Reglement Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Vastgesteld 5 december 2006 Aangepast 1 januari 2016
 1. Binnen de doelstellingen en het aandachtsgebied van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek is de Redactieraad verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek en voor een representatieve afspiegeling van de onderscheiden onderzoeksgebieden.
 2. De Redactieraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste vijftien leden die door de Hoofdredacteur van het Pharmaceutisch Weekblad, gehoord de Redactieraad, worden benoemd voor de tijd van drie jaren. Zij zijn éénmaal terstond herkiesbaar. Een voorzitter die op het moment der herverkiezing niet meer dan drie jaren als voorzitter heeft gefungeerd, kan worden herkozen voor een derde periode van drie jaren. De leden treden af volgens een door de Redactieraad op te maken rooster.
 3. De samenstelling van de Redactieraad weerspiegelt zo goed mogelijk de gemeenschap van farmaceutische onderzoekers binnen de geledingen der KNMP.
 4. De Redactieraad benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter van de Redactieraad leidt de vergaderingen van de Redactieraad. Bij afwezigheid of belangenverstrengeling van de voorzitter, treedt diens plaatsvervanger als zodanig op.
 5. De Hoofdredacteur neemt deel aan de vergaderingen van de Redactieraad maar heeft geen stemrecht.
 6. Een medewerker van het redactiebureau Pharmaceutisch Weekblad fungeert als secretaris van de Redactieraad. De secretaris woont de vergaderingen van de Redactieraad ambtshalve bij. De secretaris is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Redactieraad en met de uitvoering van diens besluiten.
 7. De Redactieraad vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dat wenselijk achten doch ten minste twee keer per jaar, volgens een door de Redactieraad op te stellen jaarrooster. De secretaris van de Redactieraad zal ten minste acht dagen voor een vergadering de agenda opstellen en rondzenden, tenzij de voorzitter op grond van dringende omstandigheden anders beslist.
 8. Ieder lid van de Redactieraad werft artikelen voor het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.
 9. Bij aanbieding van een bijdrage die bedoeld is voor publicatie in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek, wordt één van de leden van de Redactieraad belast met de zorg voor de beoordeling van deze bijdrage, al naar gelang ieders individuele deskundigheid. Bij de beoordeling kunnen leden van de Redactieraad zich laten bijstaan door referenten. Iedere bijdrage behoeft de goedkeuring van een lid van de Redactieraad voordat tot publicatie wordt overgegaan. Een lid van de Redactieraad of een referent kan niet belast worden met de beoordeling van een bijdrage waarbij hij zelf als onderzoeker betrokken is of is geweest. Als zich een andere vorm van belangenverstrengeling voordoet, meldt het lid van de Redactieraad dit bij de voorzitter. Deze neemt gepaste actie, eventueel na overleg met de hoofdredacteur.
 10. Jaarlijks worden in een van de vergaderingen van de Redactieraad de werkzaamheden van de Redactieraad en de afzonderlijke leden besproken met het oog op productiviteit en werkbelasting.
 11. De leden van de Redactieraad ontvangen van de KNMP een vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is, beslist de voorzitter.

Contact

Redacteur / secretaris
Arjan Polderman

(070) 373 73 14 npfo@npfo.nl