Veelgestelde vragen StiPCO voor apothekers

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op veelgestelde vragen over het volgen van StiPCO-scholingen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deelname aan het programma en wat moet ik hiervoor doen?

U neemt automatisch deel aan het programma als u bent ingeschreven in het Register Openbaar Apotheker Specialist of als u deelneemt aan een ‘herinschrijving na uitschrijving’ (HINU)-traject. U ontvangt een vergoeding als u:

  • StiPCO-scholingen heeft gevolgd;
  • de leerresultaten hiervan heeft vastgelegd in PE-online;
  • de juiste bankgegevens heeft bevestigd aan de KNMP. U ontvangt hiertoe begin 2018 een uitbetalingsformulier van de KNMP.

Ook wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u deelnemen aan StiPCO. Daarvoor gelden dezelfde regels als hierboven beschreven.

Komen alle nascholingen in PE-online in aanmerking voor StiPCO?

VWS heeft aanvullende voorwaarden voor StiPCO-scholingen gesteld bij de subsidietoekenning. Nadat de Commissie van Deskundigen nascholing heeft geaccrediteerd, beoordeelt de KNMP binnen een week of een scholing in StiPCO kan worden opgenomen en hoeveel stimuleringspunten deze krijgt. In de nascholingsagenda van PE-online kunt u gericht zoeken op StiPCO-scholingen. Bij de scholing staat vermeld hoeveel stimuleringspunten hieraan zijn gekoppeld.

Waar in PE-online kan ik mijn leerresultaten vastleggen?

U kunt uw leerresultaten vastleggen/registreren door het evaluatieformulier van de betreffende cursus in te vullen. U vindt deze formulieren in uw persoonlijk dossier in PE-online onder het tabblad 'Evaluaties'. Onder dit tabblad staat een icoon 'Rapport'. Wanneer u hierop klikt, krijgt u een overzicht van openstaande evaluatieformulieren van StiPCO-scholingen. U vindt het icoon ook in uw persoonlijk dossier.

Hoe zie ik of ik StiPCO-stimuleringspunten heb gekregen voor de gevolgde scholing?

Alle cursussen die vallen onder de StiPCO-regeling worden automatisch in uw StiPCO-dossier in PE-online opgenomen. Achter de vermelding ‘StiPCO’ kunt u terugzien hoeveel stimuleringspunten u heeft behaald.

Hoe vindt de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming plaats?

De StiPCO-tegemoetkomingen worden jaarlijks uitbetaald na afloop van het kalenderjaar. Uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming 2017 vindt dus plaats in 2018. Deze systematiek zal gelden voor de hele looptijd van StiPCO. Vóór de uitbetaling ontvangt u van de KNMP een digitaal uitbetalingsformulier, waarin u de juiste bankgegevens bevestigt en de persoon/organisatie kunt kiezen waarnaar de tegemoetkoming moet worden overgemaakt.

Wanneer ontvang ik het digitale uitbetalingsformulier waarin ik mijn bankrekeningnummer of dat van mijn werkgever kan bevestigen?

De KNMP heeft op 6 februari 2018 het uitbetalingsformulier per mail verstuurd naar alle deelnemers die in 2017 hebben deelgenomen aan één of meerdere StiPCO-scholingen. Heeft u in 2017 deelgenomen aan StiPCO en heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met .

Ik heb het uitbetalingsformulier verkeerd ingevuld. Kan ik deze gegevens aanpassen?

Wanneer u gegevens in het uitbetalingsformulier verkeerd heeft ingevuld, kunt het uitbetalingsformulier opnieuw invullen en opsturen. Uw laatst ingediende formulier is bepalend voor de uitbetaling over 2017.

Is er een deadline voor het volgen van de StiPCO-scholingen?

De deadline voor het volgen van nascholingen om mee te worden genomen in de uitbetaling van 2018 is 31 december 2017. Het gehele StiPCO-project loopt van januari 2016 tot en met december 2019.

Wanneer gaat de tegemoetkoming vanuit StiPCO naar mijn werkgever?

Als de kosten van de nascholing volledig door de werkgever zijn betaald, dan kunt u aangeven dat de StiPCO-tegemoetkoming rechtstreeks aan de werkgever moet worden overgemaakt. Dat doet u in het uitbetalingsformulier dat de KNMP op 6 februari 2018 per mail heeft verstuurd. Werkgever en werknemer kunnen het beste vooraf met elkaar afspraken maken over de eventuele verrekening.

De StiPCO-regeling geldt voor alle geregistreerde openbaar apothekers. StiPCO is erop gericht hen optimaal voor te bereiden op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg en biedt een persoonlijke tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan StiPCO-scholingen. In dat kader is deze tegemoetkoming niet btw-plichtig.

Ik heb geen evaluatieformulier ontvangen in PE-online voor de gevolgde nascholing. Wat moet ik doen om de tegemoetkoming toch te kunnen krijgen?

Evaluatieformulieren voor het registreren van de leerresultaten worden verstuurd nadat de presentie van de laatste cursusdag door de aanbieder in PE-online is verwerkt. Dit geldt ook voor cursussen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten/modules. Voorbeeld: wanneer een nascholing start in 2017 en eindigt in 2018, zal er pas in 2018 een evaluatieformulier worden verstuurd. Het is hierdoor niet mogelijk om de leerresultaten van de reeds gevolgde cursusonderdelen in 2017 te registreren. De KNMP kan echter achterhalen of er al dan niet een evaluatieformulier is verstuurd. Indien er geen evaluatieformulier is verstuurd voor de betreffende nascholingen in 2017, zullen de leerresultaten worden beschouwd als zijnde ingevuld en krijgt de apotheker de tegemoetkoming voor deze cursussen in 2018.

Wat gebeurt er met de StiPCO-tegemoetkoming als ik gedurende het jaar van werkgever ben gewisseld?

Als u tijdens het kalenderjaar van werkgever wisselt en de StiPCO-tegemoetkoming uw werkgever toekomt, verzoekt de KNMP u om zelf met uw oude en nieuwe werkgever te regelen dat de tegemoetkoming op de juiste wijze wordt verdeeld. Bijvoorbeeld door in het uitbetalingsformulier dat u na afloop van het kalenderjaar ontvangt aan te geven dat u de tegemoetkoming zelf incasseert, en de gelden na ontvangst zelf tussen de twee werkgevers te verdelen. De KNMP kan de tegemoetkoming per jaar slechts aan één partij overmaken.

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl