen bij de genoemde thema’s.

Een inventarisatie van de thema’s laat zien dat er al een aantal duidelijke onderzoeksvragen rondom farmacotherapie gesteld zijn. Voor andere thema’s zijn nog geen heldere onderzoeksvragen geformuleerd, zoals voor farmacogenetica. Over richtlijnen, bereidingen en opleiding zijn relatief weinig reacties binnengekomen. Een eerste clustering is in de tabel weergegeven. 

Thema Aantal malen aangedragen*
Farmacotherapie 80
Organisatie 76
Effect handelen apotheker 30
Kosteneffectiviteit 29
Veiligheid 27
Farmacogenetica 30
Substitutie 30
Zorg op maat 19
Therapietrouw 24
Samenwerking 19
Consultvoering 15
Preventie 11
Medicatiereview 10
Opleiding   9
Kwaliteitsmeting   7
Bereidingen   4
Gezondheidsvaardigheden   4
Ziektebeelden (DM, astma) 2
Geïndividualiseerde Distributiesystemen 2

*Sommige reacties droegen bij aan meerdere thema's. 

 

Logo onderzoeksagenda

Volgende stap

De volgende stap om de agenda meer vorm de geven, is het formuleren van onderzoeksvragen bij de thema’s. Om een onderzoeksvraag op te stellen, kan de ‘PICO’-methode helpen:

  • P: patiënt of probleem 
  • I: interventie
  • C: comparison, vergelijking
  • O: outcome, uitkomst

Een voorbeeld van een PICO-vraag: Wat is het effect van continu wisselen van statines op patiënten met een psychische aandoening met betrekking tot de cholesterolverlaging en bijwerkingen ten opzichte van patiënten zonder wisseling?

Onderzoeksvragen zijn welkom tot 15 december via .

Vertaling 

De vragen worden opgehaald bij alle KNMP-leden. Ook worden externe stakeholders geconsulteerd, zoals verzekeraars, subsidiegevers, patiëntenorganisaties, overheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In een werksessie met alle partijen wordt deze oogst geclusterd per richtlijn en geprioriteerd. De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) vertaalt de geprioriteerde vragen naar wetenschappelijke onderzoeksvragen. De vragen kunnen beantwoord worden door:

  • literatuuronderzoek
  • het meenemen in lopend onderzoek
  • het vertalen naar masteronderzoeken
  • het meenemen in de KNMP Onderzoekscall
  • het doorzetten naar externe subsidiegevers

 

Wordcloud najaarscongresThema's die benoemd zijn tijdens het KNMP Najaarscongres 2018. 

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl