Aanpassingen in de vervolgopleiding door corona (COVID-19)

De KNMP-vervolgopleiding berichtte op 26 maart dat er drie maanden geen centraal onderwijs zal zijn binnen de vervolgopleiding vanwege de overheidsmaatregelen om het coronavirus (COVID-19) te bestrijden. Op 3 april ging er opnieuw een bericht uit, waarin werd ingegaan op vragen die leven bij deelnemers aan de vervolgopleiding. Op deze pagina is de informatie gebundeld te vinden. Zodra er updates zijn, worden deze ook hier geplaatst.

Bericht van 8 juni

Het blijven voor de vervolgopleiding bijzondere en roerige tijden door de maatregelen rondom COVID-19. Graag willen we jullie via deze update zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de verdere planning van de centrale studiedagen.

Herplannen centrale studiedagen

Veel studiedagen zijn geannuleerd vanwege de COVID-19-maatregelen. We zijn druk bezig met het opnieuw plannen van deze studiedagen. In overleg met de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers en de Specialisten Registratie Commissie ligt de prioriteit bij het beperken van vertraging in de vervolgopleiding. Op die manier verwachten we dat voor de meeste ApIOSsen de einddatum van hun opleiding geen gevaar zal lopen.
Mocht je als ApIOS onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om een herplande studiedag te volgen, dan kun je die met een latere groep inhalen. Wij kunnen eventuele vertraging in dat geval niet uitsluiten.

Locaties

Het grootste deel van de centrale studiedagen vindt al jaren onderdak bij Aristo zalencentrum in Utrecht. Binnen de COVID-19-maatregelen zijn de mogelijkheden daar te beperkt om de continuïteit te borgen. In overleg met Aristo zullen we daarom – waar nodig – uitwijken naar hun locatie in Amsterdam (nabij NS-station Sloterdijk) om ook op die manier vertraging in de vervolgopleiding te beperken.

Zomerperiode

Het was altijd al gebruikelijk dat onderwijs binnen de vervolgopleiding ook aan het begin en eind van de zomer(vakantie)periode gepland werd. Om vertraging te minimaliseren, kan het zo zijn dat er meer studiedagen in deze periode gepland zullen worden. We proberen echter om in het midden van de vakantieperiode (week 30 t/m 33) geen centrale studiedagen te plannen, tenzij het echt niet anders kan.
Ook in dit geval geldt dat je als ApIOS een geplande studiedag op een later moment kunt inhalen, mocht dit echt niet uitkomen. Wel met het verzoek dit uiteraard zo spoedig mogelijk en uiterlijk twee weken voorafgaand aan een studiedag aan te geven.

Vragen

Heb je een inhoudelijke vraag? Dan kun je het beste contact zoeken met de betreffende docent.
Voor organisatorische vragen kun je het beste mailen naar

Enkele vragen waarop er nog geen (definitieve) antwoorden zijn

Wat gebeurt er met centrale studiedagen na 1 september?
We volgen hierbij nauwlettend de nieuwe inzichten en ontwikkeling. Tot er anders bericht wordt, blijven de geplande data (en locaties) staan zoals oorspronkelijk vermeld.

Wat gebeurt er met geannuleerde slotdagen?
Ook deze zullen opnieuw – en in een andere vorm – gepland gaan worden voor alle ApIOSsen die het betreft. In afwachting van de ontwikkelingen rondom COVID-19 zal zullen deze in elk geval na 1 september plaatsvinden.

We volgen nauwlettend alle informatie van de Rijksoverheid en het RIVM en hebben daarover regelmatig afstemming met de locaties waar de studiedagen plaatsvinden. Dat blijven we ook in de komende periode uiteraard doen. Zodra dit aanleiding geeft tot een nieuwe update, hoor je dat van ons.

Bericht van 3 april

Na het bericht van vorige week dat de centrale studiedagen van de KNMP-vervolgopleiding drie maanden zijn opgeschort vanwege de coronamaatregelen bereiken ons diverse vragen. In dit bericht lichten we de gekozen maatregelen graag toe.

Opleiding ligt niet stil

Allereerst is het een misverstand dat de opleiding stil ligt. Iedere ApIOS kan zelf doorgaan met het lokaal onderwijs in de opleidingsapotheek. Voor het lokale onderwijs in de opleidingsapotheek is ook geen verlenging van de opleidingsduur nodig, mits het de ApIOS lukt alle onderdelen van het lokale onderwijs binnen de huidige opleidingsduur voldoende af te ronden. 

Dit kan ook een moment zijn om bepaalde activiteiten van het centraal onderwijs uit te werken en in te leveren bij docenten. Een voorbeeld: ApIOSsen die de centrale studiedag Farmacotherapie IV hebben gevolgd, kunnen aan de slag met Farmacotherapie Activiteiten 3 en 4.

Het hoeft dus niet zo te zijn dat de vervolgopleiding van een individuele ApIOS vertraging oploopt.
Verder is het met drie maanden verschuiven van de centrale studiedagen inclusief de voorbereidende opdrachten in nauw overleg met de voorzitters van het Centraal College, de WSO en de SRC-OF tot stand gekomen.

Planning

Vanuit de KNMP-vervolgopleiding zullen we onze uiterste best doen om het centraal onderwijs zo te plannen dat ApIOSsen hierin zo min mogelijk vertraging oplopen. ApIOS-groepen hebben aan het einde van de opleiding altijd een aantal maanden geen centrale studiedag. Deze periode geeft nu ruimte om verschoven centrale studiedagen in te plannen.

