Aanmelden en praktische informatie

De Vervolgopleiding Openbare Farmacie (VOF) kent vier startmomenten per jaar. Per startmoment kunnen 16 - 48 apothekers aan de opleiding beginnen.

Aanmelden Vervolgopleiding Openbare Farmacie

De aanmelding voor de VOF moet uiterlijk 10 weken voor de gewenste Startdag zijn ontvangen door de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). De aanmelding dient volledig te zijn en aan alle op dat moment geldende eisen te voldoen, inclusief die voor de opleider en de opleidingsapotheek. Dit wordt gecontroleerd door de SRC-OF.

Indien niet (tijdig) wordt voldaan aan alle eisen of het maximum aantal deelnemers is bereikt, schuift de aanmelding door naar de eerstvolgende startdatum. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de opleiding een startmoment annuleren. Na goedkeuring door de SRC-OF ontvangen aios en opleider een uitnodiging voor de Startdag. Deze geldt voor beide als verplicht onderdeel en is voor de opleider tevens geaccrediteerd in het kader van de herregistratie als openbaar apotheker en opleider. Zodra de bevestiging van de SRC is ontvangen, is het niet meer mogelijk om de aanmelding te annuleren zonder bijkomende kosten.

Naar het aanmeldformulier Bekijk de startdata

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 8 uur per week, maar dit kan van week tot week verschillen.

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor de VOF vanaf 2022 worden nog vastgesteld en z.s.m. gepubliceerd. Deze kosten zullen vooraf per jaar worden gefactureerd.

Als er iets wijzigt

Wijzigt er iets in je situatie tijdens de vervolgopleiding? Wil je bijvoorbeeld van opleidingsapotheek veranderen, verandert je apothekeropleider van functie of moet je de opleiding onderbreken vanwege zwangerschapsverlof, langdurige ziekte of een geschil? Dan ben je verplicht dat aan de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) te melden.Tijdens je opleiding kun je één keer wijzigen van opleidingsapotheek, als deze apotheek ook erkend is als opleidingsapotheek en je daar ook onder begeleiding van een erkend apothekeropleider (ApOP) werkt. Je kunt een verzoek tot wijziging indienen bij de SRC-OF.

Besluit opleidingseisen openbare farmacie Wijzigingen tijdens de vervolgopleiding

Vrijstelling

Vrijstelling van onderdelen van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker is onder voorwaarden mogelijk op grond van voorafgaand aan de opleiding opgedane aantoonbaar gelijkwaardige opleidingservaring of werkervaring. Je dient een verzoek tot vrijstelling in bij de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF). Dit doe je samen met de apothekeropleider (ApOP). De opleidingsdirecteur adviseert over de vrijstelling(en) aan de SRC-OF.

Vrijstelling aanvragen

Vakanties

De aios dient bij het plannen van vakanties en dergelijke rekening te houden met de reeds bekende planning van opleidingsactiviteiten. De opleiding volgt in grote lijnen de regelingen zoals die gebruikelijk zijn bij de Nederlandse universiteiten. Dit betekent dat – officiële feestdagen uitgezonderd – er enkel sprake is van een zomer- en winterreces. Tijdens feestdagen of een reces worden er geen centrale opleidingsactiviteiten gepland, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat incidenteel wel doen.

Tot de officiële feestdagen (zaterdagen en zondagen uitgesloten) worden gerekend:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (ook als dit geen officiële feestdag is)   
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag

Verhindering

Bij verhindering van een centrale opleidingsactiviteit dient de aios uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de activiteit contact op te nemen met de vervolgopleiding via of (070) 3737 160. Bij annuleren binnen twee weken of afwezigheid/verhindering zonder geldige reden kunnen meerkosten in rekening worden gebracht. Medewerkers van de vervolgopleiding informeren de aios hierover binnen vijf werkdagen na de gemiste opleidingsactiviteit.

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl