StiPCO-subsidie voor scholing apotheekteam

Aanbieders van cursussen voor het apotheekteam hebben bij verschillende calls StiPCO-subsidie kunnen aanvragen voor hun scholing. Als de aanvraag is gehonoreerd, krijgen deelnemers een vergoeding in de deelnamekosten toegekend vanuit StiPCO.

Voorwaarden StiPCO-subsidie apotheekteamscholing

Scholingen moeten voldoen aan enkele voorwaarden om mee te kunnen dingen naar de subsidie. Ingediende scholingen moeten vooraf geaccrediteerd zijn door SANA/KABIZ. De hoogte van de vergoeding vanuit StiPCO is afhankelijk van het aantal contacturen binnen het aantal toegekende accreditatiepunten: voor 1 contactuur ontvangt de aanbieder maximaal € 50,- per deelnemer. De uitbetaling van de vergoeding is op basis van het aantal leden van het apotheekteam dat werkelijk heeft deelgenomen aan de cursus. De hoogte van de vergoeding per accreditatiepunt is afhankelijk van de kosten van de ingediende scholing.

De vergoeding kan alleen aangevraagd worden wanneer een cursus voor het gehele apotheekteam wordt aangeboden. Ook geldt er per cursus een minimum aantal van 6 deelnemers en een maximum van 20 deelnemers. Het is mogelijk om meerdere apotheekteams (van bijvoorbeeld diverse vestigingen) tegelijkertijd te scholen, mits rekening wordt gehouden met het maximum aantal deelnemers. De vergoeding geldt dus alleen voor scholingen op locatie. E-learnings zijn hiermee uitgesloten.

De vergoeding geldt vanaf het moment van goedkeuring door de beoordelingscommissie en tot en met 31 december 2020.

Bekijk alle voorwaarden

Veelgestelde vragen apotheekteamscholingen

Een aantal apothekersassistenten dat mijn cursus wil afnemen, staat niet in het kwaliteitsregister van KABIZ of SANA. Maakt dit uit voor de hoogte van de vergoeding?

Nee, dat is niet van invloed op de hoogte van de vergoeding. Een scholing dient voorafgaand geaccrediteerd te zijn door KABIZ of SANA om de kwaliteit van de scholing te kunnen waarborgen. Het is geen vereiste dat een apothekersassistent ook zelf in het register moet staan.

Mag ik meerdere teams van verschillende apotheken tegelijk scholen om aan het minimum aantal van 6 deelnemers te komen?

Het is toegestaan om meerdere teams van verschillende apotheken tegelijk te scholen, mits het ook om (nagenoeg) volledige apotheekteams gaat. De vergoeding geldt niet voor individuele assistenten die afkomstig zijn van verschillende apotheken.

Welke gegevens moeten er op de factuur en presentielijst staan?

Op de factuur moet de naam van de cursus, de cursusdatum en de naam van de deelnemende apotheek/apotheken worden vermeld. Een presentielijst moet minimaal bestaan uit de namen van de deelnemers en een handtekening. De factuur en presentielijst mogen worden gestuurd naar .

Mijn organisatie is btw-plichtig. Mag ik over de vastgestelde vergoeding vanuit StiPCO btw rekenen?

De vergoeding vanuit StiPCO is exclusief btw. Cursusaanbieders die btw-plichtig zijn, mogen btw rekenen over de vastgestelde vergoeding vanuit StiPCO.

Mag ik de factuur eerder naar de KNMP sturen dan de presentielijst?

De KNMP ontvangt de presentielijst graag bij de factuur, zodat we kunnen controleren of het gefactureerde bedrag overeenkomt met het aantal deelnemers op de presentielijst. De factuur eerder sturen is dus niet mogelijk. De KNMP controleert de presentielijsten steekproefsgewijs.

Kan ik op de factuur van de scholing voor het apotheekteam mijn reiskosten declareren?

Nee, de gemaakte reiskosten vallen niet onder de vergoeding van StiPCO. De cursusaanbieder dient deze kosten zelf te dragen of daarover afspraken te maken met de afnemer van de cursus.

Komen apotheekteams van poliklinische apotheken ook in aanmerking voor de vergoeding vanuit StiPCO?

Ja, voor apotheekteams gelden in principe dezelfde criteria als bij de reguliere StiPCO-vergoeding voor openbaar apothekers. Een van de criteria is dat een deelnemer ingeschreven moet staan in het specialistenregister van openbaar apothekers. Poliklinische apothekers staan ook in dit register, dus daarom is het mogelijk om een poliklinisch apotheekteam na te scholen met een StiPCO-gesubsidieerde training. Ziekenhuisapotheken komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor de vergoeding.

Mag ik deelnemers die afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte vermelden op de factuur?

Nee, de uitbetaling van de vergoeding is op basis van het aantal leden van het apotheekteam dat werkelijk heeft deelgenomen aan de cursus. Afwezigen mogen dus niet als deelnemer op de factuur worden doorgevoerd. Mocht het zo zijn dat door afwezigheid van een aantal deelnemers de kosten van de cursus niet volledig worden gedekt, dan dienen daarover vooraf afspraken te worden gemaakt met de afnemer van de cursus.

Contact

Marscha van Beurden
Projectmedewerker StiPCO

(070) 373 73 39 stipco@knmp.nl