Zoals eerder gecommuniceerd kijken we of bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld het schriftelijk referaat, door ApIOSsen desgewenst al gestart kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van digitaal onderwijs. Groep 145 en 146 sluiten de laatste centrale vakken al op deze manier af. Op basis van deze ervaring krijgen we in de komende twee weken een beeld of uitbreiding naar andere groepen haalbaar en didactisch verantwoord is. Uiteindelijk zal per ApIOS-groep bekeken worden wat hierin mogelijk is.

Contact

We realiseren ons dat in de huidige situatie, zowel privé als in de opleidingsapotheek, veel op jullie afkomt. Sommige ApIOSsen zijn zelf ziek of hebben te maken met zieke familieleden, vrienden, of collega’s. Andere ApIOSsen ervaren een hoge werkdruk of maken zich zorgen over de genomen maatregelen in de opleidingsapotheek, of over hun studievertraging. Dit kan allemaal spanning of gevoelens van onzekerheid oproepen. Sommige ApIOSsen zullen de interactie tijdens de centrale studiedagen met elkaar en docenten missen. Anderen vinden het contact in de groepsapp voldoende.

ApIOSsen die vragen hebben of behoefte hebben aan contact met docenten of collega-ApIOSsen kunnen dit doorgeven via .
Ook verwijzen wij ApIOSsen naar de mogelijkheid contact op te nemen met onze
.
ApIOSsen die hun opleiding tijdelijk willen stopzetten kunnen dit melden bij de SRC-OF via .

We wensen iedereen veel sterkte in de huidige situatie. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.


 

Bericht van 26 maart

Gezien het feit dat de centrale studiedagen door de coronamaatregelen geen doorgang kunnen hebben tot 1 juni, hebben wij de volgende maatregelen moeten treffen met betrekking tot de vervolgopleiding:

1. ApIOS-groepen 145 en 146 ronden hun vervolgopleiding af met digitaal onderwijs voor studiedagen MK6, MK11 en MK12 in de maand april (reeds gepland). De bijbehorende slotdagen verplaatsen we tot na de zomer. De ApIOSsen uit deze groepen kunnen hun registratie tot openbaar apotheker aanvragen zodra ze alle onderdelen van de vervolgopleiding, inclusief de opleidingsduur voor het lokale onderwijs, voldoende hebben afgerond. Deze registratie is onder voorwaarden van het volgen van de slotdag zodra die weer is gepland.

2. Voor alle overige lopende ApIOS-groepen en voor ApIOSsen met een vertraging verschuiven de centrale studiedagen (inclusief voorbereidende opdrachten) en alle centraal onderwijs-activiteiten drie maanden.
Deze drie maanden vallen binnen de regelgeving (Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie). De Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) zal flexibeler zijn in het verlengen van opleidingsduur. Indien individuele ApIOSsen problemen ondervinden kunnen zij contact opnemen met de planning en organisatie van de vervolgopleiding (vervolgopleiding@knmp.nl), de opleidingsdirecteur (apios@knmp.nl), of de SRC-OF (m.de.kievit@knmp.nl). De SRC-OF zal in overleg met de opleidingsdirecteur bekijken of elke casus individueel beoordeeld moet worden of dat er een gemeenschappelijke oplossing kan komen.

3. Nieuwe ApIOS-groepen starten de komende drie maanden niet. Hetzelfde geldt vooralsnog voor de ApOP-trainingen en RESET-cursussen.

4. De slotdagen van 23 april en 28 mei vervallen. Na de zomer zullen deze slotdagen tegelijkertijd worden ingehaald. Degenen die een voldoende geschiktheidsbeoordeling van de opleidingsdirecteur hebben ontvangen, kunnen zich laten registreren door de SRC-OF, op voorwaarde dat zij de slotdag later inhalen.

Toelichting

Allereerst zijn onze ApIOSsen hard nodig in de openbare apotheek. Daar ligt hun primaire verantwoordelijkheid.
Voor het centraal onderwijs is minder of geen tijd beschikbaar. En hoewel het voor ApIOSsen zeer leerzaam is deze situatie in de apotheek mee te maken krijgt het lokale onderwijs volgens het opleidingsplan door de hectiek in de opleidingsapotheken onvoldoende aandacht.

Verder is het niet mogelijk de huidige studiedagen op korte termijn naar digitaal onderwijs om te zetten. Didactisch gezien betreft digitaal onderwijs een totaal andere werkvorm, zijn de meeste van onze docenten niet toegerust om digitaal onderwijs te geven en kost het heel veel tijd het onderwijs om te zetten. Daarbij heeft het merendeel van onze docenten op dit moment weinig tijd beschikbaar vanwege hun werkzaamheden in hun apotheek, het ziekenhuis dan wel hun onderwijswerkzaamheden op de universiteiten.

Vervolg

We zullen op korte termijn nagaan of bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld het schriftelijk referaat, door ApIOSsen desgewenst al gestart kunnen worden.
Tevens zullen we op basis van de ervaring van het digitaal onderwijs van groep 145 en 146 een beeld krijgen of uitbreiding naar andere groepen haalbaar en didactisch verantwoord is.
Nieuwe data voor centraal onderwijs worden ingepland zodra dit mogelijk is. Het kan zijn dat er wordt doorgepland in de zomer.

Contact

Wegens de maatregelen omtrent het coronavirus zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. Wij vragen u te mailen naar vervolgopleiding@knmp.nl.

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl