Aanpassingen in de vervolgopleiding door corona (COVID-19)

De vervolgopleiding bericht sinds maart 2020 regelmatig over de ontwikkelingen rond het centraal onderwijs en andere zaken die gerelateerd zijn aan de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) en invloed hebben op de opleiding. Nieuwe en voorgaande berichtgeving is hier terug te lezen.

Bericht van 28 juli 2021

Herstart fysiek onderwijs

We hopen in de eerste plaats dat dit agendapunt op korte termijn voor het laatst verschijnt. Het is dan ook goed nieuws dat we met jullie willen delen. We zullen vanaf 1 september 2021 een herstart maken met het verzorgen van fysiek onderwijs! Dit zal niet voor alle centrale studiedagen gelden. We maken hierin een afweging die gebaseerd is op de aard van het onderwijs in relatie tot de investering die is gedaan in de ontwikkeling van online onderwijs. Hiermee willen we het centraal onderwijs een hybride karakter geven, waarbij de voordelen van zowel fysiek als online onderwijs gedeeltelijk behouden blijven. Het grootste deel van de studiedagen organiseren we weer fysiek. Wat er specifiek voor je verandert, is terug te vinden in het LMS onder ‘Mijn opleidingen’ zodat je dit kunt aanpassen in je agenda en planning.

Slotdagen

De laatste Slotdag vond plaats op 3 juni 2021. Sindsdien hebben we er weer 42 collega-openbaar apothekers bij. De eerstvolgende Slotdag zal opnieuw online plaatsvinden op 30 september. Daarmee komen de Slotdagen van 26 augustus en 23 september te vervallen. Voor de resterende Slotdagen hopen we jullie weer te kunnen verwelkomen bij de KNMP in Den Haag. Hierbij volgen we nog altijd de maatregelen van de Rijksoverheid wanneer het gaat om het maximum aantal deelnemers, opleiders en eventuele introducees.

Naleving eisen toegang en afronding studiedagen

De vervolgopleiding gaat strikter handhaven op de eisen zoals die gelden voor de toegang en afronding van centrale studiedagen. Het LMS hanteert automatisch de maximale inlevertermijn, waardoor bij het verstrijken van de deadline het niet mogelijk is om voorbereidende opdrachten in te leveren (technische problemen uitgezonderd). Dit heeft in de praktijk als gevolg dat je niet kunt deelnemen aan de betreffende studiedag. Houd de deadlines daarom goed in de gaten! Om een studiedag succesvol af te ronden is het, naast het inleveren van opdrachten volgens de instructie, vereist dat je volledig (in tijd en actieve deelname) meedoet. De docent beoordeelt of je hieraan voldoet en of de studiedag goedgekeurd kan worden in PE-online.

Wijzigingen curriculum dag 17 en 18

Door het hybride voortzetten van dit curriculum vindt er een herschikking plaats in de verdeling van de centrale studiedagen in jaar 2 voor dag 17 en 18. Dag 17 zal twee dagdelen farmacotherapie bevatten, te weten F6 en F9 (online).  Dag 18 zal Communicatie III (fysiek) combineren met Professionaliteit en Farmaceutische ethiek IV (fysiek). Deze wijziging geldt voor alle groepen die deze studiedagen nog moeten volgen.

Cluster Professionaliteit & Farmaceutische Ethiek

Vanaf 1 september – en al eerder achter de schermen – is dr. Sharon Schouten – Tjin A Tsoi aangesteld als coördinerend docent van het cluster Professionaliteit & Farmaceutische Ethiek (P&FE). Sharon is apotheker en gepromoveerd op motivatie in de professionalisering van apothekers. Uiteraard dragen we zorg voor een warme overdracht en houden we jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen.


Bericht van 1 maart 2021

Het blijven voor de vervolgopleiding bijzondere en roerige tijden door de maatregelen rondom COVID-19. Graag willen we jullie via deze update zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de verdere planning van de centrale studiedagen.

Invulling centrale studiedagen

In samenspraak met het hoofdbestuur en de directie van de KNMP zijn fysieke bijeenkomsten opgeschort tot nader order. Voor de vervolgopleiding betekent dit dat er in elk geval tot en met 31 juli 2021 geen fysieke activiteiten plaatsvinden.

Wanneer het mogelijk zal zijn om weer fysiek onderwijs te organiseren, zullen we dit naar verwachting gefaseerd doen. Houd er rekening mee dat in elk geval tot eind 2021 een fors deel van de centrale opleiding online verzorgd zal worden. Wanneer fysiek onderwijs op kan bouwen, beginnen we met de kick-off en de centrale studiedagen die het sterkst afhankelijk zijn van interactie en onderling contact. Hierbij maakt de opleiding – naast de eigen evaluaties – dankbaar gebruik van de adviezen van onder andere de VJA.

Slotdagen

De Slotdagen in de eerste helft van 2021 vinden digitaal plaats, zoveel mogelijk met behoud van zowel het inhoudelijk als feestelijk karakter. Voordeel is dat iedereen die geïnteresseerd is veilig kan aansluiten, zonder beperkingen. Wellicht kunnen we na het zomerreces weer een fysieke Slotdag georganiseerd. Houd dit deel van de website in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Online onderwijs

In de loop van 2021 zal nagenoeg al het onderwijs online verzorgd worden met de software van Big Blue Button. Dit biedt meer onderwijsmogelijkheden dan KNMP Meeting.

Vragen

Voor organisatorische vragen kun je het beste mailen naar . Heeft je vraag een inhoudelijk karakter? Mail dan naar .

Contact

Marscha van Beurden en Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 60 vervolgopleiding@knmp.nl