Competenties en leerdoelen StiPCO

StiPCO richt zich op de competentieontwikkeling van openbaar apothekers in hun rol als farmaceutisch zorgverlener in de geïntegreerde eerste lijn. De inhoud van nascholing concentreert zich voor minimaal 60% op de CanMEDS-competenties Farmaceutisch handelen, Communicatie, Samenwerking en/of Organisatie.

StiPCO donkerblauwDe nascholingen binnen StiPCO dragen bovendien bij aan ten minste 1 van de 9 vooraf gedefinieerde leerdoelen. Elk leerdoel is ondergebracht bij een van de CanMEDS-kerncompetenties.

Competentie Farmaceutisch handelen

Vanuit de competentie ‘Farmaceutisch handelen’ beschikt de openbaar apotheker over actuele klinische en farmacotherapeutische kennis en vaardigheden op basis van door KNMP geautoriseerde richtlijnen. Zo draagt hij zorg voor de effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van de farmacotherapie van de individuele patiënt.

Leerdoelen Farmaceutisch handelen

 • 1. De openbaar apotheker is in staat om door KNMP geautoriseerde richtlijnen (farmaceutische zorg, praktijkvoering, multidisciplinair) toe te passen in de apotheekpraktijk. 
  Richtlijnen geven concreet aan welk niveau van farmaceutische zorg de patiënt mag verwachten en welke zorg de openbaar apotheker moet bieden. Daarvan kan (en moet soms) gemotiveerd worden afgeweken.
  Meer over richtlijnen
 • 2. De openbaar apotheker is in staat om Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) toe te passen in de apotheekpraktijk.
  MFB's vormen een nieuwe generatie geautomatiseerde medicatiebewaking. Toepassing van MFB’s zorgt ervoor dat de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante gegevens uit het medicatiedossier in het medicatieadvies kan betrekken. 
  Meer over MFB’s 

Competentie Samenwerking

Vanuit de competentie ‘Samenwerking’ werkt de openbaar apotheker samen met andere zorgverleners in de geïntegreerde eerstelijnszorg voor de individuele patiënt. Hij is de expert in farmaceutische patiëntenzorg in het lokale zorgnetwerk met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hij heeft inzicht in de consequenties van het eigen handelen voor andere betrokken professionals en functioneert goed in teamverband.

Leerdoelen Samenwerking

 • 3. De openbaar apotheker kan effectief samenwerken met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen in de eerstelijns zorg.
  In de geïntegreerde eerstelijnszorg ondersteunen samenwerkende zorgverleners patiënten waar mogelijk in de (omgeving van de) thuissituatie. Het organiseren van deze zorg rondom de patiënt vraagt een integrale, mensgerichte benadering.
  Bekijk voorbeelden van deze samenwerking: LESA’s en Veilige principes
 • 4. De openbaar apotheker is in staat medicatiebeoordelingen te organiseren en uit te voeren bij mensen met polyfarmacie volgens de vigerende richtlijnen en standaarden.
  Door het uitvoeren van een medicatiebeoordeling optimaliseren apothekers met de (huis)arts de farmacotherapie van de patiënt en verminderen zij de mogelijke risico’s van polyfarmacie. 
  Meer over medicatiebeoordeling

Competentie Communicatie

Vanuit de competentie ‘Communicatie’ coacht de openbaar apotheker individuele patiënten in veilig en effectief medicijngebruik en zelfmanagementvaardigheden. Hij geeft voorlichting op basis van actuele medicatiegegevens en doet dit in begrijpelijke bewoordingen en op empathische wijze. Hierna kiest hij samen met de patiënt de beste vorm van medicijngebruik. Altijd met borging van de privacy van de patiënt.

Leerdoelen Communicatie

 • 5. De openbaar apotheker is in staat om kwetsbare groepen te monitoren op basis van actuele medicatiegegevens en waar nodig te begeleiden.
  De openbaar apotheker monitort de farmacotherapie van (groepen) kwetsbare patiënten met behulp van apotheekdata. Waar nodig biedt hij aanvullende individuele begeleiding, bijvoorbeeld om de therapietrouw te bevorderen.
  Meer over medicatiebewaking
 • 6. De openbaar apotheker is in staat om individuele patiënten te coachen in hun medicijngebruik en/of de zelfmanagementvaardigheden van individuele patiënten te verbeteren.
  De openbaar apotheker verbetert effectief en veilig medicijngebruik door aan te sluiten op de houding, kennis en vaardigheden van de individuele patiënt. Bijvoorbeeld bij patiënten die laaggeletterd zijn en/of lage gezondheidsvaardigheden hebben.

Competentie Organisatie

Vanuit de competentie ‘Organisatie’ functioneert de openbaar apotheker als een manager in zijn dagelijkse beslissingen over taken, beleid, medewerkers en middelen. Hij overziet de vele bijkomende belangen en aspecten die in de patiëntenzorg spelen en weet hiermee op verantwoorde wijze om te gaan.

Leerdoelen Organisatie

 • 7. De openbaar apotheker is in staat om veilige en effectieve overdracht van medicatiegegevens te realiseren voor de apotheekpopulatie.
  Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. De apotheker zet zich in om de risico’s voor zijn patiënten zo klein mogelijk te maken.
  Meer over medicatieoverdracht
 • 8. De openbaar apotheker is in staat om eHealth-toepassingen in te zetten om de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren.
  Er zijn steeds meer eHealth-toepassingen die de gezondheidszorg verbeteren, bijvoorbeeld barcodescanners voor dubbele controle, automatische dispenserboxen, apps ter bevordering van therapietrouw, toegang voor patiënten in persoonlijke medicatiedossiers en virtuele verzorgingshuizen. De openbaar apotheker kan dergelijke applicaties effectief inzetten.
  Meer LSP-zorginfrastructuur
 • 9. De openbaar apotheker is in staat om de deskundigheid van het apotheekteam te bevorderen m.b.t. onderwerpen die onder leerdoelen 1 t/m 8 worden genoemd.
  Een deskundig en vaardig apotheekteam is een belangrijke voorwaarde voor goede farmaceutische zorg. De openbaar apotheker draagt zorg voor het onderhouden en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers.
  Meer over deskundigheid apothekersassistenten

Contact

Helpdesk StiPCO
Jacqueline Kleingeld

(070) 373 71 33 stipco@knmp.nl