Veelgestelde vragen StiPCO voor aanbieders

Bekijk via deze pagina de actuele antwoorden op de veelgestelde vragen over het aanbieden van StiPCO-scholingen.

Hoe wordt beoordeeld of een scholing in aanmerking komt voor StiPCO?

De Commissie van Deskundigen bepaalt of een scholing relevant is voor openbaar apothekers en van voldoende kwaliteit is om in aanmerking te komen voor accreditatie. Na toekenning van accreditatie beoordeelt het projectteam StiPCO of de scholing ook voor StiPCO in aanmerking komt. Dit gebeurt aan de hand van de voorwaarden die VWS heeft gesteld aan scholingen. De informatie in de accreditatie-aanvraag dient daarbij als bron.

Hoewel dit met grote zorgvuldigheid wordt gedaan, kunnen verschillen in interpretatie niet geheel worden uitgesloten. Het luistert soms nauw hoe zaken geformuleerd worden. De KNMP adviseert dan ook tijdens het ontwikkelen of aanpassen van een scholing goed naar de gestelde StiPCO-voorwaarden te kijken. Bij twijfel kunt u via vragen om mee te kijken of de scholing aan de voorwaarden voldoet. Let op: Wanneer de scholing al in het accreditatieproces is gekomen, is het aanbrengen van wijzigingen en/of aanpassingen in de omschrijving niet meer mogelijk. Doe dit dus vóór de aanvraag tot accreditatie.

Wanneer een scholing niet is opgenomen in StiPCO en de aanbieder is van mening dat dit onjuist is, dan kan deze bezwaar maken bij de bezwaarcommissie. De aanbieder van de betreffende nascholing dient daarvoor binnen 6 weken na dit besluit een gemotiveerd bezwaar met het verzoek tot herbeoordeling van de nascholing in te dienen door een mail te sturen naar . De commissie geeft als tip mee om goed in het oog te houden of de gekozen leervorm ook daadwerkelijk aansluit bij het betreffende leerdoel. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie: worden openbaar apothekers werkelijk getraind in het beter communiceren of krijgen ze enkel kennis aangeboden over communicatie?

Is het mogelijk de startdatum van de stimuleringspunten te synchroniseren met de startdatum van de ‘gewone’ accreditatie?

Het is niet mogelijk de start- en einddata van accreditatie en de stimuleringspunten te synchroniseren. StiPCO loopt namelijk per kalenderjaar van 1-1 tot 31-12. De voorwaarden voor opname van scholingen in StiPCO worden jaarlijks opnieuw bekeken. Wijzigingen zouden tot gevolg kunnen hebben dat een scholing het ene jaar wel en het volgende jaar niet in StiPCO wordt opgenomen.

Als het gaat om de daadwerkelijke toekenning van StiPCO-punten, dan is de periode waarin een scholing geaccrediteerd is (startdatum t/m einddatum) leidend. Buiten deze periode levert de deelname geen stimuleringspunten op.

Is het bezwaarlijk als StiPCO-scholingen gratis of tegen zeer lage tarieven worden aangeboden?

StiPCO richt zich op de inhoud van scholingen. De KNMP beoordeelt niet op de kosten hiervan. Er wordt uitgegaan van het oordeel van de Commissie van Deskundigen over omgang met sponsoring.

De hoogte van de tegemoetkoming op basis van stimuleringspunten is bij sommige scholingen hoger dan de inschrijfkosten. De openbaar apotheker maakt daarnaast echter kosten in de vorm van tijdsinvestering en eventuele reiskosten. Om die reden ziet de KNMP dit niet als bezwaarlijk.

Is er een mogelijkheid om de evaluaties in PE-online over scholingen van aanbieders in te zien?

Openbaar apothekers dienen de leerresultaten van elke StiPCO-scholing te noteren in PE-online. Dit is een voorwaarde voor uitbetaling van de tegemoetkoming. Het is mogelijk om de gemiddelde scores per cursus op de onderdelen ‘cijfer voor de leeractiviteit’ en ‘cijfer voor de organisatie’ met de aanbieders te delen. Deze zijn ook zichtbaar in de nascholingsagenda op PE-online middels een sterrensysteem. Individuele detailgegevens kunnen niet worden vrijgegeven vanwege de wet op privacy.

Is er een mogelijkheid tot adverteren voor StiPCO-scholingen in samenwerking met de KNMP?

De KNMP brengt StiPCO-scholingen onder de aandacht van openbaar apothekers via de StiPCO-studiegids en de nascholingsagenda in PE-online, die beschikt over een filter om alleen StiPCO-scholingen te tonen. KNMP staat echter open voor andere mogelijkheden om dit aanbod onder de aandacht te brengen van openbaar apothekers.

Hoe vindt de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming plaats voor de komende jaren?

De StiPCO-tegemoetkomingen worden jaarlijks achteraf uitbetaald in de eerste helft van het daaropvolgende jaar. Deze systematiek zal gelden voor de hele looptijd van het StiPCO.

Is er nog sprake van een stimulans tot deelname aan StiPCO-scholingen wanneer de financiële tegemoetkoming naar de werkgever gaat?

De subsidie van VWS is ingestoken als individuele tegemoetkoming in de scholingskosten van openbaar apothekers. De KNMP is van mening dat de tegemoetkoming terecht moet komen bij degene die scholingskosten betaalt. De openbaar apotheker geeft dit zelf aan via een uitbetalingsformulier. Daar tegenover staat dat werkgevers aangeven hun medewerkers te stimuleren tot deelname aan StiPCO.

Wanneer ontvangen deelnemers een evaluatieformulier als zij aan cursussen meedoen die uit meerdere bijeenkomsten/modules bestaan?

Evaluatieformulieren voor het registreren van de leerresultaten worden verstuurd na de laatste cursusdag. Indien een cursus start in 2018 en eindigt in 2019 zal er pas in 2019 een evaluatieformulier worden gestuurd. Het is hierdoor natuurlijk niet mogelijk om de leerresultaten van de reeds gevolgde cursusonderdelen in 2018 te registreren. De KNMP kan daarom een rapportage genereren uit PE-online waaruit blijkt of er al dan niet een evaluatieformulier is verstuurd. Indien er geen evaluatieformulier is verstuurd, zullen de leerresultaten van het betreffende onderdeel bij de uitbetaling van de StiPCO-tegemoetkoming worden beschouwd als zijnde ingevuld.

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl