Richtlijnen voor auteurs

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is bedoeld voor publicaties over het brede scala van farmaceutisch-wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt op klinische toepassing, maar er is ook plaats voor andere bijdragen die raken aan de farmaceutische praktijk.

Bijdragen voor het NPFO moeten in het Nederlands geschreven zijn, met een abstract in de Engelse taal. Ze kunnen worden gestuurd aan met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Het artikel moet leesbaar zijn in MS Word. Beeldmateriaal moet als apart beeldbestand worden bijgevoegd.

De redactie beoordeelt of uw artikel voor publicatie in aanmerking komt (dubbelpublicatie is acceptabel). Inzenders ontvangen vóór publicatie een exemplaar van de geredigeerde tekst ter controle.

Als u advies of hulp wenst bij het schrijven van een bijdrage voor het NPFO, neem dan contact op met de redactie via of 070 3737312.

Soorten artikelen

Geef bij de inzending duidelijk aan wat voor soort bijdrage het betreft:

 • oorspronkelijke artikelen over primair wetenschappelijk onderzoek: maximaal 2500 woorden (te tellen zonder abstract en zonder literatuurlijst); hierbij komt een Engelstalig abstract van maximaal 250 woorden, gestructureerd met als kopjes (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion. Het artikel zelf moet zijn opgebouwd volgens de structuur Inleiding, Methoden, Resultaten, Beschouwing(, Conclusie);
 • korte bijdragen over wetenschappelijk (literatuur)onderzoek: maximaal 1300 woorden; hierbij komt een Engelstalig abstract van maximaal 150 woorden (maximaal 250 woorden als het abstract is gestructureerd met als kopjes (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion);
 • casuïstische mededelingen: zie hieronder;
 • overzichtsartikelen (uitsluitend op uitnodiging; u kunt vragen om een uitnodiging): maximaal 3000 woorden; hierbij komt een Engelstalig abstract van maximaal 150 woorden (maximaal 250 woorden als het abstract is gestructureerd met als kopjes (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion);
 • commentaren (uitsluitend op uitnodiging; u kunt vragen om een uitnodiging): maximaal 1000 woorden;
 • samenvattingen van Nederlands farmaceutisch onderzoek in de internationale literatuur: maximaal 250 woorden.

Tabellen, figuren, abstracts en literatuurlijst zijn niet inbegrepen in de genoemde aantallen woorden. Overzichtsartikelen, oorspronkelijke artikelen, korte bijdragen en casuïstische mededelingen dienen vergezeld te gaan van 3-5 kernboodschappen die samen 50-70 woorden tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Casuïstische mededelingen

Aan de hand van één of twee casusbeschrijvingen wordt aandacht gevraagd voor interessante en/of opmerkelijke praktijkgevallen die relevante inzichten geven op het gebied van behandeling met geneesmiddelen. Een casuïstische mededeling draait om de lering die collega-apothekers kunnen trekken uit de gepresenteerde casus. De beschreven casus dienen ter illustratie van een boodschap, die u elders in het artikel met feiten verantwoordt.

Een casuïstische mededeling wordt als volgt opgebouwd.

 • Inleiding: de aanleiding en doelstelling voor het artikel (zonder de boodschap al ‘weg te geven').
 • Casusbeschrijving: de eigenlijke gevalsbeschrijving van 1 of 2 casus die ‘sturend' moet zijn voor de rest van het artikel.
 • Beschouwing: interpretatie, plaatsen van de casus in de context van bestaande literatuur over dit onderwerp en uitwerking van de boodschap (de ‘les').
 • Conclusie.

De maximale omvang van een casuïstische mededeling is 1300 woorden, exclusief literatuurlijst, tabellen en figuren en de bijschriften daarvoor.

Bij de casuïstische mededeling hoort een Engelstalig abstract van maximaal 250 woorden met als kopjes Introduction, Description, Discussion, Conclusion. Een casuïstische mededeling dient verder vergezeld te gaan van 3-5 kernboodschappen die samen 50-70 woorden tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Tabellen, figuren en literatuurverwijzingen

 1. Nummer tabellen in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen. Voorzie een tabel van een bondige titel en een bondige verklaring.
 2. Neem figuren niet op in het tekstbestand, maar lever beeldmateriaal – bij voorkeur in kleur –, met een afmeting van minimaal 1000 * 1000 pixels (minstens 300 dpi bij een formaat van minstens 10 * 10 cm) aan als aparte beeldbestanden (jpg, gif, tif, eps e.d.; per figuur één bestand). Lever bij grafieken ook het gegevensbestand met de getallen, bijvoorbeeld als spreadsheet.
 3. Nummer figuren in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen.
 4. Plaats de figuurbijschriften (tekst) achter de tabellen; geef van niet-Nederlandstalige teksten binnen figuren een vertaling.
 5. Geef literatuurverwijzingen op de juist plaats in de tekst aan met nummers tussen []. Nummer deze in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen. Plaats de literatuurlijst aan het eind van de tekst. Verwijs als volgt:
  • (hoofdstuk in een) boek: Geerlings PJ. Drugs of abuse. In: Dukes MNG, Aronson JK, red. Meyler's side effects of drugs. 14de ed. Amsterdam: Elsevier Science; 2000. p. 95-120.
  • tijdschriftartikel: van Roon EN, Langendijk PNJ, Flikweert S, et al. Wikken en wegen. Gestructureerde beoordeling van geneesmiddelinteracties. Pharm Weekbl. 2003 jun 13;138(24):850-5.
  • websiteartikel: Committee for Medicinal products for Human Use. Guideline on immunogenicity assessment of biotechnology-derived therapeutic proteins [internet]. London: European Medicines Agency; 2007 dec 13 [geraadpleegd datum]. www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003946.
  Noem per literatuurverwijzing maximaal zes auteurs, indien van toepassing gevolgd door: et al. Raadpleeg voor meer details en voorbeelden www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Algemene en ethische richtlijnen

Er bestaan richtlijnen voor publicaties over allerlei soorten onderzoek. Het NPFO toetst alle bijdragen aan de Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals van het International Committee of Medical Journal Editors. Deze Recommendations zijn te raadplegen op www.icmje.org.

Voor verschillende typen onderzoek zijn aanvullende richtlijnen opgesteld. De belangrijkste zijn toegankelijk via het Equator Network op www.equator-network.org/reporting-guidelines. De redactie dringt erop aan dat u de voor uw onderzoek relevante richtlijn(en) raadpleegt en deze zo veel mogelijk toepast.

Bij artikelen waarin onderzoek met mensen of dieren wordt beschreven, moet in de tekst zijn aangegeven of de wettelijke richtlijnen hiervoor zijn nageleefd. Toestemming van een erkende medisch-ethische commissie is hiervoor een voldoende aanduiding. Geef bij onderzoek met mensen expliciet aan dat informed consent is verkregen, of de reden waarom dit niet nodig was.

Het NPFO vraagt bij de auteurs expliciet naar mogelijke financiële en andere belangen van auteurs. Bij elk artikel worden de opgegeven belangen vermeld, of wordt aangegeven dat de auteurs geen belangenverstrengeling hebben gemeld.

Reacties op artikelen kunnen via de website worden toegevoegd, waarbij de lengte beperkt is tot 300 woorden. Reacties behoeven de goedkeuring van de redactie. Reacties van meer dan 300 woorden kunnen als Commentaar worden ingezonden en doorlopen de gebruikelijke beoordelingsprocedure.

Als in een artikel fouten worden geconstateerd, plaatst de redactie in overleg met de auteurs een verbetering.

Artikelen kunnen worden teruggetrokken. Hierbij volgt de redactie de retraction guidelines van de Committee on Publication Ethics (COPE): http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf.

Dubbelpublicatie

Het NPFO biedt ruimte aan wetenschappelijke informatie die ook elders is of wordt gepubliceerd (dubbelpublicatie). Bij iedere vorm van overlappende publicatie moet worden aangegeven in welke andere media dezelfde inhoud (geheel of gedeeltelijk) is gerapporteerd. Deze publicaties moeten worden bijgevoegd. Ook moeten de inzenders aantonen dat deze andere media instemmen met herhaling van deze rapportage. De Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals bieden richtlijnen voor wat toelaatbaar is bij dubbelpublicatie (www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html).

Beoordeling

Bijdragen voor het NPFO worden beoordeeld door een aparte, onafhankelijke Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek, die daarbij gebruikmaakt van minstens twee externe reviewers. Bij artikelen die beschouwd kunnen worden als parallelpublicatie van bijdragen die reeds zijn verschenen in peer-reviewed publicaties, vindt de beoordeling plaats door twee leden van de Redactieraad.

Contact

Redacteur / secretaris
Arjan Polderman

(070) 373 73 14 npfo@npfo.nl