Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling

StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, bereidt openbaar apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Zo ontwikkelen ze zich verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts.

StiPCO donkerblauw

Apothekers ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van nascholing binnen het programma.

Ontwikkeling naar farmaceutisch zorgverlener

StiPCO is erop gericht openbaar apothekers optimaal voor te bereiden op de rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerstelijnszorg, zoals beschreven in de beleidsvisie op de (eerstelijns) zorg van de minister en de KNMP Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020. StiPCO richt zich op de ontwikkeling van competenties volgens het CanMEDS-model van het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor farmaceutisch handelen, maar ook voor competenties als samenwerking en communicatie. Zelfreflectie helpt om het geleerde door te voeren in de praktijk.

Het programma, met een ruim aanbod aan scholingen van diverse aanbieders, loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Naar de StiPCO-regeling deelname openbaar apothekers

Leerdoelen StiPCO

StiPCO richt zich op de verdere ontwikkeling van de competenties Farmaceutisch Handelen, Communicatie, Samenwerking en Organisatie. De nascholing binnen StiPCO moet daarnaast voldoen aan de geldende regelgeving voor accreditatie in het kader van herregistratie als openbaar apotheker specialist.

De kenmerken van StiPCO-scholingen zijn:

  • Competentieontwikkeling: de inhoud van de nascholing richt zich voor minimaal 60% op een of meer van de CanMEDS-competenties Farmaceutisch handelen, Communicatie, Samenwerking en Organisatie;
  • Kleinschalig: alleen kleinschalige bijeenkomsten (max. 20 deelnemers), e-learning/blended learning en/of toetsing vallen binnen StiPCO;
  • Inhoudelijke leerdoelen: de nascholing draagt bij aan een of meerdere van 9 leerdoelen. Deze behelzen onder meer het toepassen van geautoriseerde richtlijnen en Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s), effectief samenwerken en het uitvoeren van medicatiebeoordelingen;
  • Omvang nascholing: de nascholing heeft een minimale omvang van 1 studiedagdeel (3 uur of meer), e-learning: minimaal 2 uur, toetsing: geen minimum.
Meer informatie over de competenties en leerdoelen Lees de voorwaarden voor opname nascholing in StiPCO

Ontwikkeling geschikt nascholingsaanbod

De KNMP stimuleert aanbieders om nascholingsaanbod te ontwikkelen dat past binnen StiPCO. Daar waar passende nascholing niet bestaat en dit wel zou moeten, neemt de KNMP in overleg met VWS het initiatief tot ontwikkeling van aanvullend aanbod in samenwerking met andere partijen.

Meer informatie voor apothekers en aanbieders

Meer informatie over StiPCO voor openbaar apothekers Meer infomatie over StiPCO voor aanbieders nascholing

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl