KNMP-fondsen: onderzoek voor de apotheker in de praktijk

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheekpraktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Bekijk een overzicht van de onderzoeken die recent een subsidie ontvingen.

 

Prof. dr. Toine Egberts, bestuursvoorzitter KNMP-fondsen: 'Ik vind het inspirerend om te zien hoe vragen over de behandeling met geneesmiddelen worden onderzocht en vervolgens terug kunnen worden gevoerd naar de praktijk van het beroep; of dat nu in de openbare apotheek is, het ziekenhuis, of waar dan ook. Als KNMP-fondsen kunnen we daar een klein steentje aan bijdragen.'
Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, bestuurslid: 'Een jaargenoot zei tegen mij: "De farmacie heeft mij veel gebracht." Vanuit die gedachte kun je misschien iets terugdoen.'

Helpt u dit onderzoek voor de apotheekpraktijk ook in de toekomst zichtbaar te laten zijn? 

Dat kan door een bedrag over te maken t.n.v. de Stichting KNMP-fondsen, NL90INGB 0681.5549.32 onder vermelding van ‘actie’.

Stichting KNMP-fondsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelgestuurd doseren van tacrolimus na niertransplantatie

Farmacogenetica

Dat diverse factoren de kinetiek van tacrolimus beïnvloeden, is bekend. Toch wordt de startdosering van het geneesmiddel alleen maar gebaseerd op lichaamsgewicht. Bij kinderen dient de startdosering te worden aan­gepast aan lichaamsgewicht en CYP3A5-genotype. Bij volwassenen aan lichaamsoppervlakte, leeftijd, CYP3A4- en CYP3A5-genotype.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Model based dosing of tacrolimus after renal transplantation

2019

Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam
Promovendus: Louise Andrews

Stollingsteam

Antistolling

Om een INR ≥4,5 te voorspellen bij ziekenhuispatiënten die worden behandeld met VKA’s ontwikkelde Albert Dreijer tijdens zijn promotie­onderzoek een predictiemodel met een c-waarde van 0,71. Het model bestaat uit risico­factoren die gemakkelijk uit het elektronisch patiëntendossier te halen zijn. Dit maakt het mogelijk op basis van dit predictiemodel een klinische beslisregel te ontwikkelen.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Antithrombotic stewardship

2019

Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam
Promovendus: Albert Dreijer

Meer inzicht in de kwaliteit van dienstverlening van openbare apotheken

Farmaceutische patiëntenzorg

De PROMISE-vragenlijst kan een nuttig hulpmiddel zijn bij medicatie­beoordelingen. Patiënten voelen zich beter voorbereid en de apotheker ziet het als een goede leidraad voor het patiëntgesprek. Ter verbetering van de farmaceutische zorg wordt apothekers aangeraden meer gebruik te maken van PROM’s (patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen). Dat komt naar voren uit promotieonderzoek van Tim Schoenmakers.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Improving insight in the quality of community pharmacy services: adding patient‐reported outcome measures to classic dispensing indicators

2018

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Tim Schoenmakers

Farmaceutische zorg voor patiënten met obstructieve longziekten

Longaandoeningen

Het beroep van openbaar apothekers is in ontwikkeling: de traditionele rol van het verstrekken van medicijnen verschuift naar het leveren van farmaceutische zorg. Met de studies uit dit proefschrift is meer inzicht verkregen in de huidige praktijk en in toekomstige mogelijkheden voor zorg op maat door openbaar apothekers. Esther Kuipers beschrijft verschillende voorbeelden van zorg op maat en manieren om patiënten op te sporen die mogelijk behoefte hebben aan extra zorg.

Bekijk een samenvatting via RU.nl

Lees het volledige proefschrift: Pharmaceutical care in obstructive lung diseases: current and future practice

2019

Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Esther Kuipers

Betere psychiatrische zorg door onderzoek lichamelijke klachten en medicatiegebruik

Farmaceutische patiëntenzorg

Uit het promotieonderzoek van Mirjam Simoons blijkt dat er in de gezondheid van psychiatrisch patiënten nog flinke winst te behalen valt. 'Door het meten en registreren van medicatiebijwerkingen en de aandacht voor het lichamelijk welbevinden hebben behandelaren meer en betere informatie over hun patiënten beschikbaar voor het nemen van beslissingen over de behandeling', aldus Simoons. 'Daarmee kan de psychiatrische zorg dus verbeterd worden.'

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Somatic monitoring of patients with mood and anxiety disorders: Problem definition, implementation and further explorations

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Mirjam Simoons

Analyse van medicatiefouten door informatietechnologie

Medicatieveiligheid

Interventies gebaseerd op informatietechnologie, die zijn bedoeld om de patiëntveiligheid te verbeteren, kunnen juist ook oorzaak zijn van medicatiefouten. Dat concludeert Willem van der Veen op basis van zijn promotieonderzoek. Door vroegtijdig risicoanalyses uit te voeren – met aandacht voor vermindering van workarounds – kunnen deze interventies veiliger worden geïntroduceerd.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Information technology and medication safety

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Willem van der Veen

Gepersonaliseerde tuberculosebehandeling

farmacotherapie

Het moet in de toekomst mogelijk worden om de ideale dosering van tuberculosemedicatie voor elk individu vast te kunnen stellen. Dat bepleit Marlanka Zuur in haar proefschrift over de behandeling van tuberculose. Zij laat zien dat dit uitvoerbaar is met behulp van nieuwe technieken zoals bloedafnames met behulp van een vingerprik, hoewel er nog veel onderzoek nodig is om openstaande vragen te beantwoorden.

Bekijk een samenvatting in het nieuwsbericht op RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Pharmacological approaches to optimize TB treatment: an individualized approach

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Marlanka Zuur

Verminderen risicovolle en onnodige medicatie bij ouderen

Medicatieveiligheid

Ouderen gebruiken veelvoudig potentieel risicovolle anticholinerge/sederende geneesmiddelen. Een medicatiebeoordeling is niet effectief in het verminderen van een chronische hoge belasting met deze middelen. Een deprescribing-interventie, waarbij de apotheker vroegtijdig ingrijpt bij een stijgende belasting, lijkt succesvoller, concludeert Heleen van der Meer op basis van haar promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Deprescribing in older people: development and evaluation of complex healthcare interventions

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Heleen van der Meer

Onderzoek naar de optimalisatie van de klinische farmacologie en behandeling van patiënten met tuberculose in combinatie met een HIV-infectie

farmacotherapie

Dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van de behandeling van patiënten met tuberculose (TB) in combinatie met een HIV-infectie en daarnaast op het gebruik van het antiretrovirale middel darunavir. Er wordt daarom in dit proefschrift voorgesteld dat er bloedconcentratiebepalingen en gevoeligheidsbepalingen van de bacterie plaats moeten vinden bij mensen met een TB/HIV-infectie om therapie op maat te kunnen bieden. Er kwam naar voren dat een groot deel van de patiënten het medicijn inneemt met te veel of calorierijk voedsel. Gezondheidsmedewerkers wordt geadviseerd beter te waken voor een ongezond dieet.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: A quest to optimize the clinical pharmacology of tuberculosis and human immunodeficiency virus drug treatment

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Alper Daskapan

Nieuwe aanknopingspunten voor behandeling syndroom van Sjögren

farmacotherapie

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte met relatief onschuldige klachten, maar met grote impact op kwaliteit van leven. Momenteel is er geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar; behandeling richt zich daarom op symptoombestrijding. Door biologische effecten van experimentele immunotherapie te onderzoeken kunnen nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling worden ontdekt, stelt Gwenny Verstappen.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren's syndrome

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Gwenny Verstappen

Patiëntparticipatie in farmacovigilantie

Medicatieveiligheid

Patiëntenparticipatie is van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Leàn Rolfes concludeert in haar proefschrift dat meldingen van patiënten bijdragen aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. De kwaliteit van de informatie die zij geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed. Bovendien geven patiënten informatie over in de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven. Voor een optimale bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Bekijk een samenvatting via Lareb.nl

Lees het volledige proefschrift: Patient participation in pharmacovigilance

2018

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Leàn Rolfes

Klinische farmacologie en therapeutische geneesmiddelmonitoring van voriconazol

Medicatieveiligheid

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. 'Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.'

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology and therapeutic drug monitoring of voriconazole

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Anette Veringa

Klinische farmacologie van ertapenem in de behandeling van multiresistente tuberculose

Longaandoeningen

Het middel ertapenem in combinatie met clavulaanzuur kan waardevol zijn bij de behandeling van multiresistente tuberculose (tbc). Dat concludeert Sander van Rijn in zijn proefschrift. Dit middel wordt al voorgeschreven als behandeling tegen bacteriële infecties. Van Rijn evalueerde de huidige literatuur, activiteit in het laboratorium, farmacokinetiek en veiligheid van dit middel bij tbc-patiënten.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical pharmacology of ertapenem in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Sander van Rijn

Medicatieveiligheid voor cirrosepatiënten

Medicatieveiligheid

Tot nog toe bestond er geen richtlijn over hoe men medicatie aan moet passen bij cirrose. Weersink heeft adviezen ontwikkeld die zorgverleners helpen bij het veilig voorschrijven van medicijnen bij patiënten met cirrose. Van ruim 200 medicijnen vond zij dat 67 in een lagere dosis gebruikt moeten worden bij cirrose en dat 68 geneesmiddelen vermeden moeten worden vanwege een groter risico op bijwerkingen. De adviezen zijn inmiddels te vinden op de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en zijn geïntegreerd in de computersystemen van zorgverleners.

Bekijk een samenvatting via RUG.nl

Lees het volledige proefschrift: Medication safety in patients with cirrhosis

2019

Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Rianne Weersink

Richtlijnen: vriend of vijand? Mogelijkheden tot verbetering cardiovasculaire therapie gebaseerd op bewijs van real-world data

Universiteit: Universiteit Twente
Promovendus: Willemien Kruik-Kollöffel

Heruitgifte van ongebruikte geneesmiddelen: een kwalitatief onderzoek onder stakeholders

doelmatige-organisatie-van-zorg

De uitkomsten van deze studie laten zien dat heruitgifte van ongebruikte medicatie door verschillende stakeholders positief bekeken wordt, wat mogelijkheden biedt voor succesvolle implementatie. Wel dient er aan een vijftal randvoorwaarden te worden voldaan, te weten: productveiligheid, vertrouwen van de patiënt, samenwerking en financiële en wettelijke haalbaarheid.

Bekijk een samenvatting via het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Lees het volledige proefschrift: Sustainable use of medication. Medication waste and feasibility of redispensing

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Charlotte Bekker

Mogelijkheden voor mHealth in de openbare apotheek

E-health

Een mobile health- (mHealth-)interventie kan een goede manier zijn om het medicatiegebruik van jongeren te verbeteren. Het promotieonderzoek van Richelle Kosse laat zien dat zo’n mHealth-interventie de therapietrouw van adolescenten met astma verbetert. Apothekers begrepen het doel van de ADAPT-interventie en waren bereid de noodzakelijke handelingen uit te voeren zodat de interventie in de praktijk gebruikt kan worden. Echter, de tijd die nodig is om de interventie te gebruiken, bleek een belangrijke belemmering daar een vergoedingsregeling afwezig was.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Adolescents' perspectives on chronic medication use: opportunities for mHealth

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Richelle Kosse

Medicatiebeoordeling: een stap vooruit. Beslisregels of persoonlijke doelen?

Medicatiebeoordeling

Een medicatiebeoordeling, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan, leidt tot minder gezondheidsklachten, hogere kwaliteit van leven en minder onnodig medicijngebruik. Waarschijnlijk is het ook kostenbesparend, con­cludeert promovenda Sanne Verdoorn. Meest voorkomende doelen van patiënten zijn vermindering van pijn en pillen en verbetering van mobiliteit.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Clinical medication review: one step beyond

2019

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Sanne Verdoorn

Bewaren van geneesmiddelen door patiënten in de thuissituatie

doelmatige-organisatie-van-zorg

Patiënten bewaren geneesmiddelen thuis vaak niet volgens de aanbevolen condities. Ook worden middelen bewaard waarvan de houdbaarheidsdatum al is verstreken. Dit kan leiden tot een afname in kwaliteit en kan van invloed zijn op de veiligheid en werkzaamheid. Patiënten, apothekers, overheid en fabrikanten moeten zich gezamenlijk inspannen om deze problematiek het hoofd te bieden, stelt Niels Vlieland.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Patient compliance with drug storage recommendations

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Niels Vlieland

Antipsychotica, delier en glucose bij oudere patiënten

farmacotherapie

De wisselwerking tussen antipsychotica, delier en de glucose-homeostase is complex. Bij intensive-carepatiënten lijkt delier van invloed op de glucose-homeostase en andersom. Ook lijkt de wisselwerking tussen delier en glucose anders bij patiënten met diabetes. Dat concludeert Kris van Keulen op basis van haar promotieonderzoek.

Bekijk een samenvatting via PW.nl

Lees het volledige proefschrift: Antipsychotics, delirium and glucose in older patients

2018

Universiteit: Universiteit Utrecht
Promovendus: Kris van Keulen

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 knmpfondsen@knmp.nl