Aanmelding vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot toelating tot de opleiding openbaar apotheker specialist en inschrijving het opleidingsregister. Doe dit ten minste twee maanden voor aanvang van de opleiding. LET OP: Het is van belang dat de beoogd opleider de basiscursus Opleiding tot Apotheker Opleider (ApOp) heeft afgerond.

Lees voordat u deze aanvraag doet het Besluit Opleidingseisen openbare farmacie door om na te gaan of u, uw opleider en uw opleidingsapotheek aan de eisen voldoen.

1. Gegevens kandidaat-apotheker in opleiding

Ik ben  
Geboortedatum  
- -  
Datum BIG-inschrijving  
- -  

2. Gegevens opleidingsapotheek

Werkt u of gaat u werken in een Poliklinische Apotheek?
Per wanneer werkt u in de opleidingsapotheek of gaat u daar werken?  
- -  
Heeft de apotheek waar u in opleiding wilt gaan een erkenning als opleidingsapotheek?*  

* Als het geen erkende opleidingsapotheek is, moet de apotheek afzonderlijk een verzoek tot erkenning als opleidingsapotheek indienen bij de SRC.

Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld:

3. Gegevens opleider

Is uw opleider geregistreerd in het (specialisten)register openbaar apothekers?  
Zo ja, sinds wanneer?
- -  
Is uw opleider erkend als apothekeropleider door de SRC?*  

*Als uw opleider niet erkend is, moet hij/zij afzonderlijk een verzoek tot opname in het register voor apothekeropleiders indienen bij de SRC.

Sinds wanneer werkt uw opleider in de opleidingsapotheek?  
- -  

Als uw opleiding over 2 opleidingsapotheken wordt verdeeld:

4. Gegevens werkgever

Is er tussen u en uw werkgever een arbeidsovereenkomst gesloten in overeenstemming met artikel B.12 van het Besluit Opleidingseisen?  

5. Gelijkwaardige opleidings- of werkervaring

De mogelijkheid bestaat om vrijstelling te vragen voor onderdelen van de opleiding. Het kan gaan om een vrijstelling voor centraal onderwijs of voor een vrijstelling op grond van werkervaring. Als u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de SRC-OF. Het is aan u per onderdeel van de vervolgopleiding aan te tonen dat u bekwaam bent. U kunt dit doen door aan te geven welke werkervaring u heeft, wat deze werkervaring exact inhoudt, hoe lang u werkervaring heeft en natuurlijk hoe deze werkervaring zich verhoudt tot de betreffende onderdelen van het opleidingsplan. Vrijstelling voor centraal onderwijs kunt u aanvragen door aan te geven welke cursussen en nascholing u gevolgd heeft, wat de inhoud en de leerdoelen van deze nascholing of cursussen waren, wanneer u de cursus/nascholing heeft gevolgd en heeft afgerond en wat de resultaten waren. Voeg het diploma, de lesmaterialen als sheets en huiswerk en uw CV altijd toe. De SRC-OF neemt alleen gemotiveerde verzoeken in behandeling en kan aanvullende informatie opvragen. Stuur het verzoek gezamenlijk met uw apothekeropleider naar de SRC-OF, Postbus 30460, 2500 GL Den Haag.

6. Ondertekening