KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betere psychiatrische zorg door onderzoek lichamelijke klachten en medicatiegebruik

Farmaceutische patiëntenzorg

Uit het promotieonderzoek van Mirjam Simoons blijkt dat er in de gezondheid van psychiatrisch patiënten nog flinke winst te behalen valt. 'Door het meten en registreren van medicatiebijwerkingen en de aandacht voor het lichamelijk welbevinden hebben behandelaren meer en betere informatie over hun patiënten beschikbaar voor het nemen van beslissingen over de behandeling', aldus Simoons. 'Daarmee kan de psychiatrische zorg dus verbeterd worden.'

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders: Problem definition, implementation and further explorations

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Mirjam Simoons

Analyse van medicatiefouten door informatietechnologie

Medicatieveiligheid

Interventies gebaseerd op informatietechnologie, die zijn bedoeld om de patiëntveiligheid te verbeteren, kunnen juist ook oorzaak zijn van medicatiefouten. Dat concludeert Willem van der Veen op basis van zijn promotieonderzoek. Door vroegtijdig risicoanalyses uit te voeren – met aandacht voor vermindering van workarounds – kunnen deze interventies veiliger worden geïntroduceerd.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Information technology and medication safety

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Willem van der Veen

Gepersonaliseerde tuberculosebehandeling

farmacotherapie

Het moet in de toekomst mogelijk worden om de ideale dosering van tuberculosemedicatie voor elk individu vast te kunnen stellen. Dat bepleit Marlanka Zuur in haar proefschrift over de behandeling van tuberculose. Zij laat zien dat dit uitvoerbaar is met behulp van nieuwe technieken zoals bloedafnames met behulp van een vingerprik, hoewel er nog veel onderzoek nodig is om openstaande vragen te beantwoorden.

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Pharmacological approaches to optimize TB treatment: an individualized approach

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Marlanka Zuur

Verminderen risicovolle en onnodige medicatie bij ouderen

Medicatieveiligheid

Ouderen gebruiken veelvoudig potentieel risicovolle anticholinerge/sederende geneesmiddelen. Een medicatiebeoordeling is niet effectief in het verminderen van een chronische hoge belasting met deze middelen. Een deprescribing-interventie, waarbij de apotheker vroegtijdig ingrijpt bij een stijgende belasting, lijkt succesvoller, concludeert Heleen van der Meer op basis van haar promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Deprescribing in older people: development and evaluation of complex healthcare interventions

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Heleen van der Meer

Onderzoek naar de optimalisatie van de klinische farmacologie en behandeling van patiënten met tuberculose in combinatie met een HIV-infectie

farmacotherapie

Dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van de behandeling van patiënten met tuberculose (TB) in combinatie met een HIV-infectie en daarnaast op het gebruik van het antiretrovirale middel darunavir. Er wordt daarom in dit proefschrift voorgesteld dat er bloedconcentratiebepalingen en gevoeligheidsbepalingen van de bacterie plaats moeten vinden bij mensen met een TB/HIV-infectie om therapie op maat te kunnen bieden. Er kwam naar voren dat een groot deel van de patiënten het medicijn inneemt met te veel of calorierijk voedsel. Gezondheidsmedewerkers wordt geadviseerd beter te waken voor een ongezond dieet.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: A quest to optimize the clinical pharmacology of tuberculosis and human immunodeficiency virus drug treatment

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Alper Daskapan

Nieuwe aanknopingspunten voor behandeling syndroom van Sjögren

farmacotherapie

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte met relatief onschuldige klachten, maar met grote impact op kwaliteit van leven. Momenteel is er geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar; behandeling richt zich daarom op symptoombestrijding. Door biologische effecten van experimentele immunotherapie te onderzoeken kunnen nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling worden ontdekt, stelt Gwenny Verstappen.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren's syndrome

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Gwenny Verstappen

Patiëntparticipatie in farmacovigilantie

Medicatieveiligheid

Patiëntenparticipatie is van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Leàn Rolfes concludeert in haar proefschrift dat meldingen van patiënten bijdragen aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. De kwaliteit van de informatie die zij geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed. Bovendien geven patiënten informatie over in de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven. Voor een optimale bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Bekijk een samenvatting via Lareb.nl

Lees het volledige proefschrift: Patient participation in pharmacovigilance

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Leàn Rolfes

Klinische farmacologie en therapeutische geneesmiddelmonitoring van voriconazol

Medicatieveiligheid

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. 'Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.'

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology and therapeutic drug monitoring of voriconazole

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Anette Veringa

Klinische farmacologie van ertapenem in de behandeling van multiresistente tuberculose

Longaandoeningen

Het middel ertapenem in combinatie met clavulaanzuur kan waardevol zijn bij de behandeling van multiresistente tuberculose (tbc). Dat concludeert Sander van Rijn in zijn proefschrift. Dit middel wordt al voorgeschreven als behandeling tegen bacteriële infecties. Van Rijn evalueerde de huidige literatuur, activiteit in het laboratorium, farmacokinetiek en veiligheid van dit middel bij tbc-patiënten.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology of ertapenem in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Sander van Rijn

Medicatieveiligheid voor cirrosepatiënten

Medicatieveiligheid

Tot nog toe bestond er geen richtlijn over hoe men medicatie aan moet passen bij cirrose. Weersink heeft adviezen ontwikkeld die zorgverleners helpen bij het veilig voorschrijven van medicijnen bij patiënten met cirrose. Van ruim 200 medicijnen vond zij dat 67 in een lagere dosis gebruikt moeten worden bij cirrose en dat 68 geneesmiddelen vermeden moeten worden vanwege een groter risico op bijwerkingen. De adviezen zijn inmiddels te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en zijn geïntegreerd in de computersystemen van zorgverleners.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Medication safety in patients with cirrhosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Rianne Weersink

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl